Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 4
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
 
Konu Özetleri
 
MUHASEBE
GENEL MUHASEBE-1

Genel Muhasebe-1

Bilanço  Temel   Eşitliği:

Varlıklar = Sermaye + Borçlar

Birden Fazla Hesabın Borcuna Kayıt  Yapılırken, Yine Birden Fazla Hesabın Alacağına Kayıt Yapılan Yevmi­ye Maddesine Verilen Ad:

Karma Madde

İşletmede  Kullanılacak  Tüm  Hesapların   Sistemli  Ve Gruplandırılmış Olarak Yer Aldığı Listeye Verilen Ad:

Hesap Planı

Muhasebenin Ana Bölüm­lerinden Biri:

Yönetim Muhasebesi

 

Muhasebe Olaylarında Temkinli Davranılması Ve İş­letmenin Karşılaşabileceği Risklerin Göz Önüne Alıması Gerektiğini İfade Eden Muhasebe Temel Kavramı :

İhtiyatılık

 

İşletmenin Bîr Yıl Veya Normal Faaliyet Dönemi İçin­de Paraya Dönüşebilecek Varlıkları İçinde Yer Aldığı Grup:

Dönen Varlıklar

 

İşletme Personelinin İşletmeye Olan Borçlarının İzlendiği Hesap Türü:

Personelden Alacaklar

 

Yurtdışından   Satın   Alınmak   Üzere  Sipariş   Edilen Maddi Duran Varlıklarla İlgili Olarak Yapılan Avans
Ödemelerinin  İşletme Tarafından Kaydedileceği Hesap Türü:

Verilen Avanslar

 

Amortisman   Kayıt Yötemleri:

Direkt Yöntem

 

Borç Senetlerinin Bilanço Gününde Tasarruf Değriyle Gösterilmesi Amacıyla Hesaplanan Tutarın Kaydedileceği Hesap Türü Ve Şekli:

Borç Senetleri Reeskontu Hesabına Borç

İşletmenin İhraç Ettiği Tahvillerin  Kaydedileceği Hesap Türü Ve Şekli:

Çıkarılmış Tahviller Hesabına Alacak

 

İstetmenin  Kiraladığı  Mağazaya  Yaptırdığı Yer Dö­şemesi Nedeniyle Ödediği Miktarın Kaydedileceği Hesap Türü :

Özel Maliyetler

 

İşletme Elinde Bulundurduğu Devlet Tahvillerine İlişkin Kuponları Keserek Tahsile Vermiş Olduğu İşlemin  Kaydedileceği Hesap Ve Kaydedilme Şekli:

Diğer Hazır Değerler Hesabına Borç

 

Alıcılardan Alınmış Olan Ve Vadesinde Ödenmeye­rek Yasal İşlemlere Başlanan Alacak Senedinin Aktarılacağı Hesap Türü:

Diğer Ticari Alacaklar

 

Peşin Ödenen Giderlerin Tamamının, Ortaya Çıktığı Dönemde Gider Kaydedilmeyip, Cari Döneme Ait Kımının  Dönem  Gideri  Olarak  Kaydedilmesi,   Sonraki Dönemlere Ait Kısmının İse İzleyen Dönemlerde Gider Olarak Yazılmak  Üzere Aktife Alınmasının Gereği Olan Muhasebe Kavramı:

Dönemsellik

 

İşletmeye Yatırımlar Yapılması, Uzun Vaden Projele­rin Uygulanması, Varlıkların Tasfiye Değeriyle Değil
Maliyet Bedeli İle De
ğerlenmesinin Dayandığı Muhasebe Temel Kavramı:

Süreklilik

 

Varlık Hesaplarının İşleyişinin Özellikleri:
Varlık Hesaplarındaki Azalışlar Alacak Kaydedilir,

Varlık Hesapları Borçlu Olarak Açılırlar.

Varlık Hesaplarındaki Artışlar Borç Kaydedilir.

Varlık Hesapları Borç Bakiyesi Verir.

 

Bilanço Hesapları:

Dönem Kârı Veya Zararı Hesabı

 

Öz Kaynak Hesapları:

İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı

 

Ticari Alacak Niteli­ğindeki Hesaplar:

Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Alıcılar Hesabı

Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı

 

Bir İşletme, Bankadan Aldığı Krediye Tahakkuk Eden Faizi Muhasebeleştirme Şekli Ve Hesap Şekli:

Finansman Giderleri Hesabının Borcunda

 

Alınan Yabancı Parayı Kayıtları­na Ulusal  Para Cinsinden Geçirdiğinde Uygun Davranmış Olacağı Muhasebe Temel Kavramı:

Para İle Ölçülme

 

Borç Senetleri İçin Her Yıl Reeskont Hesaplama İşle­mi  Yapılmasının Uyumlu Olacağı  Muhasebe  Temel  Kavramı:
Tutarl
ılık

 

Özel  Tükenmeye Tabi Varlıklar :

Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

Arama Giderleri

Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri

Verilen Avanslar

 

İşletmenin Yevmiye Defterine Yaptığı Kapanış Kaydının Örnek Olacağı Yevmiye Maddesi Türü:

Karma Madde

 

Aylık Maliyetlere Yüklenen Tahmini Gider Karşılıkla­rının Kaydedileceği Hesap Türü:

Maliyet Giderleri Karşılığı

 

İşletme, Yıllık İhtiyacı İçin Satın Aldığı Damga Pulla­rını  Kaydedeceği Borç Türü:

Diğer Hazır Değerler

 

Gümrükten Çekilen Mal­ların  İşletmeye Ulaşıncaya Kadar Kaydedilmesi Gereken Hesap Türü:

Diğer Stoklar

 

Gider Tahakkukları Hesabının Yer Alacağı Yer:

Bilançonun Pasifi.

 

Tekdüzen Hesap Planı'nda Yansıtma Hesabı Olan Hesap :

Genel Yönetim Giderleri

Finansman Giderleri

Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri

 

Sadece Hazır Değer Hesaptan Yer Alan Hesap  Grubu:

Kasa - Bankalar - Alınan Çekler - Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

 

Muhasebe  İçi  Envanter İşlemleri:

Gider Hesaplarının Kapatılması

Kesin Mizanın Hazırlanması

Gelir Hesaplarının Kapatılması

Genel Geçici Mizanın Hazırlanması

 

Maddi Duran Varlıklarına Azalan Bakiyeler Yöntemi İle Amortisman Hesaplayan Bir İşletme, İzleyen Dönemde Nominal Amortisman Yöntemine Geçmeye Karar Ver­miştir.Bu  Değişiklikle  İlgili  Bilgilerin  Finansal  Tabloların Dipnotlarında Açıklanmasının Dayandığı Muhasebe Temel Kavramı:

Tutarlılık                          

 

Bilanço Toplamının Azaltan Kıymet Hareketi:

Borç Senedinin Nakit Olarak Ödenmesi

 

Envanter İşlemleri  Sıra­sında Kullanılmayan Kırtasiye Malzemelerine İlişkin Kayıt  Yapılmasının Dayandığı Muhasebe  Temel   Kavramı:
Dönemsellik   

 

İştirakler Hesabının Niteliği :

İşletmenin, Diğer İşletmelerdeki En Az %10, En Faz­la %50 Oranındaki Ortaklık Paylarının İzlenmesinde Kullanılır.

 

Diğer Dönen Varlıklar Grubunda Yer Alan Hesaplar:

Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar

Devreden Kdv

İndirilecek Kdv

Gelir Tahakkukları

 

Sermaye Yedekle­ri Arasında Yer Alan Hesaplar:

Maliyet Artışları Fonu

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları

İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

Hisse Senetleri İhraç Primleri

 

Bir İşletme, Satın Aldığı Demirbaş Karşılığında Çek Ve Senet Ciro Ederek Ödemede Bulunmuştur.Bu İşlemin Muhasebeleştirilmesinde Alacaklı Olarak Kaydedilecek Hesaplar­dan Biri:
Alınan Çekler

 

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabı" Nın Yer Alacağı Grup:

Sermaye Yedekleri

 

Türk Ticaret Kanunu'na Ve Vergi Usul  Kanunu'na Göre,   Muhasebe   Defterlerinin   Saklanma   Süreleri:
T
ürk Ticaret Kanunu'na Göre :      10 Yıl
Vergi Usul Kanunu'na Göre :       5 Yıl

    

 

Bir İşletmenin  Bi­lanço Toplamını Banka Mevduat Hesabına Para Yatırılması Değiştirmez

 

Bir İşletmenin  Bi­lanço Toplamını Değiştirenler:
Bankadan Nakit Kredi
Çekilmesi
Kredili Olarak Ta
şıt Alınması
Borç Senedinin Nakden Ödenmesi
Azalt
ılan Sermaye İçin Ödeme Yapılması

 

İşletmenin Uyguladığı Muhasebe Politikalarını Yıdan Yıla Değiştirmeden Uygulaması Hangi Muhase­be Temel Kavramının Gereğidir?
Tutarl
ılık

 

Bilançonun Pasifin­de Yer Alan Hesaplar:

Borç Senetleri

Satıcılar

Banka Kredileri

Gelecek Aylara Ait Gelirler

 

Bilançonun Aktifinde Yer Alan Hesaplar:
Verilen Çekler Ve
Ödeme Emirleri

İşletme, Üretimde Kullandığı Ancak Teknolojik Değşim Nedeniyle Üretim  Hattından Çekilmesine Karar Verdiği Ve Satılamayacak Durumda Olan Makineyi  İzleyeceği Hesap Türü:

Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar

 

Bir Anonim Şirket, Yeni Bir Şube Açmak İçin Ödedi­ği Ve Aktifleştirilmesine Karar Verdiği Giderleri İzleyeceği Hesap  Türü:
Kurulu
ş Ve Örgütlenme Giderleri

 

İşletmenin Alacakları Arasında Yer Alan 9.000 Ytl Tutarındaki Alacağa, Tahsilinin Şüpheli Hale Gelmesi Nedeniyle   Karşılık  Ayrılması,   Hangi   Muhasebe  Te­mel Kavramının Bir Sonucudur?
İhtiyatlılık

 

İşletmenin Ortaklarından Olan Alacağının Bir Ticari Alacak Hesabı Yerine, "Ortaklardan Alacaklar" Hesabından İzlenmesini Doğuran Muhasebe Temel Kavra­mı:

Kişilik

 

İşletmenin Dönem Karını Düşük Göstererek Daha Az Vergi Ödemesi Ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemele­ri Yapmasının Aykırı Olduğu Muhasebe Temel Kavramı:

Sosyal Sorumluluk

 

Uygulamakta Olduğu Amortisman Hesaplama Yötemini Değiştirmesine Rağmen Bu Durumu Finansal Tablo Dipnotlarında Belirtmeyen Bir İşletmenin Aykırı Davrandığı  Muhasebe  Temel   Kavramı:

Tutarlılık

 

Alacak Senetleri Hesabının İşleyişi:

Senedin Tahsili İçin Dava Açıldığında Hesabın Alaca­ğına Kayıt Yapılır.

Senet Alındığında Hesabın Borcuna Kayıt Yapılır.

Senet Ciro Edildiğinde Hesabın Alacağına Kayıt Yapılır.

Senet Tahsil Edildiğinde Hesabın Alacağına Kayıt Yapılır.

 

Mayıs Ayı Su Tüketim Bedelini, Faturası Gelmeden Muhasebeleştirmek İsteyen Ve Su Sayacını Okuya­rak Tüketim  Bedelini  Belirleyen İşletme,  Su Bedelini Kaydedeceği Hesap Türü Ve Şekli:

Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabının Alacağına

İşletme, Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Satın Alacağı Makine Bedelinin %20'si Tutarında Avans Ödenmesi İçin Bankaya Talimat Vermiştir. Talimat Yerine Getirildiğinde, İşletmenin Borç Kaydı Yapacağı Hesap:
Verilen Avanslar Hesabına

İşletmenin  Satış  Sözleşmesine  Dayanarak  Mal  Ya Da Hizmet Tesliminden Önce Aldığı Avansların İzleneceği Hesap:
Alınan Sipariş Avansları

Mali Duran Varlık­lar Arasında Yer Alan Hesaplar:

Bağlı Ortaklıklar

İştirakler

Bağlı Menkul Kıymetler

İştiraklere Sermaye Taahhütleri

 

Gizli Yedekler Ve Fazla Karşılıklar Ayrılmasına Ge­rekçe Oluşturacak Şekilde Kullanılan Muhasebe Temel Kavramı:
İhtiyatlıhk

 

Özel   Tükenmeye   Tabi Varlıklar Grubunun Hesabı:

Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri

Geçerli Nedenlerin Bulunması Halinde, İşletmelerin Muhasebe Politikalarını Değiştirebileceklerini İfade Eden   Muhasebe   Temel   Kavramı:

Tutarlılık

 

 
 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012