Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Haziran 2024 Perşembe
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 22
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
 
Konu Özetleri
 
YURTTAŞLIK BİLGİSİ
ANAYASA HUKUKU - TÜRKİYE'DE ANAYASAL GELİŞMELER

TEMEL YURTTAŞLIK DERSİ - 1

 

ANAYASA HUKUKU

 

Türkiye'de Anayasal Gelişmeler

 

v     Osmanlı imparatorluğu :

Ø      Mutlak bir monarşi idi.

Ø      Padişahın yetkileri sınırsızdı.

 

v     Bazı üst düzey yöneti­cilerden oluşan divan’ın özelliği:

Ø      Danışma organı niteliğinde idi.

 

v     Osmanlı imparatorluğunda, ilk anayasal gelişme :

Ø      Sened-i ittifak

 

v     Sened-i ittifak

Ø      1808 yılında merkezi hükümet ile ayanlar arasında imzalanmıştır

Ø      İlk anayasal belge

Ø      Hükümet ile ayanlar arasında yapılan bir anlaşmadan ibarettir.

Ø      Senedi ittifak bir anayasa olmamasına rağmen hukuk devletine ve mutlak monarşiden meşruti monarşiye doğru atılmış bir ilk adım olduğu söylenebilir.

Ø      Iı.mahmut tarafından kısa süre içerisinde bu belgenin uygulanması askıya alın­mıştır.

Ø      Hukuki niteliği olarak iki taraflı bir belge, bir misaktır.

Ø      Anayasal niteliği olarak bir anayasa olmayıp anayasal bir belge niteliğindedir.

Ø      Senedi ittifak ile devlet iktidarı resmen sınırlandırılıyor; ayanlar ile 'fukara ile reaya' yani vatandaşlara sınırlıda olsa bir takım haklar tanınıyor.

Ø      Türk tarihinde ilk defa devlet iktidarının sınırlandırılabileceği, devlet iktidarının dokunamayacağı sahaların olduğu kabul edilmiştir.

Ø      Türkiye'deki anayasacılık hareketlerinin senedi ittifak ile başladığı söyle­nebilir.

Ø      1215 tarihli ingiliz magna carta'sına benzetilmektedir

 

v     Anayasa hukukunda, hükümdar ile halkın temsilcileri (feodal beyler) arasında yapılan bir anlaşma :

Ø      Misak ‘dır

 

v     Hukuk devleti için ilk adım :

Ø      Tanzimat fermanı (gülhane hattı hümayunu) ‘dır

 

v     Tanzimat fermanı (gülhane hattı hümayunu)nın özellikleri:

Ø      1839 tarihinde zamanın dışişleri bakanı mustafa reşit paşa tarafından okunmuştur

Ø      Ana­yasal gelişmelerin ikinci adımını teşkil eder.

Ø      Bir yandan birçok temel hak ve özgürlük tanınmış,

Ø      Di­ğer yandan da devlet iktidarının kullanılmasına ve sınırlandırılmasına ilişkin bir çok ilke kabul edilmiştir.

Ø      Bü­tün uyruklar için can, mal ve ırz güvenliği vaat edilmiş;

Ø      Din farkının gözetilmeyeceği gibi bir takım hususlar yer almıştır.

Ø      Hukuki niteliği itibari ile bir fermandır

Ø      Tek yanlı bir işlemdir.

Ø      Devlet iktidarının sınırlandırılması olgusu vardır

Ø      Bir anayasal belge olmasına rağmen anayasa olduğu söylenemez.

 

 

v     Tanzimat fermanının tanıdığı haklar ve benimsediği ilkeler :

Ø      Mali güce göre vergi ilkesi,

Ø      Devlet harcamalarının kanuniliği ilkesi,

Ø      Asker almada adalet,

Ø      Ceza yargılamasına ilişkin güvenceler,

Ø      Can güvenliği,

Ø      Irz ve namus dokunulmazlığı,

Ø      Mülkiyet hakkı,

Ø      Müsadere yasağı,

Ø      Eşitlik ilkesi.

 

v     Hükümdarların tek yanlı iradesi ile tabasına bir takım haklar bahsettiği ilkelere:

Ø      Fermanlar denir

 

v     Tanzimat fermanı ile senedi ittifakın farkı :

Ø      Tanzimat fermanı ile senedi ittifak gibi iki yanlı bir işlem (misak) değil tek yanlı bir işlemdir.

 

v     Tanzimat fermanı 1856 ıslahat fermanı ile pekiştirilmiştir.

 

v     Islahat fermanının asıl hedefi :

Ø      Müslümanlar ile gayri müslimler arasında her yönden tam bir eşitlik sağlamaktır.

Ø      Din, vergi, yargılama, eğitim, devlet memurluğu ve temsil alanında o zamana kadar olan farklar kaldırılıyordu.

Ø      Hukuki niteliği olarak ıslahat fermanı ferman niteliğindedir.

 

v     Osmanlı imparatorluğunda tebaaya o dönem av­rupa ülkelerinde tanınan temel hak ve özgürlüklerin önemli bir kısmının tanındığını ferman :

Ø      Islahat fermanı

 

v     İmparatorluğun zor günlerden kurtulabilmesi için meşruti monarşinin gerekli olduğunu savunanlar:

Ø      Genç Osmanlılar,

 

v     İlk osmanlı anayasası (ilk türk anayasası):

Ø      Kanun-u esasi

 

v     Kanun-u esasi  ne zaman kabul edilmiştir?

Ø      23 aralık 1876 yılında bir ferman ile ilan edilmiştir

v     1876 kanun-i esasi   (ilk türk anayasası) nın özellikleri :

Ø      II. Abdülhamit  döneminde  ilan edildi

Ø      23 aralık 1876 yılında kanuni esası bir ferman ile ilan edilmiştir.

Ø      Tanzimat ve ıslahat fermanlarının ak­sine tam bir batılı anlamda anayasa niteliğinde olup madde madde hazırlanmıştır.

Ø      1876 kanun-i esasi ile birlikte devletin temel organları, modern sisteme uygun olarak, yasama, yürütme ve yargı ola­rak üçe ayrılarak düzenlenmiştir.

Ø      1876 kanun-i esasi ile meclis-i umumi adlı bir meclis kurulmuştur.

Ø      Meclis-i umumi, ileride, 1961 anayasası dönemin­de göreceğimiz gibi

Ø      İki meclisli bir yapıda oluşturulmuştur.

Ø      İlki, üyeleri padişah tarafından atanan heyet-i ayan;

Ø      Diğeri, halk tarafından iki dereceli bir seçimle işbaşına gelen heyet-i mebusan'dır.

Ø      Ne var ki, meclisin yetkileri bir hayli dar tutul­muştur.

Ø      1876 anayasasına göre, bir meclis üyesi kanun teklif edebilmek için padişahtan izin almak zorundaydı;

Ø      Meclis ta­rafından kabul edilen tasarılar padişahın onayı ile yürürlüğe girebilecekti

Ø      En önemlisi padişah dilediği zaman heyet-i mebusan'ı feshedebilecekti.

Ø      Meclis, 1878 yılında ıı. Abdülhamit tarafından dağıtılmış ve ilk anayasa yürürlükten kaldırılmıştır.

 

v     Devletin temel organları, modern sisteme uygun olarak, yasama, yürütme ve yargı ola­rak üçe ayrılarak düzenlendiği ilk anayasa?

Ø      1876 kanun-i esasi

 

v     1876 kanun-i esasi ile kurulan meclis-i umuminin özellikleri :

Ø      İki meclisli bir yapıdadır

Ø      İlki, üyeleri padişah tarafından atanan heyet-i ayan;

Ø      İkincisi halk tarafından iki dereceli bir seçimle işbaşına gelen heyet-i mebusan'dır.

Ø      Meclisin yetkileri bir hayli dar tutul­muştur.

Ø      Bir meclis üyesi kanun teklif edebilmek için padişahtan izin almak zorundaydı;

Ø      Meclis ta­rafından kabul edilen tasarılar padişahın onayı ile yürürlüğe girebilecekti

Ø      Padişah dilediği zaman heyet-i mebusan'ı feshedebilecekti.

Ø      Meclis, 1878 yılında ıı. Abdülhamit tarafından dağıtılmış ve ilk anayasa yürürlükten kaldırılmıştır.

Ø            Batılı anlamda tam bir meşruti monarşi kurulamamıştır.

Ø            Anayasada, meclisin yetkileri çok dar; padişahın yetkileri ise oldukça geniş tutulmuştur.

Ø            Padişaha dilediği zaman meclisi feshetme yetkisi tanınmıştır.

Ø            2.abdülhamit'in meclisi dağıtıp anayasayı yürürlükten kaldırması zaman içinde yeni bir muhalefet hareketi olan genç (jön) türkler hareketini doğurmuştur.

 

v     1876 kanun-i esasi ile kurulan meclis-i umuminin üyeleri padişah tarafından atanan meclisi:

Ø      Heyet-i ayan

 

v     1876 kanun-i esasi ile kurulan meclis-i umuminin üyeleri seçimle işbaşına gelen meclisi:

Ø      Heyet-i mebusan'dır.

 

v     Kanun-i esasinin kurduğu yürütme organının özellikleri :

Ø      Devlet başkanı olarak padişah ve diğer tarafta hü­kümet bulunmaktaydı

 
 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012