Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 27 Eylül 2022 Salı
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 12
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
 
Personel İlanları
 

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İLAN

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa, 05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5371 sayılı Kanun ile eklenen ek maddeler uyarınca, 05/07/2005 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren; yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazanan ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi http://personel.saglik.gov.tr de ismi ilan edilen personelden; mazereti olanlar için 10 Mayıs 2006, mazeret başvurusu olmayanlar ile mazereti uygun görülmeyenler için ise 31 Mayıs 2006 tarihinde aşağıdaki temel bilgiler ve takvim çerçevesinde kura yapılacaktır.

A-GENEL BİLGİLER :

1-a) Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki adayların atamaları 657 sayılı Kanuna göre yapılacaktır.

b)Devlet hizmeti yükümlülerinin göreve başlamalarından sonra ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne (İl Sınav ve Kura Komisyonu) başvurarak talep etmeleri ve atandıkları birimde sözleşmeli pozisyon bulunması halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel statüsüne geçişleri yapılabilecektir.

2-Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamayacaktır.

3-Ataması yapılan veya göreve başlayan Devlet hizmeti yükümlülerinin atanma şartlarını haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde 657 sayılı Kanun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-a)4924 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmünce sonradan sözleşmeli statüye geçen adaylar, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedebilir.

b)Sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi feshedilenler yükümlülüklerinin geri kalan kısmını Devlet memuru olarak tamamlarlar.

c)Devlet memuru olarak çalışmaktayken 4924 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre (Devlet hizmet yükümlülüğü süresini bitirdikten sonra) çalıştığı il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına atanabilirler. Ancak, durumlarına uygun kadronun bulunmaması ve ilgilinin talebi halinde Bakanlığın uygun göreceği il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına naklen atanırlar.

5-Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler ancak; Devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışanlara; talepleri halinde, bu süre içerisinde mesleklerini serbest icra edebilmelerini teminen “Devlet Hizmeti Yükümlüsü” şerhi düşülmek kaydıyla belge verilebilecektir.

6-Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.

7-Devlet hizmeti yükümlüsü olarak yerleştirilen veya göreve başlayanlar, mevzuatta belirlenen haller ve mazeretler haricinde, yükümlülükleri bitmeden aynı unvanda/branşta başka kuralara katılamazlar.

8-4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri anılan Kanun ve buna dayalı çıkmış olan mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir.

9-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecektir.

10-3359 sayılı Kanunun Ek 6. maddesinde yer alan zorunlu haller nedeniyle yapılacak nakiller, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21, 24 ve 28. maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre yürütülecektir.

11-Devlet hizmeti yükümlülüğüne başlamadan veya Devlet hizmeti yükümlülüğü görevini yapmakta iken yurtiçinde veya yurtdışında tıpta uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazananların veyahut tıpta uzmanlık eğitimine yurt dışında devam etmek isteyenlerin talepleri karşılanacak, bu personel Bakanlık Onayı ile kayıt altına alınacak ve takip edilecektir.

12-Bakanlıkça tescil edilmiş olan diploma, tıpta uzmanlık belgesi ve yandal uzmanlık belgeleri, yükümlülere Devlet hizmeti yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra teslim edilecektir.

13-a) Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacak; yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilecektir.

b) Süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmedeki gecikme süresi, asıl süreyi geçmemek üzere Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilecektir.

B-Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurasına Başvuru ve Kura Takvimi

1-Bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzman tabiplerden bir mazerete (eş ve sağlık) istinaden atama talebinde bulunanlar mazeret kurasına başvuracaklardır.

2-Mazeret Kurasına başvuracak olan adaylar atamaya esas teşkil edecek belgeler(*) ile birlikte mazeretlerini belirtir belgelerini(**)

“Sağlık Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Doktor Atama ve Sicil Dairesi Başkanlığı
(C Blok 3.Kat)
Mithatpaşa Cad. No:3
Sıhhıye/ANKARA”
adresine 01 Mayıs 2006 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndereceklerdir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3-Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurasına başvuru yapacak olan adayların belgelerini eksiksiz olarak göndermeleri gerekmekte olup, eksik evrakı olanlar genel kuraya katılacaktır.

4-Eş ve sağlık durumu mazeretlerini belirterek müracaatta bulunanlardan mazereti uygun görülenlerin isimleri 08 Mayıs 2006 tarihinde http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

5-Mazeret kurasına başvuranlardan mazereti uygun görülenlerin yerleştirmeleri, http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek yer ve saatte 10 Mayıs 2006 tarihinde noter tarafından gerçekleştirilecek kura ile yapılacaktır.

C-Mazereti Olmayanlar İle Mazeret Başvurusu Uygun Görülmeyenler İçin Başvuru ve Kura Takvimi

1-Bu kuraya; daha önce bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzman tabiplerden mazeret başvurusu bulunmayanlar ile mazereti kabul edilmeyenler başvuracaklardır.

2-Kura başvuruları http://personel.saglik.gov.tr/pbs (Personel Bilgi Sistemi) internet adresine yapılacak olup 10/05/2006 Çarşamba günü başlayıp 17/05/2006 Cuma günü saat 18:00’de bitecektir.

3-Adayların http://personel.saglik.gov.tr/pbs internet adresinden başvurularını yaptıktan sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak notere veya çalıştıkları kuruma onaylattırmalarını müteakip başvuru formlarını, atanmaya esas evrakı ve mazeret durumlarını belirten evraklarını en geç 23 Mayıs 2006 Salı gününe kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

4-Atamaya esas teşkil edecek belgeler(*) yükümlülerce müracaatla birlikte gönderilecek, söz konusu belgelerin gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi halinde ise atama sonuçlarının internet üzerinden ilan edildiği tarihten itibaren 20 gün içerisinde tamamlanacaktır.

5-Tasdikli başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile kuraya başvurmayan veya hatalı form gönderen adaylar genel kuruya dâhil edilecektir.

6-Kura yerlerine yerleştirmeler, http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde açıklanacak olan yer ve saatte 31/05/2006 tarihinde noter tarafından yapılacak olan kura ile tespit edilecektir.

7-Tercihlerine yerleştirilmeyenler genel kuraya katılacaklardır.

8-Kura sonuçlarının internet sayfasında ilanından itibaren, atamaya esas teşkil eden belgelerin olup olmadığına bakılmaksızın atamaları yapılacak ve atama kararları yükümlülere tebliğ edilmek üzere en geç 20 gün içerisinde 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yükümlünün ikamet adresinin bulunduğu İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir.

9-Tebligat yapılanların göreve başlama işlemlerinin 657 sayılı Kanunun 62 ve 63. madde hükümlerine göre yürütülecektir.

(*) Atamaya Esas Teşkil Edecek Belgeler:

6 Adet Vesikalık Fotoğraf

Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Örneği
İkametgâh İlmuhaberi

Nüfus Cüzdan Örneği

Adli Sicil Kayıt Belgesi

Askerlik Durum Belgesi (Erkekler İçin)

Lütfen Dikkat!..

1-Uzmanlık Eğitimlerini Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde veya Üniversite Hastanelerinde Bakanlık kadrosu ile tamamlayanlar atamaya esas teşkil edecek belge göndermeyeceklerdir.

2-Uzmanlık eğitimini üniversite hastanelerinde tamamlayanlardan; kura başvuru tarihi itibariyle üniversiteleri ile ilişiği kesilenlerin, ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

(**) Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurasına Başvuruda Gönderilecek Belgeler

a-Eşi Bir Kamu Kurum Kuruluşunda Çalışanlar,

1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı tarih ve sayılı görev yeri belgesi.

2-Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği veya noter onaylı evlenme cüzdanı örneği).

3-Eşi Başasistan ve asistan olanların eşlerinin kalan sürelerinin 6 aydan fazla olduğunu gösterir Fakülte sekreteri veya ilgili Başhekimlik imzalı belge (görev süresi uzatıldı ise uzatıldığına dair fakülte yönetim kurulu kararının bir örneği).

b-Eşi SSK Kanununa Tabi Olarak Çalışanlar

1)Eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak işyeri görev belgesi

2)İşyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesi veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyeri faaliyet belgesi,

3)Başvuru tarihinden geriye dönük olarak son bulunduğu yerde en az 2 yıl kesintisiz prim ödediğini ve toplam 4 yıl sigortalı hizmeti olduğunu gösterir –ayrıntılı döküm içeren– Sigorta İl Müdürlüğünden alınmış onaylı belge,

4)Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği veya noter onaylı evlenme cüzdanı örneği).

5)Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtilen ve eşi için müracaat tarihi itibariyle son görev yerinde kesintisiz en az iki yıl prim ödeme şartı aranmayanların zorunlu olarak yer değiştirdiğini veya askerlik nedeniyle kesinti olduğunu gösterir belge,

c-Eşi Bağ-Kura Bağlı Olarak Çalışanlar

1)İşyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak belge

2)Başvuru tarihi itibariyle toplamda 4 yıl ve son bulunduğu yerde geriye dönük olarak 2 yıl kesintisiz Bağ-Kur primi ödediğini gösterir Bağ-Kur’dan alınacak kesintilere ilişkin dökümlü onaylı belge,

3)Evli olduğunu gösterir belge.(vukuatlı nüfus kayıt örneği veya noter onaylı evlenme cüzdanı örneği

4)Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtilen ve eşi için müracaat tarihi itibariyle son görev yerinde kesintisiz en az iki yıl prim ödeme şartı aranmayanların zorunlu olarak yer değiştirdiğini veya askerlik nedeniyle kesinti olduğunu gösterir belge,

d-Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama Talebinde Bulunanlar;

1)Aşağıda ismi geçen hastanelerden(***) son 6 ay içinde almış oldukları sağlık raporları

2) Rapor adayın kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişiye ait ise raporda adı geçene ait vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi

(***) Hastaneler:

(Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara Dr. Sami ULUS Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Hastanesi, İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi ve İzmir Dr. Behçet UZ Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Adana Numune Hastanesi, Konya Numune Hastanesi, Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi ve Trabzon Numune Hastanesi)

Ali YERLİKAYA

Genel Müdür

kaynak: www.saglik.gov.tr

08.05.2006
 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2022  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012