Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 24 Mart 2023 Cuma
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 6
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2002 KPSS MALİYE SORULARI


1. Piyasa faiz oranının düşmesinden yararlanarak hem tahvillerin faiz oranının düşürüldüğü hem de borçlanmanın nominal miktarında artış sağlandığı konversiyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başabaşın altında konversiyon
B) Başabaştan yapılan konversiyon
C) Kademeli konversiyon
D) Fark ödemeyi gerektiren konversiyon
E) Anapara konversiyonu
Cevap: E

2. Türkiye'de hazineye kısa vadeli avansı aşağıdakilerden hangisi açar?
A) Maliye Bakanlığı B) Başbakan
C) TBMM D) TC Merkez Bankası
E) Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı
Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi tahvillerin faiz, oranını etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Tahvillerin süresi B) Devletin paraya olan ihtiyacı
C) Devlere duyulan güven D) Vatandaşın psikolojik durumu
E) Tahvillerin borsada satışı
Cevap: D

4. Borç tahvillerinin faiz oranı aşağıdakilerden hangisiyle saptanır?
A) Yönetmelikle B) Kanunla
C) Tebliğle D) Tüzükle
E) Kanun hükmünde kararnameyle
F) Kanun hükmünde kararnameyle
Cevap: E

5. Aşağıdakilerden hangisi endeksli tahvil ihracında endeksleme sisteminin sakıncalarından biri değildir?
A) Paranın değer kaybına uğrayacağım devlet tarafından açıkça itiraf edilmesi anlamına gelmesi|
B) Enflasyon nedeniyle devlet borçlarının hafiflemesini önlemesi
D) Enflasyonun kontrol altına alınması konusunda
üzerindeki baskıları artırması
E) Enflasyon nedeniyle borç hizmetinin otomatik amortismanının hafiflemesini önlemesi
Cevap: B

6. Uzun süreli borçlar prensip olarak hangi amaçla kullanılır?
A) Yatırım yapmak
B) Eski borçları ödemek
C) Borç faizleri ödemek
D) Transfer harcamalarını finanse etmek
E) Cari harcamaları finanse etmek
Cevap: A

7. Vergi ziyan suçundan ceza alan mükellefler,kesinleştiği tarihi izleyen, yılın başından itibaren içinde aynı suçu işlerlerse cezaları artırılır?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
Cevap: B

8. Mükellef hakkında yapılan vergi tarhiyatının, daha sonra vergi hatası veya yargı kararları dikkate alınarak yeniden yapılmasına ne ad verilir
A) Beyan üzerinde tarh
B) İkmalen tarh
C) Düzeltme yoluyla tarh
D) Re'sen tarh
E) Zorunlu tarh
Cevap: C

9. Kamu harcamalarının tahsilinde, borçlunun iflası veya mallarının haczi durumunda,kamunun diğer alacaklılar karşısındaki önceliğine ne ad verilir?
A) İhtiyatı haciz B) İhtiyati tahakkuk
C) Teminat istenmesi D) Rüçhan hakkı
E) Kefalet istenmesi
Cevap: D

10. Aşağıdakilerden hangisinin stopaj yapma yükümlülüğü vardır?
A) Tam mükellef ücretlinin
B) Dar mükellef ücretlinin
C) Tam mükellef işverenin
D) Tam mükellef değer artış kazancı sahibinin
E) Dar mükellef değer artış kazancı sahibinin
Cevap: A

11. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek kalemlerden biridir?
A) Örtülü kazançlar
B) Kurumlar vergisi
C) Yedek akçeler
D) Örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler
E) Mahkeme kararı üzerine ödenen tazminatlar
Cevap: E
12. Aşağıdakilerden hangisi yatırım indiriminden yararlanamaz?
B) Anonim şirketler D) Birinci sınıf tüccarla;
A) Limited şirketler C) İkinci sınıf tüccarlar
E) Kollektif şirketler
Cevap: E

13. Bütçe yöntem ve tekniğindeki değişmeler kamu harcamalarını nasıl etkiler?
A) Görünüşte azaltır, B) Görünüşte artırır.
C) Gerçekte artırır. D) Görünüşte azaltır, gerçekte arttırır.
E) Görünüşte ve gerçekte azaltır.
Cevap: C

14. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcaması değildir?
A) Etüt ve Proje giderleri
B) Yapı ve tesis giderleri
C) Sağlık Harcamaları
D) Taşıt alımı
E) Yolluklar
Cevap: B

15. Kamu harcamalarının ekonomi içindeki belirleyen oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu harcamaları / Toplam borç miktarı
B) Kamu harcamaları /Toplam vergi hasılatı
C) Kamu harcamaları / Gayri safi milli hasıla
D) Kamu harcamaları / Özel harcamalar
E) Kamu harcamaları / Nüfus
Cevap: A

16. Aşağıdaki kamu harcamalarından hangisi gelir dağılımında eşitsizliği artırıcı etki yapar?
A) İç borç faiz ödemeleri B) Eğitim harcamaları
C) Sağlık harcamaları D) Memur maaşları
E) Yolluklar
Cevap: C

17. Toplam talebin, bir öğesini oluşturan ve bu niteliğiyle
cari dönem üretimini ya da fiyat düzeyini etkileyen
harcamalara ne ad verilir?
A) Kalkınma carileri B) Cari harcamalar
C) Transfer harcamaları D) Gerçek harcamalar
E) Sermaye teşkili harcamaları
Cevap: D

18. Peacock ve Wiseman'ın sıçrama tezinin temeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfusun hızla artması sonucu kamu harcamalarının artması
B) Kamu harcamalarının milli gelirin %25 ini aşması
C) Devletin piyasaya ani müdahalesi sonucu kamu harcamalarının artması
D) Savaş gibi büyük bunalım dönemlerinden sonra kamu harcamalarının savaş öncesi düzeye dönememesi
E) Teknolojinin gelişmesi sonucu kamusal harcamalarının artması
Cevap: A

19. Klasik iktisadi görüşe göre, aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevidir?
A) Ödemeler bilançosu dengesinin sağlanması
B) Savunma ve güvenlik hizmetlerinin yapılması
C) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi
D) Optimum kaynak dağılımının sağlanması
E) Çalışma yaşındaki tüm bireylere iş sağlanması
Cevap: D

20. Kamu kesiminde üretilecek mal ve hizmetlerin siyasi sürecin devreye gitmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireylerin kamusal mallara olan taleplerim aç
memeleri
B) Bireylerin özel mallara olan taleplerini açıklamak istememeleri
C) Firmaların üretim faktörlerine olan talepleri
istememeleri
D) Firmaların ürettikleri özel mallan milliyetine satmak istememeleri
E) Bireylerin lüks tüketim mallarını tüketmeye olan istekleri
Cevap: B

21. Mali anestezi bakımından en uygun vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelir Vergisi B) Kurumlar Vergisi
C) Katma Değer Vergisi E) Arazi Vergisi
Cevap: B

22. Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın belirli bir kısmının gelir vergisi dışında bırakılması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) İstisna B) Muafiyet C) Yansıma D) Vurgu E) Karine
Cevap: A

23. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden biri değildir?
A) Rekabete açık olmaması
B) Fiyatların marjinal .maliyeti yansıtamaması
C) Zorunlu finansman kaynağı ile karşılanması
D) Ferdi taleplere cevap vermesi
E) Pazarlanamaz olması
Cevap: E

24.Bir ekonomide hangi kaynağın hangi mal ve hizmette ve nasıl tahsis edileceğine, nihai üretimin nasıl
dağıtılacağına devletin karar verdiği sisteme ne ad verilir?
A) Karma ekonomi sistemi C) Serbest piyasa sistem
C) Totaliter müdahaleci-sistem D) Kapitalist sistem
E) Liberal ekonomi sistemi
Cevap: D

25. Vergi mükelleflîği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Vergi mükellefi, kanuni mükellef ve aracı mükellef olmak
üzere ikiye ayrılır.
B) Vergi mükellefi, adım vergi borcu düşen kişidir.
C) Vergi mükellefiyeti kişiye bağlıdır.
D) Vergi mükellefiyeti özel sözleşme devredilemez.
E) Sadece gerçek kişiler vergi mükellefi olabilirler.
Cevap: B

26. Aşağıdakilerden hangisi vergi yansımasını etkileyen mikro ekonomik faktörlerden biri değildir?
A) Talebin fiyat esnekliği B) Piyasanın yapısı
C) Verginin türü D) Arzın fiyat esnekliği
E) Mükelleflerin, vergileri finansman şekli
Cevap: C

27.
GELİR DİLİMLERİ TL. VERGİ ORANI (%)
İlk 10.000.000 10
Sonra gelen 20.000.000 15
Sonra gelen 40.000.000 20
Sonra gelen 80.000.000 25
Yukarıdaki vergi tarifesinin yükseklik farkı yüzde kaçtır?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25
Cevap: A


28. Vergiyi harçtan ayıran temel özellik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zora dayalı olması
B) Karşılıksız olması
C) Kesin olması
D) Parasal bir transfer olması
E) Kamusal finansman, aracı olması
Cevap: E
29. Aşağıdakilerden hangisi geçici bütçenin sakıncalarından biri değildir?
A) Meclis denetiminin zayıflaması
B) Yeni hizmetlere başlanamaması
C) Yatırımların aksaması
D) Mahsup işlemlerinde karışıklık çıkması
E) Hizmet maliyetlerinin artması
Cevap: C

30. 1982 Anayasasına göre, bütçe yasa tasarısının TBMM Genel kurulunda kaç gün içinde görüşülmesi gerekir?
A) 10 B) 20 C) 25 D) 55 E) 75
Cevap: D

31. Kamu hizmetlerinin en üst düzeyde yerine getirilmesi
ve kamu giderlerinin etkinliğinin ve verimliliğin yükseltilmesi amacıyla, bütçe kaynaklarının optimal düzeyde kullanılması aşağıdaki bütçelerden hangisinin temelini oluşturur?
A) Program bütçe B) Performans bütçe C) Devri bütçe
D) Telafi edici bütçe E) Klasik bütçe
Cevap: E

32. Bütçede gayrisafi usulün uygulanması aşağıdaki bütçe
ilkelerinden hangisinin gereğidir?
A) Birlik ilkesi B) Genellik ilkesi C) Alenilik ilkesi
D) Denklik ilkesi E) Yıllık olma ilkesi
Cevap: B

33. Bütçe kanunun birinci maddesinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A) Gelir bütçesi miktarı B) Gider bütçesi miktarı
C) Uygulamaya diskin hükümler D) Bütçe cetvelleri
E) Harcamalara ilişkin hükümler
Cevap: A

34. Genel bütçe gider toplamı 11 katrilyon TL, katma bütçe gider toplamı 4 katrilyon TL, hazine yardımı 2 katrilyon TL ise konsolide bütçe kaç katrilyon TL'dır?
A) 5 B)7 C)13 D) 15 E) 17
Cevap: D

35.Aşağıdakilerden hangisi otomatik stabilizatörlerinden
biri değildir?
A) Vergi hasılatındaki otomatik değişmeler
B) İşsizlik sigortası
C) Tarım ürünleri için ödenen mali yardımlar
D) Kurum ve aile tasarrufları
E) İhracat teşvikleri
Cevap: E

36. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarındaki artışın yaratacağı etkilerden biridir?
A) IS nin sola kayması B) LM nin sola kayması
C) IS nin sağa kayması D) LM nin sağa kayması
E) Faizlerin azalması
Cevap: C

37. Aşağıdakilerden hangisi talepteki fazlalığın nedenlerinden biri değildir?
A) Devletin cari harcamalarının artması
B) Harcamaların açık bütçe ile finansmanı
C) Dış ticaret hadlerinin ülke lehine değişmesi
D) Para arzında genişleme olması
E) Kapasite kullanım sınırlarına ulaşılması
Cevap:D

38. Doğal işsizlik oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir ekonominin her zaman tam istihdamdaki işsiz
dan daha düşük olan işsizlik oranı
B) Bir ekonominin maksimum sürdürülebilir üretim oranına
tekabül eden işsizlik oranı
C) Bir ekonominin her zaman tam istihdamdaki işsizlik oranından daha yüksek olan işsizlik oranı
D) Ekonomi, potansiyel kapasitesinin yaklaşık olarak yüzde
96'sı oranında çalışırken ortaya çıkan işsizlik oranı
E) Toplam işgücü sayısından kamu çalışanlarının sayısının çıkarılmasıyla bulunan oran
Cevap: C

39. Paretocu optimallik ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
B) Bir bireyin doyumunu sabit tutmanın en az bir diğer bireyin
doyumunu azaltarak sağlanması
C) Bir bireyin doyumunu artırmanın, en az bir diğer bireyin
doyumunu aratarak sağlanması
D) Bir bireyin doyumunun azaltılmasının en az bir diğer bireyin
doyumunun azaltılmadan sağlanamaması
E) Bir bireyin doyumunun azaltılmasının en az bir diğer
doyumu değiştirilmeden sağlanması
Cevap: A


40.Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçlarından biri değildir?
A) İktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek
B) Ekonomideki enflasyonist eğilimlere karşı koymak
C) Ekonomideki deflasyonist eğilimlere karşı koymak
D) Dış ekonomik dengeyi sağlamak
E) Ekonomide servet dağılımı ve yaşama düzeylerini iyileştirmek
Cevap: B

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2023  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012