Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 18 Ağustos 2022 Perşembe
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 21
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 

KPSS 2005 Hukuk soru ve cevapları

 

1-) Hangisi hukuki işlemlere taraf olma yetisini ifade eden hukuki

      durumdur?

      -FİİL EHLİYETİ-

     

2-) TBMM'de yapılan bakanlar kurulunun güven oylaması ile ilgili olarak

      hangisi doğrudur?

      -Bakanlar Kurulunun kurulmasından sonraki istenecek güvenoyu toplantıya

      katılanların "salt çoğunluğu"nun oyuyla alınmış olur.

     

3-) Kanunda yazılı ve yazılı olmayan hukuk kuralının bulunmaması halinde

      hangisinden söz edilir?

      -Kanunda boşluk kural içi ve açık boşluğu kapsar, kural içi boşlukta kanun

      maddesi var ama yeterince sınırlandırmamış veya hakime fazladan takdir

      yetkisi tanımıştır. Kural içi boşlukta ise kanun hükmü ve kanun yerine

      uygulanacak ÖRF ADETİN BULUNMAMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU OLUR..YANİ CEVAP

      ""açık boşluk olacaktı""

     

4-)A‘nın kullandığı araçla B’nin kullandığı araç çarpışıyor, B nin

      aracının içinde bulunan C ‘de yaralanıyor. A’nın kullandığı araç D‘ye;

      B’nin kullandığı araç E‘ye aittir. C'nin açacağı tazminat davası ile

      ilgili olarak hangisi doğrudur?

      -Aracın çarpması sonucu yaralanmada aracın işleteni sorumludur,işleten ise

      ariyet alan, rehin alan, çalan, gasp edendir.. Ancak somut olayımızda

      işleten ilişkisi vermediğinden OLAYI basit haksız fiil bk. 41 çercevesinde

      çözüleceğinden a, b, c, d, hepsi MÜTESELSİLEN SORUMLU ŞIKKI DOĞRU CEVAP

      OLACAKTI..

     

5-) Mahalli idareler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      -MAHALLİ İDARELER ANAYASAMIZIN 127.MADDESİNDE İL, BELEDİYE, KÖYLER OLARAK

      DÜZENLENMEKTEDİR..Bu nedenle yanlışı sorduğuna göre.."mahalli idareler en

      üst mevzuat yasa olduğunu" belirten şık yanlış olacaktı.

     

6-)Açık poliçe ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

      -Poliçe ile ilgili soruda TEDAVÜLE ÇIKARILIRKEN gerekli unsurları

      (keşidecinin imzası dışında) taşımayıp yapılan anlaşma uyarınca sonradan

      doldurulma yetksini varolduğu poliçe AÇIK POLİÇE dir..

     

7-) B, A’nın arazisini ele geçirdiği sahte vekaletnameyle iyiniyetli C ‘ye

      satmıştır. C ise arazi üzerine bina yaptırmıştır. Olayla ilgili olarak

      hangisi doğrudur?

      -Eşya ile ilgili soruda sahte vekaletname ile yapılan satış işlemi kişiye

      TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİNDEN FAYDALANMA İMKANI VERMEZ (Çünkü kişi sicile

      değil sicil dışı bir unsura-sahte vekaletname-güvenmiştir). Bu nedenle

      kişi taşınmazın maliki olmamıştır.. Üzerine yapılan taşınmaz ise HAKSIZ

      İNŞAAT hükümlerine tabi olacağından haksız inşatta kişi iyiniyetli olmak

      koşulyla arazi üzerine yapılan yapının değeri arazinin değerinden fazla

      ise hakimden belli bir tazminat karşılığında taşınmazın mülkiyetinin

      kendisine geçirilmesini isteyebilir..

     

8-) CMK (5271)'da düzenlenen arama ile ilgili olarak aşağıdakilerden

      hangisi doğrudur?

      -5271 sayılı CMUK'ta yeminsiz dinlenebilecek tanık kapsamındaki kişilerle

      sanık arasındaki yazışmalar nedeniyle arama yapılamaz.. Yeminsiz

      dinlenebilecek tanıklıklar içinde "SANIĞIN ARKADAŞI" sayılmadığı için onun

      bürosu aranabiir..

     

9-) Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı yeni TCK nın genel hükümleriyle

      ilgili verilmiş doğru bir bilgidir?

      -5237 sayılı TCK'da yeni olarak düzenlenen MAĞDURUN RIZAI VE HAKKIN İCRASI

      ilk defa ceza kanunlarımıza hukuka uygunluk sebepleri olarak girmiştir..

      Bunlar daha önce borçlar kanunda düzenlendiği için uygulama alanı

      buluyordu,son değişiklikle bu şartlar TCK'ya taşınmış oldu..

     

10-)5237 sayılı yeni TCK'da meşru müdaffa ile ilgili olarak hangisi

      yanlıştır?

      - Yanlış olan FİİLİN MEŞRUU MÜDAFFA KAPSAMINDA OLMASI İÇİN SUÇ NİTELİĞİNDE

      BİR FİİL OLMASI GEREKİR ŞIKKIDIR. Çünkü her türlü haksız eylem meşru

      müdaffaada bulunabilmek için yeterlidir ayrıca suç teşkil etmesi gerekmez

      haksız saldırırnın..

     

11-)5271 CMK ile hangisi yanlıştır?

      - Cevap: BİLİRKİŞİ BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİLEMEZ, diye belirtilen şık idi..

      Çünkü bilirkişlerde hakimlerin çekinme sebeplerin ile aynı durumlarda

      çekilebiliyorlar..

     

12-) Aşağıdaki davalardan hangisine Danıştay ilk derece mahkemesi olarak

      bakmaz?

      - Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak bakamayacağı davalar Danıştay

      kanunun 24. maddesinde sayılmıştır. Bakanlık genel müdür ve müsteşar

      yardımcılarının, tahkim şartı öngörülmeyen imtiyaz sözleşmelerinin,

      Danıştay yüksek disiplin kurulunca veriecek kararlara karşı, birden fazla

      vergi ve idare mahkemesinin görevlerine giren davaların hepsinde ilk

      derece mahkemesi olarak yetkilidir.. Bu sebeple doğru şık "danıştay

      dairelerince verilen direnme kararlarını" inceler denilen şık idi. Çünkü

      danıştay "İDARİ DAVA DAİRELERİNCE" alınan direnme kararlarını ilk derece

      mahkemesi olarak inceler.

     

13-)Aşağıdaki durumların hangisinde sebepsiz zenginleşme davası açılamaz?

      - Cevap olarak gayri mümeyyizden tahsil edilen para şeklinde.Ama ben

      şüpheliyim.Zira sebepsiz zenginleşme davası açılabilmesi için mülkiyetin

      el değiştirmesi gerekir.Ariyet aktin de karzın tersine mülkiyet veren de

      kalır.Bu nedenle sözleşme sonunda karşı taraf zenginleşmiş değildir,

      istihkak davası açılmalıdır sebepsiz zenginleşme değil.

      (kadayıf nick li arkadaştan alıntıdır)(cevaptan emin değilim)

     

14-) Hmiline yazılı bir çekin arasına atılan cironun niteli ile ilgili

      hangisi doğrudur?

      -Tedavülü en hızlı olan kambiyo senet türü HAMİLİNE YAZILI SENETLERDİR.

      Hamiline senetler "SENEDİN TESLİMİ” yoluyla devredilirler. Teşhis ve

      temlik fonksiyonu en yüksek senet TÜRÜDÜR. Yani senet kimin elindeyse

      meşru şekli hak sahibide o kişidir. Bu nedenledir ki hamiline çekin

      arkasına yapılan ciro sadece keşideci tarafından ödenmeyen çek nedeniyle

      ciro yapan kişiye başvurulmasını sağlar, yani "TEMİNAT NİTELİĞİNDEDİR"

      şıkkı doğru olacaktır.

     

15-)Bakanlar kurulunca çıkarılıp yayınlanan bir KHK aynı gün meclise

      sunulmazsa akıbeti ne olur?

      -Anayasamızın 91 /9. maddesinde belirttiği üzere yayımlandıkları gün TBMM’

      ye sunulmayan KHK lar "AYNI GÜN" yürürlükten kalkar şıkkı doğru şık

      olacaktı.

     

16-)1982 Anayasasındaki temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla

      ilgili olarak hangisi doğrudur?

      - Anayasanın 13/1 maddesinde belirtildiği üzere "ANAYASADA BELİTİLEN

      SEBEPLERLE BAĞLI OLARAK (yani özel sınırlandırma sebepleriyle-olağanüstü

      hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş-) ANCAK KANUNLA SINIRLANDIRILABİLİR"

      şıkkı doğru olacaktı..

     

17-) Kanunların anayasaya aykırılığının denetlenmesi ile ilgili olarak

      hangisi yanlıştır?

      -"ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ DEFİ YOLUYLA İNCELENEBİLİR" denen şık yanlış

      olacaktı. Çünkü defi yoluyla yani görülmekte olan bir dava sırasında

      uygulanacak hükmün anayasa aykırılığının ileri sürülmesi yoluyla inceleme

      hususunu düzenleyen anayasamızın 152.maddesinde sadece "KANUN VE KHK'nın"

      DEFİ YOLUYLA İNCELENEBİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİR….

     

18-)Anayasa mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili olarak

      aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

      -Anayasa mahkemesi ilgili kanunlarda hüküm bulunmamsına rağmen 1993

      yılından itibaren aldığı bir kararla yürütmeyi durdurma kararını verme

      yetkisini kendisinde görmüştür" şeklinde belirtilen şık doğru olacaktı..

     

19-) "Devlet Su İşleri” idari niteliği yönüyle nasıl bir kurumdur?

      - "İDARİ KAMU KURUMU" olarak belirtilen şık doğru olacaktı. Çünkü idari

      kamu kurumları devletin çok önceden beridir yürüttüğü temel hizmetleri

      “iktisadi amaç gözetmeksizin” daha iyi yürütebilmek için devletin temel

      teşkilat yapısından çıkartılarak tüzel kişilik kazandırılması ile kurulan

      kuruluşlardır.. Eğer devlet iktisadi hayatta faaliyette bulunmak

      üzere-bankacılık, madencilik-kamu tüzel kişiliğine haiz kurumlar

      oluşturmuşsa –ziraat bankası, dmo vs.. o zaman bu kurum iktisadi kamu

      kurumu olurdu..

     

20-) Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı müşterek kararnameyle

      atamalara ilişkin açılan iptal davasında verilen “YÜYÜTMEYİ DURDURMA”

      kararına karşı hangi yasa yoluna başvurulabilir?

      -İYUK 27. maddede belirtildiği üzere bir defaya mahsus olmak koşuluyla “7

      GÜN İÇİNDE DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNA İTİRAZ EDİLİR"

      şıkkı doğru olacaktır..

     

21-) İdari işlemin geri alınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

      yanlıştır?

      - "İDARE İLGİLİNİN İSTEĞİYLE İŞLEMİ GERİ ALABİLİR" şıkkı yanlıştır. Çünkü

      işlemin geri alınması ilgilinin isteğine bağlı değildir. İdare “yok

      hükmündeki” ve “hile ile elde edilmiş” işlemleri “HERZAMAN” geri alabilir.

     

22-) Milli Eğitim Bakanlığı, Kömür İşletmeleri hakkında yönetmelik

      çıkarıyor.bu işlemle ilgili olarak hangisi doğrudur?

      - “AÇIK VE BARİZ YETKİ TECAVÜZÜ VARDIR” şıkkı doğru olacaktı. Çünkü yetki

      tecavüzü idari adına açıklama yapma ve işlem tesis etme yetkisine sahip

      bir kamu görevlisinin kendi görevi dışında,başka bir kamu görevlisinin

      yetkisi alanına giren konuda açıklama yapması,işlem tesis etmesi halinde

      işlem “YETKİ TECAVÜZܔ nedeniyle sakat olacak ve “iptal edilebilirlik

      müeyyidesine”tabi olacatır; eğer kamu görevlisi işbölümü kurallarına

      tamamen ve açıkça aykırı bir alanda işlem tesis etmesi halinde ise işlem

      “AÇIK VE BARİZ YETKİ TECAVÜZܔ söz konusu olacağından yokluk müeyyidesiyle

      sakat olacaktır. Burada bakanlığın kendi iş bölümüne girmediği açıkça

      anlaşılan bir alanda işlem tesis ettiğini görmekteyiz..

     

23-) Mirasta terekenin mirasçıların kanuni haklarını karşılamadığı

      gerekçesiyle murisin ölümden önce yapmış olduğu tasarrufların iptalini

      aşağıdakilerden hangileri isteyemez?

      - Şıklarda kanuni mirasçılar, atanmış mal mirasçıları, muayyen mal

      vasiyeti alacaklısı,murisin alacaklısı vardı burada sadece muayyen

      “MUAYYEN MAL VASİYETİ ALACAKLISI" (bahsi geçen dava bir tenkis davası

      türüdür nihayetinde) tenkis hükümlerine tabi olacağından davayı

      AÇAMAYACAKTIR.diğer bahsi geçen kişiler bu davayı açabiliyorlar

     

24-) Aşağıdaki irtifak haklarından hangisi sona ererse şekli bir hükmü

      kalmaz?

      - Şıklarda; geçit hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, oturma hakkı vardı..

      Burada doğru cevap "OTURMA(SÜKNA) HAKKI" olacaktı. Çünkü oturma hakkını

      diğerlerinden ayıran bir özellik şahsi bir irtifak hakkı olması nedeniyle

      (BUNU şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar gibi düşünebiliriz) miras yoluyla

      mirasçılara geçmez ve bu irtifak hakkından faydalanan kişi bu hakkı da

      başkasına devredemez.. Bu nedenle bu irtifak hakkından faydalanan kişinin

      ölmesi durumunda bu irtifak hakkı ŞEKLEN SONA ERMİŞ OLUR, çünkü başkasına

      devredilemez ve mirasçılara da geçmez. Terkin edilip edilmemesinin pek

      önemi kalmaz.

     

25-) İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir ticaret ünvanı

      altında kurulup, ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri

      sermaye ile sınırlı ve sermayesi paylara bölünmüş şirket türü hangisidir?

      - Türk ticaret kanunun 503 maddesindeki "LİMİTED ŞİRKETİN” tanımı soruda

      verilmiştir.bu nedenle doğru cevap limited şirket olacaktı..

     

26-) Bir ticari mümessil işletme ve tacirle ilgili olarak aşağıdaki

      işlemlerin hangisini özel bir yetki olmadan yapamaz?

      -Tacir yardımcıları içerisinde yetkileri en geniş olan ticari mümessildir.

      Ancak ticari mümessilinde yetkileri sınırsız değildir mümessilin esas

      yetki alanı doğrudan ticari nitelikteki işlemlerdir. Bu nedenle TTK 450./2

      mümessilin doğrudan ticari nitelikte olmayan bazı işlemleri yapabilmesi

      için işletme sahibinden özel yetki almasını gerekli olduğunu belirtmiştir,

      bunları tek tek saymıştır. Bunlar içinde "İŞLETMEYE AİT GAYRİMENKULLER

      ÜZERİNDE 3. KİŞİLER LEHİNE AYNI HAK TESİS EDEMEZ" ibaresi vardır bu

      nedenle soruda belirtilen şık da "işletmeye ait bina üzerinde 3.kişi

      lehine ipotek kurması" doğru şık olacaktı.çünkü ipotekte sınırlı ayni hak

      olması vesilesiyle özel yetkiye tabidir.

     

27-) Ticari işletmede şube ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

      yanlıştır?

      - Şube ile ilgili özelliklerin en başında "ŞUBELERİN MERKEZİN BULUNDUĞU

      YERDEKİ TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLAN OLUNMALARI" gelir. Bu nedenle

      "şubelerin bulundukları yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan olunur"

      diye belirtilen şık yanlış olacaktı.

     

28-) A, B’ ye aralarındaki güven dolayısıyla amacıyla "HATIR SENDİ”

      doldurup veriyor. B de C’den mal alıyor ve bunun karşılığında A dan almış

      olduğu senedi veriyor ve senedi de ödemiyor...olayla ilgili olarak

      belirtilen durumlardan hangisi doğrudur?

      -Şıklarda "A, C den OLAN DAHA ÖNCEKİ ALACAĞI NEDENİYLE SENEDİN ÖDENMESİ

      İÇİN KENDİSİNE BAŞVURAN C’YE KARŞI “takas beyanın” DA BULUNABİLİR" şıkkı

      doğru olacaktı. Çünkü takas beyanı tek taraflı iletilmesi gereken bir

      beyan olması dolayısıyla C ye ulaşır ulaşmaz sonuçlarını doğurur, ayrıca

      bu beyanı C ‘ nin kabulüne ihtiyaç yoktur. Bu beyanla borç sona ermiş

olur.

     

29-) Müteselsil borçlulukla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi

      yanlıştır?

      - Borçlar hukukunda müteselsil borçluluğun özellikleri şıklar arasında yer

      alıyordu. Bunlar borcu ödeyen borçlu alacaklın haklarına halef olur

      diyordu, alacaklı bir borçluyu diğer borçluların zararına olacak şekilde

      ibra edemez diyordu bunlar doğrudur.yanlış olan şık ise “MÜTESELSİL

      BORÇLULARDAN BİRİ BORÇU ÖDEDİĞİ TAKDİRDE DİĞER BORÇLULARIN BORCU ÖDEYENE

      KARŞI MÜTESELSİL BORÇLULUĞU DEVAM EDER" diyen şık idi. Çünkü borcu ödeyene

      karşı diğer borçlular payları oranında sorumludur, eğer borçlular arasında

      belirli bir anlaşma yoksa herkes eşit paylar oranında sorumludur.

      müteselsil sorumluluk kalkmıştır.

     

30-) Yeni 5237 sayılı TCK ile ilgili olarak suçluların iadesi ile ilgili

      olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

      - Doğru şık “SİYASİ SUÇLULAR” iade edilmez diye belirtilen şık idi. Çünkü

      yeni TCK da siyasi suç ve askeri suçluların, Türk kanunlarında suç olarak

      düzenlenmeyen fiillerinden dolayı iadesi istenenlerin, iade edilmeyeceği

      açıkça düzenlenmiştir .

     

31-) Aşağıdakilerden hangisi iflas açıldığı zaman İflas masasına giremez?

      - Burada tartışmalı olan iki şık da maalesef iflas masasına girer. mal

      kayın babanın rehin verdiği araba icra-iflas kanunu 185.maddeye göre, daha

      önce yapılmış haciz ise 186.maddeye göre iflas masasına dahildir, doğru

      şık "MÜFLİSİN ÇALIŞMA KARŞILIĞI ALDIĞI ÜCRET" olacaktı.

     

32-)Tacir Niğdeli A Bor’da işlemlerini yürütmekte iken Ankaralı tacir B

      den Ankara da yaptığı bir sözleşme ile mal almıştır. Tacir B, Aldığı

      malların bedelini ödemeyen tacir A hakkında iflas davası açmayı

      düşünmektedir. Açılacak olan iflas davasında yetkili mahkeme

      aşağıdakilerden hangisidir?

      - Açılacak olan ticaret davası öncesi iflas yoluyla takip yapılmadığından

      DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS DAVASI AÇILACAKTIR.”” Doğrudan doğruya açılacak

      iflas davalarında dava BORÇLUNUN MUAMELE MERKEZİNDE AÇILACAĞINDAN

      olayımızla ilgili doğru şık "BOR MAHKEMELERİ" OLARAK BELİRTİLEN ŞIKTIR.

     

33-) B isimli bilgisayar mağazası, bilgisayar fiyatlarının da üzerinde

      belirtildiği kataloğu A ya göndermiş, A ise gönderilen kataloktan “cbs”

      marka bilgisayarı almak istediğini belirterek sipariş formunu doldurup B

      firmasına göndermiştir. Bilgisayarı eline ulaşan A bilgisayarın kendi

      istediği marka olmadığını görmüştür..olayla ilgili olarak aşağıdakilerden

      hangisi doğrudur?

      -Doğru şık "EĞER B FİRMASI ALCININ İSTEDİĞİ MARKA BİLGİSAYARI GÖNDERMEYİ

      KABUL EDERSE “A” SÖZLEŞMEDEN DÖNEMEZ" şıkkıdır. Çünkü borçlar kanunumuzda

      objektif iyiniyet kuralları hakimdir(BK 25) Bu nedenle kişi objektif

      iyiniyet kurallarına aykırı olarak düştüğü hata koşullarının karşı tarafca

      kabul edilip, telafi edileceği belirtilmişse artık o hataya dayanarak

      sözleşmenin feshini isteyemez.

     

34-) A, temyiz kudretinden yoksun olan B ye bir bisiklet hediye etmiştir.

      B nin anne ve babası bu bisikletin hediye edilmesini tasvip etmediklerini

      açıklamışlardır.. Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      -Temyiz kudretinden yoksun olanlar tam ehliyetsiz kişilerdir. Tam

      ehliyetsiz kişlerin tüm hukuki işlemleri kanuni temsilcilerince yapılır.

      Ancak tam ehliyetsiz kişi lehine yapılan karşılıksız kazandırmalar

      geçerlidir ama bu işlemin istisnası BK.236 maddede düzenlenmiştir. Buna

      göre temyiz kudretinden yoksun olanların hibelerine kanuni temsilcileri

      muvafakat vermemiş veya malın iadesini istemişlerse o zaman bu hibe YOK

      HÜKMÜNDEDİR diyor. Bu nedenle doğru şık” HİBE EDİLEN BİSİKLET, TEMYİZ

      KUDRETİNDEN YOKSUN OLAN ÇOCUĞUN ANNE VE BABASI MUVAFAKAT VERMEDİĞİ İÇİN

      İADESİ GEREKİR”” şıkkıdır.

     

35-) İflasın resmi organı aşağıdakilerden hangisidir?

      -İflasın resmi organı "İFLAS İDARESİDİR" çünkü iflas masasının

      teşekkülünden itibaren üyelerinin birinci alacaklılar toplantısında

      seçilip icra mahkemesi hakimince atanan iflas idaresi iflas masasının

      resmi tüm işlemlerini yürütür, istihkak davalarını açar, masayı davalarda

      temsil eder, iflas masasının açılmasıyla duran takiplere devam eder,

      alacakları tahsile yetkilidir.

     

36-) İcra hukukunda itirazın kesin kaldırılması için gerekli olan

      belgelerden birisi değildir?

      -Doğru şık “ALACAKLI TARAFINDAN İMZALANMIŞ BELGE"olacaktı. İtirazın

      kaldırılmasını sağlayan belgeler İcra-İflas kanunun 68.maddesinde

      sayılmıştır. Ve alacaklının imzalamış olduğu belge bu hüküm içerisinde yer

      almamaktadır. Borçlunun borçluluğunu ispat etmek isteyen alacaklı bizzat

      borçlu elinden sadır olmuş, yazılmış ve imzalanmış bir belgeye sahip

      olması gerekmektedir.Alacaklı tarafından imzalanmış bir belge borçlu

      aleyhine herhangi bir işlemde kullanılamaz.

     

37-) Türk karasularında bulunan bir gemide suç işlenmiştir.bu gemide

      işlenen suç dolayısıyla soruşturmayı yapmaya yetkili mahkeme neresidir?

      -Doğru cevap "GEMİNİN TÜRKİYEDE UĞRADIĞI İLK LİMAN" mahkemesi yeni 5271

      sayılı CMK nın 15./3 maddesi gereğince yetkilidir

     

38-)Anonim şirketlerdeki hisse senetleri üzerindeki rüçhan hakkıyla ilgili

      olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      -Şıklarda sermaye arttırmından dolayı oluşacak yeni paylardan hali hazır

      hissedarların rüçhan hakkı olduğu, hala açık olmayan a.ş lerde yine

      sermaye artırımı sonucu oluşan paylardan hissedarların rüçhan hakkı

      bulunduğu gibi doğru olan şıklar vardı. rüçhanla ilgili olarak yanlış olan

      şık ise "YABANCI SERMAYE UNSURU İLE İLGLİ RÜÇHAN HAKKININ

      SINIRLANDIRILMASINDAN” bahsedilen şık idi.

     

39-) İcra-iflas kanuna göre açılacak olan iptal davasında aşağıdaki

      tasarruflardan hangisi iptale tabi değildir?

      - İcra-iflas kanunun ivasız tasarrufların butlanını düzenleyen madde de

      açıkca "MUTAD HEDİYELER MÜSTESNA" diyerek belirtildiği üzere mutad

      hediyeler iptale tabi tasarruflardan değildir..

 

     

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2022  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012