Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 9
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
 
Konu Özetleri
 
HUKUK
ANAYASA HUKUKU - 1

Anayasa Hukuku-1

v     1982  anayasasına göre, cumhurbaşkanının ka­nunları yayımlaması yetkisi:

Ø      Cumhurbaşkanı, yayımlaması için kendisine gön­derilen bir kanunun 15 gün içinde inceler ve anaya­saya aykırı gördüğü maddelerini meclis'e geri gön­derip diğer maddelerini onaylayabilir.

 

v     Yasama  yetkisinin genelliği ilkesi :

Ø      Yasama organının, anayasadaki şartlan sağlayan istediği kişiyi cumhurbaşkanı seçebilmesi

Ø      Yasama organının, anayasaya aykırı olmamak şar­tıyla istediği konuda ve istediği ayrıntıda düzenleme yapabilmesi

 

v     Temel  hak ve özgürlüklerden olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinin konusu :

Ø      Kıyılardan yararlanmanın düzenlenmesi

 

v     Danıştay’ın imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine ilişkin yetkisi:

Ø      Görüş bildirme

 

v     1982 anayasasına göre kamulaştırma bedelinin taksitle ödenebilmesi ile ilgili:

Ø      Taksitlerin eşit olarak ödenmesi gerekir

Ø      Taksitlendirme süresinin 5 yılı geçmemesi gerekir

Ø      Taksitle ödenecek olan kamulaştırma bedeli için, kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz haddinin uygulanması gerekir

Ø      Küçük çiftçinin arazisinin kamulaştırılması halinde taksitle ödemenin öngörülememesi gerekir

 

v     Yönetmelik çıkarma yetkisi olan:

Ø      İzmir Büyükşehir belediyesi

Ø      Karkamış belediyesi

Ø      Devlet su işleri genel müdürlüğü

Ø      Sermaye piyasası kurulu

 

v     Çoğulcu demokrasilerin özellikleri:

Ø      Eşit oy

Ø      Adil seçimler

Ø      Plebisit (halkoylaması)

Ø      Genel oy

 

v     Parlamenter sistemin esasını oluşturan unsurlar:

Ø      Yürütme organının ikili (düalist) bir yapıda oluşturulması

Ø      Hükümetin parlamentoya karşı kolektif siyasal so­rumluluk ilkesi çerçevesinde sorumlu olması

Ø      Devlet başkanının (veya yürütme organının) yasa­ma organı seçimlerini yenileme yetkisine sahip ol­ması

Ø      Cumhurbaşkanının bireysel siyasal sorumluluğu­nun söz konusu olmaması

 

v     Anayasanın  'yakalanan veya tutuklanan kişi en geç 48 saat içinde hakim önüne çıkarılır' hükmü:

Ø      Kişi hürriyeti ve güvenliği temel hak ve hürriyetin korunmasına yöne­liktir

 

v     1982 anayasasında siyasal hak ve ödevler arasında düzenlenen:

Ø      Dilekçe hakkı

 

v     1982 anayasasına göre,TBMM genel seçimlerin­den önce yerine bağımsızlardan biri atanan bakan:

Ø      Ulaştırma bakanı

 

v     1982  anayasasının düzenlemesine göre kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi konusunda bakanlar kuruluna yetki veren kanun içermesi zorunlu olanlar:

Ø      Kanun hükmünde kararnamenin amacını

Ø      Kanun hükmünde çıkarma yetkisinin kullanım süre­sini

Ø      Kanun hükmünde kararnamenin kapsamını

Ø      Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin süresi içinde birden fazla kararname çıkarılabilip çıkarılamayacağını

 

v     1982 anayasasının düzenlemesine göre bütçe ka­nununa ilişkin olarak:

Ø      Cumhurbaşkanının, bütçe kanunlarını tekrar görü­şülmesi için TBMM’ye geri gönderme yetkisi yoktur.

 

v     Anayasa mahkemesi üyelerini seçme yetkisi :

Ø      Bütün üyeleri cumhurbaşkanı tarafından seçilir

 

v     Olağanüstü  hal yöneti­mini sıkıyönetimden ayıran özellik :

Ø      Kolluk yetkilerinin sivil makamlar tarafından kullanıl­ması

 

v     Toplum hayatına ilişkin gerekli her türlü tedbiri al­ma yetkisine sahip olup kendisini  hukukla bağlı saymayan devlet türüne :

Ø      Polis devleti denir

 

v     1924, 1961 ve 1982 ana­yasalarının ortak hükümleri:

Ø      İllerin idaresinin yetki genişliği esasına dayanması

Ø      Bakanlar kurulunun başının milletvekili olması

Ø      İlköğretimin devlet okullarında parasız olması

Ø      Kanun önerilerinin sadece milletvekilleri tarafından yapılabilmesi

 

v     Hukuk devleti ilkesinin esasları:

Ø      Temel hak ve özgürlüklerin anayasada sayılarak yargısal korumaya alına alınması

Ø      Yargı bağımsızlığı ilkesinin tanınması

Ø      İdarenin bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimi altında olması

Ø      İdarenin mali sorumluluğu

 

v     Laiklik ilkesiyle bağ­daşan:

Ø      Vatandaşların anayasada belirlenen kısıtlara uy­mak kaydıyla ibadet hürriyetine sahip olmaları

 

v     Anayasanın değiştirilemeyecek hükümleri:

Ø      Türkiye cumhuriyetinin bir sosyal devlet olduğu

Ø      Milli marşın istiklal marşı olduğu

Ø      Türkiye devletinin bir cumhuriyet olduğu

Ø      Türkiye cumhuriyetinin resmi dilinin Türkçe olduğu

 

v     1982 anayasasında yer alan doğruya sosyal adaleti sağlamaya, sosyal eşitsizlikleri azaltmaya ve ekonomik bakımdan zayıf olan top­lum kesimlerini korumaya yönelik olan hak ve hürriyetler:

Ø      Toprak mülkiyeti grev hakkı sosyal güvenlik hakkı

Ø      1982 anayasasının düzenlemesine göre, olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlükler için anayasada ön­
görülmüş bulunan bazı güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

Ø      Vatandaşların suç nedeniyle yabancı ülkeye geri verilemeyeceği güvencesine aykırı tedbir alınabilir

Ø      Hak arama hür­riyeti: herkesin yargı mercileri önünde davacı veya dava­lı olarak iddia ve savunma hakkına sahip olması

 

v     1982 anayasasının düzenlemesine göre bazı tüzel ki­şiler kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve göste­ri yürüyüşü düzenleyemez. Bu sınırlamaya tabi olanlar:

Ø      Vakıflar

Ø      Dernekler

Ø      İşçi sendikaları

Ø      Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

 

v     1982 anayasasının çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri arasında
yer alanlar:

Ø      Çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olması

Ø      Kimseye angarya yapılamaması

Ø      Devletin çalışanları korumak için gerekli önlemleri alması

Ø      Çalışma hayatında kadınların ve küçüklerin özel olarak korunması

 

v     Suç ve cezalara ilişkin anayasal ilkeler :

Ø      Cezai sorumluluğun şahsi olması

Ø      Herkesin aksi yargı kararıyla saptanmadıkça ma­sum sayılması

Ø      Vatandaşın suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilememesi

Ø      Genel müsadere cezasının verilemeyecek olması

 

v     1982 anayasasının düzenlemesine göre siyasi hak ve hürriyetler ara­sında düzenlenen :

Ø      Kamu hizmetine girme hakkı

 

v     TBMM’nin oluşumuna ilişkin anayasal kurallar :

Ø      TBMM’nin genel oyla seçilen 550 milletvekilinden kurulması

Ø      TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yapılması TBMM genel seçimlerine 1 yıl kala ara seçim yapı­lamaması

Ø      TBMM seçimlerinin 5 yıllık yasama dönemi bitme­den de yapılabilmesi

 

v     TBMM’nin ça­lışma düzenine ilişkin kurallar:

Ø      Meclisin her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanması

Ø      Meclisin bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapa­bilmesi

Ø      Siyasal parti grubu oluşturmak için en az 20 millet­vekilinin gerekmesi

Ø      Meclisin bazı durumlarda içtüzükteki usulü uygula­yarak kapalı oturumlar yapabilmesi

 

v     TBMM'nin görevleri:

Ø      Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de konuşlandırıl­masına izin vermek

Ø      Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

Ø      Para basılmasına karar vermek

Ø      Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi vermek

 

v     1961 anayasasının yürütmeyi "görev" olarak nitelemiş olmasına rağmen 1982 anayasası "yetki ve görev"olarak nitelenmesinin bir sonucu olan yetki :

Ø      Sıkıyönetim veya olağanüstü hal durumunda cum­hurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuru­lunun kanun hükmünde kararname çıkarabilene yet­kisi

 

v     Cumhurbaşkanı se­çilebilmek için gerekli koşullar :

Ø      Türk vatandaşı olmak

Ø      Yüksek öğrenim yapmış olmak

Ø      Askerliğini yapmış olmak

Ø      40 yaşını doldurmuş olmak

 

v     1982  anayasasında cumhurbaşkanına ilk defa tanınmıştır yetki:

Ø      Üniversite rektörlerini seçmek

 

v     1982 anayasasına göre, seçimler yapılmadan önce bakanlar kurulunun yapısında bazı  değişiklikler yapılmaktadır.:

Ø      TBMM genel seçimlerinden önce, adalet, içişleri ve ulaştırma bakanları çekilir ve yerlerine başbakanca tbmm içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır.

Ø      TBMM’nin sahip olduğu denetim araçlarından meclis soruşturması bakanlar kurulunun veya bir bakanın görevin­den düşürülmesi sonucunu doğurabilir

Ø      Olağan dönem ka­nun hükmünde kararnamesi yapılabilmesi için ön
şart: kanun hükmünde kararname yapılması için TBMM tarafından bir yetki kanunu yapılması

 

v     Anayasa hukukunda karşı-imza :

Ø      Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler dı­şında kalan bütün işlemlerinin ilgili bakan ve başba­kan tarafından imzalanmasında attıkları imzalar

 

v     TBMM’ne  karşı milli güvenliğin sağlanmasından sorumlu organ aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Ø      Bakanlar kurulu

 

v     1982 anayasasının düzenlemesine göre bağımsız yargı organlarının bir güvencesi olarak düzenlenen :

Ø      Hakim ve savcıların her durumda özlük hakların­dan yoksun bırakılamamasıdır

 

v     1982 anayasasında yük­sek mahkemeler arasında sayılanlar:

Ø      Danıştay

Ø      Yargıtay

Ø      Askeri Yargıtay 

Ø      Uyuşmazlık mahkemesi

 

v     TBMM’nin irade biçimlerinden biri olan parlamento ka­rarları aleyhine kural olarak anayasa mahkemesine başvurulamayacağı kuralına uyan TBMM kararları:

Ø      TBMM seçimlerinin savaş nedeniyle bir yıl için geri­ye bırakılması kararı

Ø      Savaş ilanı kararı

Ø      Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanının onaylanma­sına ilişkin karar

Ø      Görev sırasında güvenoyu istemine karşılık güve­noyu vermeme kararı

 

v     1982 anayasasına göre, anayasa mahkemesinin kararlarına ilişkin bir hükümler:

Ø      Bütün kararların kesin olması

Ø      Bütün kararların resmi gazetede yayımlanması

Ø      İptal kararlarının geriye yürümemesi

Ø      Anayasa değişiklilerinde iptale karar verilebilmesi için beşte üç oy çoğunluğunun aranması

 

v     Uyuşmazlık mahke­mesinin yetkileri :

Ø      Adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev uyuş­mazlıklarını çözümlemek

Ø      Askeri ve idari yargı mercileri arasındaki hüküm uyuşmazlıklarını çözümlemek

Ø      Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümlemek

Ø      Anayasa mahkemesi ile diğer mahkemeler arasın­daki görev uyuşmazlıklarını çözümlemek

 

v     Seçimler ve halkoylamasıyla ilgili olarak 1982 anayasasında yer al­anlar:

Ø      Silah altında bulunan er ve erbaşların oy kullana­maması

Ø      Kamu haklarından kısıtlanmış olanların oy kullana­maması

Ø      Oy kullanabilmek için Türk vatandaşı olmanın ge­rekli olması

Ø      Oy kullanabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanın gerekli olması

 

v     1982  anayasasında siyasal partilere ilişkin olarak :

Ø      Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler

Ø      Siyasi partilerin üyeleri 18 yaşından küçük olamaz

Ø      Siyasi partiler AYM tarafından kapatılmış partilerin amblemlerini kullanmazlar

Ø      Siyasi  partilerin faaliyetleri demokrasi ilkesine uy­gun olmak zorundadır.

 

v     1982 anayasasında sayılan inkılâp kanunları:

Ø      Tevhidi tedrisat kanunu

Ø      Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanunu

Ø      Efendi, bey, paşa gibi lakap ve unvanların kaldı­rıldığına dair kanun

Ø      Beynelmilel erkamın kabulü hakkında kanun

 

v     İdarenin yetkilerden sadece olağanüstü dönemlerde kullanabileceği yetkisi:

Ø      İstimval yetkisi

 

v     1982 anayasasının düzenlemesine göre temel hak ve hürriyetlerden pozitif statü hakları:

Ø      Sosyal güvenlik hakkı

 

v     Laiklik ilkesi açısından zorunlu olan ilke:

Ø      Vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğüne sahip olması

 

v     Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili ola­rak 1982 anayasası 1961 anayasasından farklı kriter­ler kabul etmiş ancak sonradan yapılan değişikliklerde benzer kriterler kabul edilmiştir. 1961 ne de 1982 anayasasının ilk şeklinde yer almış hü­kümler:

Ø      Sınırlandırmanın kanunla yapılabilmesi

Ø      Sınırlandırmanın  anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olması

Ø      Sınırlandırmanın demokratik toplum düzeninin ge­reklerine aykırı olmaması

Ø      Sınırlandırmanın temel hak ve hürriyetin özüne do­kunmaması

 

v     1982  anayasasına göre, milletvekili seçildikten sonra yargılanarak 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve cezası kesinleşen bîr milletvekilinin durumuna ilişkin :

Ø      Milletvekilinin milletvekilliği, kesin hükmün TBMM genel kuruluna bildirilmesiyle düşer

 

v     Somut norm denetimine ilişkin :

Ø      Bir kanunun anayasa aykırılığının ilk derece mah­kemeleri tarafından ileri sürülmesine somut norm denetimi denir.

Ø      Somut norm denetimine defi yolu da denmektedir.

Ø      Somut norm denetimine sadece kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler konusunda işletilebilir.

Ø      Anayasa mahkemesi, önüne somut norm denetim yoluyla gelen bir normun anayasa aykırı olmadığı­ na karar verirse, on yıl süreyle o normun anayasa aykırılığı ileri sürülemez.

 

v     1982 anayasasının değiştirilmesine ilişkin :

Ø      Tbmm üye tamsayısının üçte birinin önerisi, beşte üçünün kabulü, cumhurbaşkanınca geri gönderilirse üçte ikisinin kabulü

 

v     Kanun  hükmünde kararnamelere ilişkin olarak 1982 anayasasında öngörülmediği halde anaya mahkemesinin içtihadıyla ihdas edilen ve kanun hükmünde kararnameler  için anayasaya aykırılık gerekçesi olan kriter:

Ø      Kanun hükmünde kararnamenin ivedi ve kısa süre­li olmayan bir konuyu düzenlemesi

 

v     2001 anaya­sa değişikliğinden sonra, kendisine milli güvenlik kurulunda yer bulan görevliler:

Ø      Genelkurmay başkanlığı genel sekreteri

Ø      Milli istihbarat teşkilatı başkanı

Ø      Başbakan müsteşarı

Ø      Başbakan yardımcıları

Ø      Ekonomiden sorumlu devlet bakanı

 

v     1961  anayasasının yürütmeyi "görev" olarak nite­lemiş olmasına rağmen 1982 anayasası "yetki ve görev" olarak nitelemiştir. bu nitelemenin bir sonucu olan yetki ola­rak sayılan:

Ø      Cumhurbaşkanının sadece cumhurbaşkanı genel sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve atamalarını cum­hurbaşkanlığı kararnamelerime yapabilmesi

 

v     Yürütme organı işlemlerinden başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan  anayasadan kaynaklanan düzenleme yetkisine dayanan:

Ø      Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

 

v     1982 anayasasında 2001 yılında yapılan değişiklik­ler dikkate alındığında anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin "genel sınırlama" se­bepleriyle ilgili olarak :

Ø      Genel sınırlama sebepleri 1982 anayasasından bütünüyle çıkarılmıştır

 

v     1982 anayasasına göre, milletvekili dokunulmazlı­ğına ilişkin olarak :

Ø      Milletvekili dokunulmazlığının anayasada öngörülen istisnalarından biri ağır cezayı gerektiren suçüs­tü halidir

Ø      Cumhurbaşkanının yayımlanmak üzere kendisine gönderilen kanunları bir kez daha görüşülmek üze­re TBMM ye geri göndermesi mümkündür. Söz ko­nusu kanunun tbmm tarafından aynen kabul edil­mesi halinde Cumhurbaşkanının yetkisi :

Ø      Yasayı yayımlamak durumundadır

 

v     Kanunların  anayasaya uygunluğunun denetimi metotlarından itiraz yoluyla denetime ilişkin :

Ø      İtirazın görülmekte olan bir davaya ilişkin görevli ve yetkili bir mahkeme tarafından yapılmamış olması anayasa mahkemesinin talebi reddetmesi için ye­terlidir

 

v     1982 anayasasının anayasa mahkemesinin kararlarına ilişkin öngördüğü hükümlerden:

Ø      Anayasa mahkemesinin iptal kararlan ancak gerek­çesi yazılarak açıklanabilir

Ø      Anayasa mahkemesinin iptal kararları geriye yürü­mez,

Ø      Anayasa mahkemesi siyasi partilerin kapatılmasına ancak beşte üç oy çokluğu ile karar verir

Ø      Anayasa mahkemesi bir kanun ve kanun hükmün­de kararname hükmünü iptal ederken kanun koyu­cu gibi hareket edemez

 

v     1982  anayasasında cumhurbaşkanına ilk defa tanınan yetkiler:

Ø      Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları veto et­mek

 

v     1982  anayasasına göre TBMM'nin yetkileri:

Ø      Para basılmasına karar vermek

 

v     1982 anayasasına sadece tüzel kişiler için tanınmış olan temel hak ve özgürlük:

Ø      Siyasi partilerin uyacakları esaslar

 

v     1982 anayasasına göre kanunların anayasa mah­kemesi tarafından şekil bakımından denetlenmesine ilişkin :

Ø      Cumhurbaşkanı şekil bakımından anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesinde dava açabi­lir

Ø      TBMM üyelerinin beşte biri tutarındaki milletvekili şekil bakımından anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesinde dava açabilir

Ø      Şekil aykırılığına dayanan iptal davası, kanunun rg'de yayımını takip eden 10 gün içinde açılmalıdır

Ø      Kanunların şekil bakımından anayasaya uygunlu­ğunun denetimi, son oylamanın öngörülen çoğun­lukla yapılıp yapılmadığı hususuyla sınırlıdır

 

v     1982 anayasasına göre anayasa mahkemesine verilen yetkiler :

Ø      Kendi üyeleri arasından birini uyuşmazlık mahke­mesine başkanlık etmek üzere görevlendirmek

Ø      Sayıştay yardımı almak kaydıyla siyasi partilerin yabancı gerçek veya tüzel kişilerden mali yardım alıp almadığının denetimini yapmak

Ø      Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir işi sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğini düşüren TBMM kararının anayasaya uygunluğunu denetlemek

Ø      Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından yapılan ve bir kanunda değişiklik getiren olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesini esastan incelemek

 

v     1982  anayasasına göre, ekonomik ve sosyal hak ve ödevler :

Ø      Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı

Ø      Konut hakkı

Ø      Eğitim öğretim hakkı

Ø      Çalışma hakkı

 

v     1982 anayasasına göre, Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren kanunda yer al­ması gerekenler:

Ø      Çıkarılacak KHK'nın amacı

Ø      Khk çıkarma yetkisinin kapsamı

Ø      Khk çıkarırken uyulacak ilkeler

Ø      Khk çıkarma süresi

 

v     1982 anayasasına göre cumhurbaşkanının TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verme yetkisini doğuran sebepler:

Ø      Yeni oluşan TBMM’de başkanlık divanının kurul­masını takip eden 45 gün içinde bakanlar kurulu­nun kurulamaması halinde

Ø      Yeni oluşan TBMM’de kurulan ilk bakanlar kurulu­nun güvenoyu alamaması üzerine 45 gün içinde yeni bakanlar kurulunun kurulamaması halinde

Ø      Başbakanın istifasını takip eden 45 gün içinde yeni bakanlar kurulunun kurulamaması halinde

Ø      Bakanlar kurulunun görev sırasında güvenoyu ala­maması üzerine 45 gün içinde yeni bakanlar kuru­lunun kurulup da güvenoyu alamaması halinde

 

v     1982 anayasası (kamu) tüzel kişiliğini anayasada hükme bağladıkları:

Ø      Üniversiteler

Ø      Köy idaresi

Ø      Belediyeler

Ø      Devletçe kurulacak tek radyo ve televizyon kurumu

 

v     1982  anayasasına göre, hakimlik teminatının bir unsuru:

Ø      Hakimler azlolunamazlar

Ø      Hakimler kendileri istemedikçe anayasada gösteri­len yaştan önce emekliye ayrılamazlar

Ø      Hakimler bir kadronun kaldırılması sebebiyle de ol­sa aylık, ödenek ve öteki özlük haklarından yoksun bırakılamazlar

Ø      Hakimler bir mahkemenin kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve öteki özlük haklarından yok­sun bırakılamazlar.

 

v     Hakim ve savcıların adli ve idari yargı ha­kim ve savcıları olarak görev yapacaklarını düzen­leyen:

Ø      Anayasa

 

v     Anayasa adli yargı ile idari yargı mahkemeleri arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarının kesin karara bağlanacağını amir mahkeme :

Ø      Uyuşmazlık mahkemesi

 

v     Anayasa seçimlerin yargısal yönetim ve denetimi­nin:

Ø      Üyeleri Yargıtay ve Danıştay’ın genel kurulla­rından seçilen hakimlerden oluşan yüksek seçim kurulu tarafından yapılacağını amirdir

 

v     Anayasa göre Sayıştay ile Danıştay arasında çıkacak bir kısım uyuşmazlıklarda hangisi esas alınır?

Ø      Danıştay kararları

 

v     1982 anayasasına göre, devletin mali kaynaklarının yeterliliği bazı hakların gerçekleşmesi sağlar:

Ø      Sosyal güvenlik hakkı

Ø      Toprak mülkiyeti hakkı

Ø      Konut hakkı

Ø      Sağlık hakkı

 

v     1982 anayasasına göre şu seçimlerde TBMM üyelikleri­nin bütünü yenilenir:

Ø      Son yasama yılının bitmesinden üç gün sonra baş­layacak seçim süreci sonucunda ekim ayının ikinci pazar günü yapılan seçimlerde.

Ø      Cumhurbaşkanlığı seçiminin dördüncü turunu mü­teakip başlayacak 90 günü takip eden ilk pazar gü­nü yapılacak seçimlerde

Ø      Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerinin yenilenme­sine kararını müteakip bakanlar kurulu tarafından ilan edilen seçim tarihinde yapılan seçimlerde

Ø      Yasama dönemi devam ederken TBMM’nin tarafın­dan verilen seçim kararı üzerine belirlenen tarihte yapılan seçimlerde

 

v     1982 anayasasına göre, TBMM’nin yaptığı toplantının olağanüstü toplantısı sayıldığı dönem:

Ø      TBMM’nin çalışmalarına ara verdiği dönemde

 

v     1982 anayasasına göre kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya uygunluğunun denetiminde anayasada yer al­madığı halde anayasa mahkemesi tarafından bir ölçü olarak kullanıldığı:

Ø      İvedi olmayan konuları düzenlemek

 

v     1982 anayasasına hakim ilkelerden kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygu­lamalar :

Ø      Anayasa mahkemesi kanun koyucu gibi bir hareket­le yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyeceği ilkesi

Ø      Mahkeme bağımsızlığı ilkesi

Ø      Milletvekili dokunulmazlığı ilkesi

Ø      Mahkemelerin idarenin takdir yetkisini kaldıracak ni­telikte hüküm tesis edemeyeceği ilkesi

 

v     1982  anayasasına göre, cumhurbaşkanının ka­nunları bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermesiyle ilgili :

Ø      Cumhurbaşkanı kanunları 15 gün içinde yayımla­mazsa geri göndermek zorundadır

Ø      TBMM cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunda değişiklik yapabilir

Ø      Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları da geri gönderebilir

Ø      TBMM, cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, cumhurbaşkanı kanu­nu yayımlamak zorundadır

 

v     1982 anayasasına göre anayasaya uygunluk denetimine ta­bii olan kanunlar:

Ø      Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanunlar

Ø      Kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesinin uygun bulunduğuna dair kanunlar

Ø      Bakanlar kuruluna khk çıkarma yetkisi veren yetki kanunu

Ø      Para basılmasına dair kanunlar

Ø      1982 anayasasına göre, yüksek seçim kurulu üyelerinin bir kısmı Danıştay bir kısmı Yargıtay tarafından seçilir

 

v     Anayasa mahkemesi itiraz yolunda ilk inceleme ev­resinde neyi denetler:

Ø      Başvuran mahkemenin o davaya bakmaya görevli ve yetkili olup olmadığını

 

v     İdare ve idare hukukuyla ilgili ilke­lerden 1982 anayasasında öngörülmüş olanlar:

Ø      İdari işlemlerin gerekçeli olması ilkesi

 

v     1982 anayasasına göre, yönetmeliklere ilişkin :

Ø      Sadece kanunda belirtilen yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanması zorunludur

Ø      Yönetmelikler tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için çıkarılır

Ø      Yönetmeliklerin  Danıştay incelemesinden geçiril­mesi zorunlu değildir

Ø      Sadece bazı yönetmeliklerin cumhurbaşkanı tara­fından imzalanması zorunludur

 

v     Anayasa yaparken hiçbir hukuk kuralına bağlı dav­ranmayan iktidara :

Ø      Asli kurucu iktidar

 

v     1982 anayasasında 2001 yılında yapılan değişiklik­le idare ve idarenin işlemlerine, ilişkin tanınan ilke:

Ø      İdari işlemlerinde o işleme karşı hangi süre içinde hangi yargı merciine başvurulacağını bildirmesi ilke­si

 

v     1982 anayasasının verilen hükümlerinden hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmeye yö­nelik olanlar:

Ø      Vatandaşlıktan çıkarma işlemlerine karşı yargı yolu­nun kapatılamayacağına ilişkin hüküm

Ø      Kimsenin suçu işlediği zaman kanunda o suç için öngörülen cezadan daha ağır bir cezaya çarptırılamayacağına ilişkin hüküm

Ø      Kimsenin işlediği zaman yürürlükte bulunan kanu­nun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırıl­mayacağına ilişkin hüküm

Ø      Hiçbir kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mah­kemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyece­ği ilkesi

 

v     1982  anayasasına göre, TBMM seçimlerinin kendiliğinden yenilen­mesi sonucunu doğuran:

Ø      Cumhurbaşkanının seçim süreci sonunda seçilememesi

 

v     1982 anayasasına göre, TBMM başkanının meclisi olağanüstü toplantıya çağırması için :

Ø      1/5millet ve­kilinin yazılı istemi gerekir

 

v     1982 anayasasına göre, TBMM’nin yetkileri :

Ø      Bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak

Ø      Bir milletvekilinin istifasını kabul etmek

Ø      Bir milletvekilinin milletvekilliğini düşürmek

Ø      Bir kanun hükmünde kararnameyi kabul etmek

 

v     1982  anayasasına göre, aşağıda verilenlerden hangisi cumhurbaşkanının yetkileri :

Ø      Kesin hesap kanunlarını bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek

Ø      Yetki kanunlarını bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek

Ø      Bir milletlerarası antlaşmanın onaylanmasını uygun bulan kanunu bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek

Ø      Başbakanın talebi üzerine bakanlar kurulu toplantı­sına katılmayan bir bakanı görevinden azletmek

 

v     1982 anayasası uyarınca devlet denetleme kuru­lu denetleyebilecekleri:

Ø      Türkiye eczacılar birliği

Ø      Türkiye işveren sendikaları konfederasyonu

Ø      Üniversite rektörlükleri

Ø      Diyanet işleri başkanlığı

 
 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012