Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Haziran 2024 Perşembe
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 21
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
 
Konu Özetleri
 
İKTİSAT
MİKRO İKTİSAT 1 - TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE DENGESİ
TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE DENGESİ

Mikro İktisat-1

Tüketici Davranışı Ve Dengesi

 

v      Çeşitli mal veya hizmetlerin insan ihtiyaçlarını kar­şılama özelliğine :

Ø       Fayda  

 

v      Tüketici davranışlarını belirleyen üç temel faktör :

Ø       malın fiyatı,

Ø       faydası

Ø       tüketici geliri

 

v      Ordinal  fayda   kuramının varsayımları :

Ø       Fayda ölçülemez

Ø       Fayda sübjektif bir kavramdır

Ø       Mal ve hizmetler faydaları açısından sıralanabilirler

Ø       Fayda fonksiyonu malların tek tek faydaları toplamın­dan oluşamaz

Ø       Bir malın tüketiminden sağlanan fayda öteki malların tüketiminden sağlanan faydadan bağımsız olamaz.

 

v      Kardinal fayda yaklaşımı­nın varsayımları:

Ø       Fayda ölçülebilir

Ø       Her birey belli bir malı eşit miktarda tükettiğinde aynı toplam faydayı elde eder.

Ø       Fayda objektif bir kavramdır.

Ø       Fayda fonksiyonu, bireylerin çeşitli malların tüketi­minden elde ettikleri faydaların toplamına eşittir.

Ø       Bir malın sağladığı fayda diğer malın sağlayacağı faydayı etkilemez.

 

v      Fayda  fonksiyonu   ile   ilgili   söylenebilecekler  :

Ø       Her bireyin fayda fonksiyonu birbirinden farklıdır.

Ø       Sürekli ve iki kez türevi alınabilir fonksiyon olmalıdır.

Ø       Malların tüketilen miktarlarının artan bir fonksiyonu­dur.

Ø       Bireysel fayda fonksiyonları birbirinden bağımsızdır.

Ø       Diğer malların tüketim miktarları sabitken bir malın tüketim miktarı arttırıldığında toplam fayda azalarak artar.

 

v      İktisadi akılcılığın özellik­leri :

Ø       Seçici olma

Ø       Tam bilgiye sahip olma

Ø       Çoğu aza tercih etme

Ø       Az miktarda tüketimle yetinmeme

Ø       Tercihler arasında tutarlı olma

Ø       İktisat teorisinin belki de en temel varsayımı Latin­ce "Homo Economicus" adı verilen "iktisadi insan" varsayı­mıdır.

Ø       Buna göre tüm ekonomik birimler kendi çıkarlarını mak­simize etme doğrultusunda hareket ederler. Örneğin tüke­ticiler faydalarını maksimize etmeye üreticiler kârlarını maksimize etmeye uğraşırlar ve bunu başardıklarında dengede olduklarından söz edilir.

 

v      Toplam faydanın, malların tüketilen miktarının artan fonksiyonu   olma   özelliği   iktisadi   insanın   hangi
özelliğinden kaynaklanır?

Ø       Çoğu aza tercih etme

 

v      Fayda fonksiyonlarının kişiler arası fayda karşılaş­tırması  yapılmasını  engelleyen  özelliği  :

Ø       Birbirinden bağımsız olmaları dır

 

v      Bir malın tüketime katılan sonuncu biriminin top­lam faydada oluşturduğu artışa :

Ø       Marjinal fayda

Ø       Tüketilen son birim malın sağladığı faydaya marjinal fayda denir.

 

v      Azalan marjinal fayda varsayımının nedeni :

Ø       İhtiyaçların giderildikçe şiddetinin azalmasıdır

 

v      Toplam   faydanın özellikleri :

Ø       Toplam fayda tüketilen mal miktarı arttıkça ar­tan; ancak her seferinde azalarak yani yatıklaşarak ar­tan bir eğri ile gösterilir.

 

v      Marjinal  fayda eğrisinin özelliği:

Ø       Marjinal fayda tüketilen mal miktarı arttıkça aza­lır.

Ø       Bu yüzden negatif yani azalan bir eğridir

 

v      Toplam faydanın azaldığı bir durumda marjinal fay­da :

Ø       Değeri negatiftir

Ø       Toplam faydanın azalabilmesi için tüketilen malla­rın fayda değil zarar sağlaması gerekir.

Ø       Yani tüketilen son birim malın marjinal faydasının negatif değer taşıması ge­rekir

 

v      Dengedeki  bir tüketicinin davranışı :

Ø       Her mala harcadığı son liranın marjinal faydasını eşitler

Ø       Tüketicinin her mala harcadığı son liraların eşit marjinal fayda sağlamasına eş marjinal fayda ilkesi denir. Eş marjinal fayda ilkesi kardinal fayda kavramına da­yanmaktadır.

 

v      Tüketicinin her mala harcadığı son liraların eşit marjinal fayda sağlamasına :

Ø       Eş marjinal fayda ilkesi denir.

Ø       Eş marjinal fayda ilkesi kardinal fayda kavramına da­yanmaktadır.

 

v      Neyin bulunması  faydanın sıralanabildiği varsayımını kurar?

Ø       Farksızlık eğrisi

Ø       Ordinal fayda kavramını savunan iktisatçılar" fark­sızlık eğrilerini bularak faydanın ölçümünü gereksiz hale getirmişlerdir

 

v      Tüketiciye aynı tatmin düzeyini sağlayan farklı mal tüketim bileşimlerinin geometrik yerine :

Ø       Farksızlık eğrisi denir

 

v      Farksızlık eğrilerinin özel­likleri :

Ø       Birbirini kesmezler

Ø       Negatif eğimlidirler

Ø       Orijine göre dışbükeydirler

Ø       Mal düzleminin her noktasından bir farksızlık eğrisi geçer

Ø       Üzerindeki her nokta eşit toplam fayda sağlayan tü­ketim bileşimlerini gösterir.

 

v      Mallardan birisi tek başına fayda sağlarsa Farksızlık eğrileri eksenleri kesebi­lir

 

v      Farksızlık  eğrilerinin   orijinden   uzaklaştıkça  daha yüksek toplam faydayı temsil etmeleri, fayda fonk­siyonunun hangi özelliğinden kaynaklanır?

Ø       Tüketilen malların artan fonksiyonu olmasından

v      Farksızlık eğrilerinin negatif eğimli olmalarının nedeni :

Ø       Aynı tatmin düzeyinde kalabilmek için bir malın tüke­timi arttırıldığında diğer malın tüketiminden bir miktar vazgeçilmesi zorunluluğudur

 

v      Farksızlık eğrilerinin birbirlerini kesmemeleri "ikti­sadi insan" in hangi özelliği ile ilgilidir?

Ø       Tercihler arasında tutarlı olma

Ø       Tercihleri arasında tutarlı olan "iktisadi insan" böyle bir durumla varsayım gereği karşılaşmaz.

Ø       Yani farksızlık eğrileri birbirini kesmez.

 

v      Farksızlık eğrisi üzerinde aynı fayda düzeyini koru­yabilmek için, bir malın bir biriminden vazgeçildiği zaman öteki maldan ikame edilmesi gereken mikta­rı gösteren katsayıya :

Ø       Marjinal ikame oranı denir

 

 

v      Bir farksızlık eğrisi üzerinde sol yukarıdan sağ aşa­ğıya doğru gidildiğinde marjinal ikame oranının mutlak değerinin azalması farksızlık eğrisinin Orijine göre … :

Ø       Orijine göre dışbükey olmasına yol açar

 

v      Tüketicinin sabit geliri ile n sayıda malı temsil eden iki malı hangi miktarlarda tüketme olanaklarına sa­hip olduğunu gösteren noktaların geometrik yerine:

Ø       Bütçe doğrusu adı verilir

 

v      Bir tüketiciye ait bütçe doğrusunda aynı doğru üzerindeki iki nokta  X ve Y. İse

Ø       Bu doğrunun üzerin­deki her noktada tüketici gelirinin tamamını harcadığı için her iki noktada harcanan para aynıdır.

 

v      Tüketici  bütün  bütçesini  X  malının  satın  alımına ayırdığında X malından sa­tın alacağı maksimum miktarın ifadesi:(M: bütçeP: fiyat)

Ø       M/Px

 

v      Düşey eksende Y malının, yatay eksende X malının yer aldığı  bir  modelde  bütçe  doğrusunun  eğimi :

Ø       X ve Y malının nispi fiyatlarına

Ø       Bütçe doğrusunun eğimi -Px/Py Yani malların nispi fiyatlarına eşittir.

 

v      Farksızlık eğrisi üzerindeki bir nokta :

Ø       İki malın noktanın içerdiği miktarlarda tüketilmesi halinde sağlanacak toplam faydayı gösterir

Ø       Farksızlık eğrisi üzerindeki her nokta tüketiciye eşit tatmin sağlayan iki mala ait değişik bileşimleri göste­rir.

 

v      Kayıtsızlık (farksızlık) eğrisi üzerindeki her nokta­da sağlanan toplam fayda tanım gereği aynıdır.

 

v      Farksızlık eğrilerine ait özellik:

Ø       Orijine göre dışbükey olmaları

Ø       Farksızlık eğrilerinin orijine göre dışbükey olmala­rının nedeni azalan marjinal ikame oranının söz konusu olmasıdır

 

v      X1   malının  tüketim   miktarları  yatay,   X2 malının miktarları düşey eksende gösterildiğinde, tüketici­nin bütçesi 2000 TL, P1 = 100 TL, P2 = 200 TL ise bütçe doğrusu eksenleri kaç birimde keser:

Ø       Bütçe doğrusu yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi olmalıdır, b noktası X2'i kestiği noktadır ve bu noktada X2 malının tüketimi miktarı sıfırdır yani tüketici sadece Ob kadar X-| malı tüketmektedir. Diğer bir ifade ile bütün parasını X1 malına harcamaktadır. Bütçesi 2000 TL ve X1'in fiyatı 100 TL olduğuna göre X1 'den en fazla 2000/100 = 20 adet tü­ketebilir. Bu durumda b = 20 dir. Aynı şekilde a noktasında bütün parasını X2'ye harcadığı durumda da en fazla 2000/200 = 10 birim X2 tüketebilir. Yani bütçe doğrusu X2'yi 10 birimde keser.

 

v      Aşağıdakilerden hangisi ordinalist yaklaşıma göre bir tüketicinin X ve Y gibi iki mal tükettiğinde elde edeceği toplam faydayı gösterir? (U: Fayda)

Ø       U = u (x) + u(Y)   

Ø       Bu yaklaşıma göre bir malın tüketiminden sağla­nan fayda, öteki malların tüketiminden sağlanan faydadan bağımsız değildir. Bundan dolayı fayda fonksiyonu olduğu gibi malların bireysel faydaları topla­mından oluşamaz.

 

v      Hangi noktada malların marjinal faydalarının birbirine oranı fiyatlarının birbirine oranına eşittir?

Ø       Tüketicinin denge noktasında

Ø       O da bütçe doğrusunun farksızlık eğrisine teğet olduğu  noktadır

 

v      Fayda   konusunda ordinalist yaklaşımı benimsemiş iktisatçılar :

Ø       Edgeworth

Ø       Antonelli

Ø       Fisher

v      Fayda   konusunda kardinalist görüşü benimsemiş iktisatçılar :

Ø       Gossen,

Ø       Walras

Ø       Jevons

 

v      Bir tüketicinin  harcama olanaklarının  parasal  ifa­desine :

Ø       Bütçe kısıtı

 

v      Bir tüketici x, y, z mallan arasında x < y ve y = z şeklinde bir tercih yapmışsa, tutarlılık varsayımına uygun olan :

Ø       z = y > x         

Ø       Tercihleri arasında tutarlı olma iktisadi akılcı insa­nın (homo economicus) önemli bir özelliğidir.

 

v      X ve Y gibi iki tüketim malı düşünüldüğünde; Y nin marjinal faydası X'in marjinal faydasına eşitse ve tüketici tüm bütçesini harcamışsa, X ve Y'nin fiyat­ları arasındaki ilişki:

Ø       X'in fiyatı Y'nin fiyatına eşittir.

Ø       Dengede her malın marjinal faydasının fiyatına oranı birbirine eşit olmalıdır.

Ø       MUx = MUy olduğuna göre yukarıdaki eşitliğin sağlanabil­mesi için;

Ø       Px = Py olmalıdır.

 

v      Bir tüketici X ve Y gibi iki malı tüketirken, X malı tüke­timini 3 birim arttırıp Y malı tüketimini 8 birim azalttığın­da toplam faydası değişmemektedir.Bu noktada X'in Y'ye marjinal ikame oranı (MRSxy) kaçtır?

Ø       8 / 3

Ø       Burada marjinal ikame oranının gerçekte negatif değerli olduğu; ancak mutlak değerinin dikkate alındığı unutulma­malıdır

 

v      Bir tüketicinin bütçesi 3.000 TL, Px = 100 TL ve Py = 50 TL olduğuna göre bütçe doğrusunun denkle­mi :

Ø       y = -2x + 60 dir.

Ø       Bütçe kısıtı şöyle yazılır. M = xPx + yPy 

Ø       Px ve Py değerlerini ve bütçe (M) değerlerini yerine koy­duğumuzda 3.000= x100 + 50y elde ederiz.

 

v      Tüketicinin faydasını maksimize edebilmesi için :

Ø       Gelirinin tamamını iki mala harcaması gerekir.

Ø       Bunun an­lamı dengenin ancak bütçe doğrusu üzerindeki bir nokta­da sağlanabileceğidir.

Ø       Hangi bütçe doğrusu olduğu ise hangi noktada eksenleri kestiğinden hareketle bulu­nabilir

 

v      Bütçe doğrusu:

Ø       Eksenleri kesen negatif eğimli bir doğrudur

 

v      Peynir ile  ekmeğin birlikte tüketilmesi ile elde edilecek top­lam fayda, bu iki malın ayrı ayrı  tüketimi ile elde edilecek toplam faydaya eşittir ifadesi :

Ø       Kardinalist fayda görüşünü

Ø       Kardinal fayda görüşünü savunan bu iktisatçılara göre bir malın sağlayacağı fayda, diğer malın sağlayaca­ğı faydayı etkilemez.

 

v      Tüketici   dengesinin  oluştuğu   noktada,  farksızlık eğrisinin ve bütçe doğrusunun eğimi :

Ø       Farksızlık eğrisinin eğimi bütçe doğrusunun eğimi­ne eşittir.

Ø       Denge noktasında bütçe doğrusu farksızlık eğrisi­ne teğettir. Dolayısıyla bu noktada eğimleri aynıdır

 

v      Bütçenin    tamamı    harcandığında,    MUA/PA   > MUB/PB ise, tüketicinin  dengeye gelebilmesi  için en uyun davranış :

Ø       A malından tükettiği miktarı arttırması

Ø       Dengede şu eşitlik sağlanmalıdır.

Ø       Eğer MUA/PA > MUa/Pa ise tüketici A malına harcadığı son liradan daha çok marjinal fayda sağlıyor demektir. Bu durumda her zaman rasyonel davranan ve çıkarlarını maksimize etmeye çalışan tüketicinin A malı tüketimini arttırıp B malı tüketimin kısması gerekir. A malı tüketimi arttığında marjinal faydası (MUA) azalacak, B malı tüketi­mi azaldığında ise bu kez tam tersi olacak yani marjinal faydası artacak ve böylece yukarıdaki eşitlik sağlanacak­tır

 

v      Toplam fayda maksimum iken marjinal fayda :

Ø       Sıfıra eşittir

Ø       Marjinal fayda son birim malın tüketiminden sağla­nan faydadır.

Ø       Dolayısıyla son birim mal fayda sağladığı sürece toplam fayda artar.

Ø       Tüketilen son birim mal fayda sağlamadığında toplam fayda en yüksek değerine ulaş­mış demektir.

 

v      Düz bir doğru biçiminde­ki  farksızlık eğrisi:

Ø       Eğimi yani marjinal ikame oranı her nokta­da aynıdır.

Ø       Bunun anlamı ise bir malın bir biriminden vaz­geçildiği zaman öteki maldan hep aynı miktarda ikame edilmesi gerektiğidir.

Ø       Birbirini tam olarak ika­me eden mallardan söz konusudur

 

v      Tam tamamlayıcı mallara örnek:

Ø       Bir çift terliğin tek­leri gösterilebilir

 

v      Faydanın ölçülemeyeceğini, ancak karşılaştırılabi­leceğini ileri sürerek belirli bir mal ya da hizmetin faydasının kişiden kişiye farklı olacağını kabul eden' yaklaşım:

Ø       Ordinal fayda yaklaşımıdır

 

v      Toplam fayda marjinal fayda değerlerinin toplamına eşittir.

 

v      Kardinal fayda yaklaşımı­na göre tüketici dengesinin sağlanabilmesi için ge­rekli olan varsayımlar:

Ø       Tüketicinin her mal ve hizmetin marjinal faydasını bilmesi

 

v      Farksızlık eğrilerinin özel­likleri :

Ø       Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini gösterirler

 

v      Farksızlık eğrisinin tanımı­ :

Ø       Tüketiciye aynı tatmin düzeyini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yeridir.

 

v            Marjinal   ikame   oranı :

Ø       Aynı fayda düzeyini koruyabilmek için bir malın bir biriminden vazgeçildiği zaman öteki maldan ikame edilmesi gereken miktarı

 

v      Tüketici dengesi aşağıdakilerden hangisinde sağ­lanır?

Ø       Farksızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet olduğu noktada

 

v      Bir malın tüketilen miktarları arttıkça marjinal fay­dası hangi yönde değişir :

Ø       Azalır

 

v      Farksızlık eğrileri ile ilgili özellikler:

Ø               Eğri üzerinde her noktada eşit tatmin sağlanır.

Ø               Her tüketicinin sonsuz sayıda farksızlık eğrisi olabi­lir.

Ø               Farksızlık eğrileri analizi ordinal fayda görüşüne dayanır.

Ø       Tüketici dengesinin açıklanması için kullanılan te­mel araçlardan biridir

 

v      Ordinal fayda kuramının varsayımları :

Ø       Fayda sübjektiftir

 

v      Marjinal fayda pozitif değerli ve azalmakta ise top­lam fayda :

Ø       Artar

 

v      Bir farksızlık eğrisi üzerinde tüketici et tüketimini 8 birimden 3 birime düşürürken ekmek tüketimini 4 birimden 8 birime çıkararak aynı fayda düzeyini konuyorsa bu durumda iki mal arasındaki marjinal ikame oranı :

Ø       5/4

 

v      Bir A malına harcanan en son liranın marjinal faydasını gösterir?

Ø       MUA/PA

 

v      Mal ve hizmetlerin insan  ihtiyaçlarını  karşılama özelliğine :

Ø               Fayda Tüketilen son birimin sağladığı tatmin marjinal fay­dadır.

Ø               Tüketicilerin satın aldığı her mala harcadığı son lira­nın eşit marjinal fayda sağlaması eş marjinal fayda ilkesidir

Ø               Bir malın tüketilen miktarı arttırıldıkça toplam ve marjinal fayda azalır

Ø               Toplam fayda değeri maksimum iken marjinal fayda değeri sıfırdır.

 
 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012