Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 25 Şubat 2024 Pazar
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 8
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2002 KPSS İKTİSAT SORULARI


1. Marshall'ın iktisat teorisine yapmış olduğu temel metodolojik katkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nakdi maliyet ve reel maliyet ayrımı
B) Rant benzeri kavramı
C) Tüketici artığı
C) Kısmi denge analizi E) Alternatif maliyet
Cevap: C

2. Keynesyen İktisadi yorumlanmasına yönelik beş grup görüş içinde Hicks-Hansen çizgisinde gelişen IS-LM açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ücret-fiyat yapışkanlıkları
B) Esneklik kötümserliği (hidrolik Keynesçilik)
C) İrrasyonel beklentiler ve/veya kalıcı dinamik dengesizlik
D) Dönemler arası koordinasyon bozukluğu
E) Para ve diğer varlıklar arasında ikamenin yolduğu
Cevap: A

3. Otomobil ile benzin nasıl mallardır?
A) Tamamlayıcı mallar B) İkame malları C) Bağımsız mallar
D) Zorunlu mallar E) Düşük mallar
Cevap: A

4. Bir malın fiyatında meydana gelen, %10'luk bir artış talep edilen miktarı %25 oranında azaltıyorsa bu malın talep esnekliği Hasıldır?
A) Sıfır B) Düşük esnek C) Birim esnek
D) Esnek E) Sonsuz esnek
Cevap: D

5. X malının, talep denklemi P = 10 - 0,2Q ve arz denklemi P = 2 + 0,2Q seklinde ise denge fiyatı kaçtır?
A) 2 3)4 C)6 D) 7 E) 9
Cevap: C

6. Bir mala alt arz eğrisinin sağa doğru kayması durumunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Toplam gelir düşer.
B) Toplam gelir artar.
C) Talep eğrisi esnekse toplam gelir artar,
D) Talep eğrisi esnek değilse toplanı gelir artar.
E) Arz eğrisi esnek değilse toplam gelir artar.
Cevap: C

7. Bir malın denge fiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Talep artar ve arz azalırsa, denge fiyatı yükselir.
B) Arz artar ve talep azalırsa, denge fiyatı düşer.
C) Talep azalır ve arz sabit kalırsa, denge fiyata düşer.
D) Arz azalır ve talep sabit kalırsa, denge fiyatı yükselir.
E) Talep azalır re arz artarsa, denge fiyatı yükselir.
Cevap: E

8. Yatay eksende gıda, dikey eksende de giyecek ve gıdanın fiyatı giyeceğinkine göre yükselmişse bütçe doğrusu nasıl değişir?
A) Daha yatay hale gelir.
B) Daha dik hale gelir.
C) Dışarıya doğru kayar
D) Orijine doğru kayar.
E) Fiyatlarda gelir arasındaki ilişkiye bağlı olarak, daha dik veya daha yatay hale gelir
Cevap: B

9. X malının, talep denklemi P = ? - 0,3Q ve arz denklemi P = 2 + 0,2Q şeklinde ise denge miktarı kaçtır?
A) 10 B) 15 C)-20 D) 30 E) 45
Cevap: A

10. A malının talep eğrisinin sağa kaymasını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?
A) Tüketicilerin geliri azalmıştır ve olası her fiyat düzeyimle
daha az A malı satın almak istemektedirler.
B) A malının fiyatı yükselmiştir ve bunun sonucunda tüketiciler
A malından daha az satın almak istemektedirler.
C) Üretim maliyetleri düştüğünden A malının arzı artmıştır,
D) A malının fiyatı düşmüştür ve bunun sonucunda tüketiciler
A malından daha fazla satın almak istemektedirler.
E) Tüketicilerin tercihleri A malı lehine değişmiştir ve olası her
fiyat düzeyinde A malından daha fazla satın almak istemektedirler.
Cevap: E

11. Mal fiyattan ve tüketici geliri yönünden, herhangi bir mal için sıradan (Marshallcı) talep fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İkinci dereceden homojen
B) Birinci dereceden homojen
C) Doğrusal homojen
D) Sıfırına dereceden homojen
E) Homojenlik özelliği göstermez
Cevap: D

12. Ali, fiyatı 2TL olan X malından 100 birim ve fiyatı 4TL olan Y malından 50 birim tüketmektedir.
X malının fiyatı 5TL ye ve Y malının fiyatı da 8 TL ye çıkarsa aynı miktarda X ve Y malı satın alabilmesi için Ali'nin geliri kaç TL artmalıdır?
A) 350 S) 500 C) 600 D) 700 E) 1050
Cevap: B

13. Önceden saati 6 milyon TL'den haftada 40 saat çakışırken, şimdi saati 7 milyon TL haftada 35 saat çalışan bir işçi için aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Gelir ve ikame etkileri birbirini götürmektedir,
B) İkame etkisi daha önemlidir.
C) Gelir etkisi daha önemlidir.
D) Gelir ve ikame etkileri ayın ölçüde önemlidir.
E) Her iki etkinin de önemli olduğu söylenemez.
Cevap: C

14. Rekabetçi bir endüstride önemli ölçüde iktisadi kâr gerçekleştiriliyorsa, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Üretim ve ürün fiyatı düşer, iktisadi kâr yok olma eğilimine
girer,
B) Üretim düşer, ürün fiyatı yükselir ve iktisadi kâr yok olma
eğilimine girer,
C) Üretim artar, ürün fiyatı düşer ve iktisadi kâr yok olma eğilimine girer.
D) Üretim ve ürün fiyatı artar, iktisadi kâr yok olma eğilimine
girer.
E) Üretim artar, ürün fîyata düşer ve iktisadi kâr yükselme eğilimine girer.
Cevap: C

15. Klasiklere göre devlet harcamalarının artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) İhracatın artmasına
B) Toplam arzın düşmesine
C) İthalatın artmasına
D) Yatırımların artmasına
E) Fiyatların artmasına
Cevap: E

16.Keynesyen teoriye göre aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) İşsizlik geçici bir olgudur,
B) Fiyatlar ve ücretler esnektir.
C) Say Kanunu geçerlidir.
D) Tasarruflar harcanabilir gelir düzeyiyle doğrudan ilişkilidir,
E) Denge faiz oranındaki değişiklikler her zaman tasarruflar yatırımlara eşitler,
Cevap: D

17. Yaşamboyu gelir teorisine göre, çalışılan yıllar boyunca servet nasıl değişir?
A) Artışı veya azalışı marjinal tüketim eğilimine bağlıdır,
B) Önce artar, sonra azalır.
C) Sabit kalır.
D) Zaman içinde artar.
E) Zaman içinde azalır.
Cevap: D

18.
0 -10
50 0
100 10
150 20
200 30
Bu verilere göre marjinal tüketim eğilimi kaçtır?
A) 0,80 B) 0,75 C)0,25 D) 0,20 E) 0,10
Cevap: A

19. Bir ekonomide Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 6000 TL, harcanabilir gelir 5100 TL ve bütçe açığı 200 TL'dir.
Tüketim 3800 TL ve diş ticaret açığı 100 TL ise, tasarruf kaç TL olur?
A) 900 B) 1000 C) 1100 D) 1200 E) 1300
Cevap: E

20. Aşağıdakilerden hangisi üretim olanakları eğrisinin sağa kaymasına yol açar?
A) Tüketici talebinin ciddi ölçüde ve aniden artması
B) Kaynakların bir malın üretiminden diğerine kaydırılması
C) Okuma - yazma oranının yükselmesi
D) Toplam nüfusun azalması
E) Aktif işgücünün azalması
Cevap: C

21. I. Yatırımlar
II. Faiz oranları
III. Otonom vergiler
Keynesyen yaklaşıma göte, para arzı artışı yukarıdakilerden hangilerini artırır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
Cevap: A

22. Gelir vergisi oranlan arttırıldığında aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?
A) Gelir çarpanı büyür.
B) Gelir çarpanı küçülür.
C) Denge gelir düzeyi artar,
D) Kamu açığı büyür.
E) Ödemeler dengesi açığı oluşur.
Cevap: B

23. C = 20 + 0,9 (Y-T) ilişkisinde C tüketim, Y gelir, T vergidir.
800 TL'lik harcanabilir gelir düzeyinde, tasarruf kaç TL olur?
A) 18 B) 60 C) 80 D) 180 E) 740
Cevap: B

24. Değişken maliyet eğrisi DM = 23 + Q + 7Q2 ise marjinal maliyet eğrisi nasıldır?
A) Negatif eğimli B) U biçiminde C)Yatay D) Doğrusal E) Dikey
Cevap: D

25.

Yıl NominalGSMH (TL) Fiyat Endeksi
1 550 140
2 560 135
3 576 120
4 586 117
5 604 108
Bu verilerin elde edildiği bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Reel GSMH azalmaktadır.
B) Deflasyon yaşanmaktadır.
C) Nominal GSMH azalmaktadır,
D) Fiyatlar genel seviyesi yükselmektedir.
E) Reel GSMH azalmakta ve deflasyon yaşanmaktadır.
Cevap: B

26. Bir ülkede toplam nüfus 100 milyon, sivil işgücü 50 milyon iken 47 milyon işçi istihdam ediliyorsa, bu ülkedeki işsizlik oranı yüzde kaçtır?
A) 3 B)6 C)7 D) 9 E) 10
Cevap: B

27. Durgun dönem dengesinde para hattındaki artış, hangi durumda enflasyonun artmasına neden olmaz?
A) Para arzının artış hızı ekonominin büyüme hızına eşit veya
altında olduğu zaman
B) Para arzının artış hızı döviz kuru araş hızına eşit olduğu
zaman
C) Ekonominin büyüme hızı para arzı artış hızından daha düşük olduğu zaman
D) Ekonominin büyüme hızı faiz oranına eşit olduğu zaman
E) Ekonominin büyüme hızı döviz kutu artış hızına eşit olduğu
zaman
Cevap: A

28. Lucas arz eğrisinin geçerli olduğu bir ekonomide işsizlik oranının doğal düzeyin altına indirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?
A) Para arzının artırılması
B) Para arzının azaltılması
C) Döviz kurunun önceden açıklanması
D) Gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha küçük olması
E) Gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha yüksek olması
Cevap: E

29. Aşağıdakilerden hangisi para çarpanım artırır?
A) Ekonomideki belirsizlikler
B) Reeskont faiz oranındaki düşüş
C) Reeskont faiz oranındaki artış
D) Piyasa faiz oranındaki artış
E) Döviz kurandaki artış
Cevap: B

30. Sadece para ve tahvilden, oluşan bir finansal piyasada, paranın faiz getirişi sıfır, tahvilin beklenen getirişi tahvil faizi ile tahvilin beklenen sermaye kazancının toplamına eşittir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Faiz oranları arttığı zaman tahvilin toplam getirişi artar.
B) Faiz oranlan arttığı zaman tahvilin beklenen sermaye kazancı
artar.
C) Faiz oranlan, arttığı zaman ekonomik birimler biç para
tutmaz,
D) Faiz oranlan düştüğü zaman tahvilin beklenen sermaye kazancı artar.
E) Faiz oranları düştüğü zaman ekonomik birimler tahvil tutmaz.
Cevap: D

31. Açık bir ekonomide fiyatlar ve diğer değişkenler sabitken, kısa dönem faiz oranlarının artması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Yerli para değer kazanır ve toplam talep azalır.
B) Yerli para değer kazanır ve toplam talep artar.
C) Yerli para değer kaybeder ve toplam talep artar.
D) Yerli para değer kaybeder ve toplam, talep azalır.
E) Döviz talebi artar,
Cevap: A

32. Esnek fiyat parasal modelin, ve varsayımlarının geçerli olduğu durumda, diğer değişkenler sabitken, aşağıdakilerden hangisi yerli paranın yabancı paralar karşısında değer kazanmasına neden olur?
A) Yurtiçi para arzındaki artış
B) Yurtdışı para arzındaki azalma
C) Yurtiçi faiz oranlarındaki düşme
D) Yurtdışı faiz oranlarındaki düşme
E) Yurtiçi reel gelirdeki azalma
Cevap: D

33. Rezerv para, kaynak esasına göre hangi unsurlardan oluşur?
A) Net dış varlıklar ve net iç varlıkların toplamından
B) Emisyon ve net dış varlıkların toplamından
C) Net iç varlıklar ve döviz mevduatı toplamından
D) Emisyon ve net iç varlıklar toplamından
E) Dolaşımdaki para ve zorunlu karşılıklardan
Cevap: A

34. Bütçe açığı hangi yöntemle finanse edilirse rezerv para miktarı artmaz?
A) Merkez bankasından kısa vadeli avansla
B) Uzun vadeli dış borçla
C) Kısa vadeli dış borçla
D) İç borçla
E) Vergi gelirindeki artışla
Cevap: E

35. Türkiye'de devlet, günümüze kadar aşağıdakilerden
hangisini iç borçlanma aracı olarak kullanmamıştır?
A) Kısa vadeli avans
B) Hazine bonosu
C) Devlet tahvili
D) Enflasyona bağlı tahvil
E) Tahkim tahvili
Cevap: E

36. Türkiye'de merkezi planlamanın, temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygun kaynak tahsisi sağlamak
B) Enflasyon baskısını ortadan kaldırmak
C) Dış ödeme güçlüğünü ortadan kaldırmak
D) Kamu maliyesini düzenlemek
E) Gelir dağılımı bozukluğunu düzeltmek
Cevap: A

37.Bir ekonomide tasarruf oranı %21, nüfus artış hızı % 3,
teknik ilerleme hızı % 2 ve sermayenin aşınma oranı % 2'dir.
Bu durumda Harrod-Domar büyüme modeline göre, ekonomideki arzulanan sermaye-hasıla oranı kaçtır?
A) 5 13) 4 C) 3 D) 2 E) 1
Cevap: C

38.Durgun bir ekonominin ataletini kırmak için Rosenstein-
Rodan tarafından- dengeli büyüme-kalkınma modelleri bağlamında ileri sürülen "büyük itiş" tezine göre, dışsal ekonomilerden yararlanan bir yatırım programlamasının yapılması
zorunludur.
Bu düşüncelerin dayandığı dışsal ekonomilerin ortaya çıktığı iki alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nakdi dışsal ekonomiler ve teknolojik dışsal ekonomiler
B) Altyapı yatırımları ve talebin bölünemezliği
C) Doğrudan verimli faaliyetler ve toplumsal sermaye yatırımları
D) ileriye doğru bağlantı etkileri ve geriye doğru bağlantı etkileri
E) Artan getiriler ve azalan maliyetler
Cevap: A

39. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun sermaye hareketleri kısmında yer almaz?
A) Doğrudan yatırımlar
B) Portföy yatırımları
C) Dış borç faiz ödemeleri
D) Kısa vadeli sermaye hareketleri
E) Dış borç ana para geri ödemeleri
Cevap: C

40. Ödemeler bilançosu fazla veren ülkeler paralarının değer kazanmasını istememişlerdir.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülkenin döviz rezervini belirli bir düzeyde tutmak
B) Enflasyonu durdurmak
C) Faiz oranını belirli bir düzeyde tutmak
D) İhracat artışını özendirmek
E) Kısa vadeli yabancı sermaye girişini özendirmek
Cevap: D

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012