Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 24 Mart 2023 Cuma
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 13
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2002 KPSS HUKUK SORULARI

1. Cumhurbaşkanımızın, TBMM'ye bir yasayı bir kez daha görüşülmek üzere geri göndermesinden sonra söz konusu yasanın TBMM tarafından aynen kabul edilmesi durumunda, Cumhurbaşkanının ne yapması gerekir?
A. Yasayı yayımlaması gerekir.
B. Yasayı yayımlamadan önce Anayasa Mahkemesine götürmesi gerekir.
C. Yasanın uygun bulmadığı maddelerini yeniden TBMM'ye geri göndermesi, uygun bulduğu maddelerini yayımlaması gerekir.
D. Yasanın uygun bulmadığı maddelerini yeniden TBMM'ye geri göndermesi, uygun bulduğu maddeleri meclis söz konusu maddeleri görüşüp bir karara varıncaya kadar elinde tutması gerekir.
E. Yasayı halkoyuna sunması gerekir.
Cevap: A

2. Yasaların anayasaya uygunluğunun itiraz yoluyla denetiminde, aşağıdakilerden hangisi varlığı gerekli olan bir unsurdur?
A. İtirazın Cumhurbaşkanı veya 1/5 oranında milletvekili tarafından yapılması
B. İtirazın yasa yayımlandıktan sonra 60 gün içinde yapılması
C. İtirazın görülmekte olan bir davaya ilişkin olarak bir mahkemeye yapılmış olması
D. Hakkında anayasaya aykırılık itirazında bulunulan yasaya ilişkin olarak geriye doğru 20 yıl içinde Anayasa Mahkemesine karar vermemiş olması
E. İtirazın bir kamu kurumu tarafından yapılmış olması
Cevap: C

3. 2001 yılı değişikliği göz önüne alındığında, 1982 anayasasında yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin "genel sınırlama" sebepleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Genel sınırlama sebepleri tüm temel hak ve özgürlükleri için geçerlidir
B. Genel sınırlama sebepleri sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler dışındaki temel hak ve özgürlükler için geçerlidir.
C. Genel sınırlama sebepleri sadece olağanüstü hallerde uygulanır.
D. Bir temel hak ve özgürlüğe ilişkin özel sınırlama sebebi varsa genel sınırlama sebebi uygulanmaz.
E. 1982 anayasasında genel sınırlama sebepleri kaldırılmıştır.
Cevap: E

4. 1982 Anayasasına göre, milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Milletvekilinin meclis çalışmalarında sarf ettiği bir sözden ötürü yargılanabilmesi için önce dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.
B. Milletvekilinin dokunulmazlığı, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kaldırılabilir.
C. Milletvekilinin görevi ile ilgili bir suçtan ötürü dokunulmazlığı, hakkında açılan meclis soruşturmasından sonra kaldırılabilir.
D. Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde, dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadan yargılanması mümkündür.
E. Milletvekiline karşı açılacak ceza davalarında da, hukuk davalarında da önce dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.
Cevap: D

5. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma bedelinin taksitli ödenmesinde geçerli olan kurallarından biri değildir?
A. Taksitlendirme süresinin 5 yılı geçememesi
B. Taksitlerin eşit olması
C. İdarenin, kamulaştırma bedelini taksitle ödemeye genel yetkisinin olması
D. Peşin ödenmeyen kamulaştırma bedeli için devlet borçlarına uygulanan en yüksek faiz haddinin uygulanması
E. Turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesinin kanunla öngörülebilmesi
Cevap: C

6. Aşağıdakilerden hangisi Mili Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?
A. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
B. Adalet Bakanı
C. Dışişleri Bakanı
D. Başbakan Yardımcısı
E. Cumhurbaşkanı
Cevap: A

7. Aşağıdakilerden hangisi idari vesayet yetkisinin özelliklerinden biri değildir?
A. Uygulanması için kanunla önceden düzenlenmiş olması
B. Anayasada açıkça belirtilmiş olması
C. Vesayet ilişkisinde iki ayrı kamu tüzel kişiliğinin sözkonusu olması
D. Üzerinde vesayet yetkisi uygulanan kurumun işleminin yerindelik açısından da denetlenmesi
E. Hem organlar hem işlemler üzerinde uygulanabilmesi
Cevap: D

8. İdare içindeki kurulların aldığı kararlar ne tür idari işlemdir?
A. Karma işlem
B. Düzenleyici işlem
C. Zincir işlem
D. Kollektif işlem
E. Çok yanlı işlem
Cevap: D

9. Aşağıdaki davalardan hangisi, ilk derece mahkemesi olarak danıştayın görev alanı içinde değildir?
A. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak olan düzenleyici işlemlere karşı açılacak davalar
B. Maliye bakanlığı tebliğinin iptali istemiyle açılacak davalar
C. Danıştay idari dairelerince verilen kararlar üzerine uygulanan işlemlere karşı açılacak davalar
D. Birden çok idare mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak davalar
E. Belde imar planlarının iptali istemiyle açılacak davalar
Cevap: E

10. Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davasının özelliklerinden biridir?
A. Açılabilmesi için menfaat ihlalinin yeterli olması
B. Kişisel bir hakkın ihlal edilip edilmediğinin araştırılması
C. Konusunu sadece idari işlemlerin oluşturması
D. Bir idari işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesi
E. Amacının, bir idari işlemin iptalini sağlamak olması
Cevap: A

11. Türkiye'de suç işleyen bir yabancının Türkiye'de cezalandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
B. Vatandaşı olduğu ülkenin kanunlarına göre cezalandırılır.
C. Vatandaşı olduğu ülke ya da Türk kanunlarından sanığın lehine olan kanuna göre cezalandırılır.
D. Vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında bu konuda bir antlaşma olması şartıyla Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
E. Hiçbir şekilde Türkiye'de cezalandırılamaz.
Cevap: A

12. Suça iştirakle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A. İştirak, cezai sorumluluğu genişleten bir müessesedir.
B. İştirakten söz edilebilmesi için suçun işlenmesine katkıda bulunmak şart değildir.
C. İştirakte her ortak için öngörülen ceza aynıdır.
D. Çok failli suçlara iştirak mümkün değildir.
E. Mahsus suçlara iştirak mümkün değildir.
Cevap: A

13. Bir ceza davasında en geç ne zamana kadar delil ibraz edilebilir?
A. Hüküm verilinceye kadar
B. Hüküm kesinleşinceye kadar
C. Hazırlık soruşturmasının sonuna kadar
D. Duruşma başlayıncaya kadar
E. Duruşma sona erinceye kadar
Cevap: B

14. Açık denizde Türk bayrağını taşıyan bir gemide işlenen suçlarda, yer yönünden yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sanığın Türkiye'de yakalandığı yer mahkemesi
B. Sanığın Türkiye'deki ikametgahı mahkemesi
C. Geminin Türkiye'de ilk uğradığı yerin veya bağlama limanının mahkemesi
D. Yargıtayın belirlediği mahkeme
E. İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
Cevap: C

15. Aşağıdaki suçlardan hangisi, Türk Ceza Kanununda adliyeye karşı suçlar arasında düzenlenmiştir?
A. Suç işlemeye tahrik
B. Cürüm övmek
C. Şantaj
D. Cürüm eşyasını saklamak
E. Suç tasnii
Cevap: E

16. Uyguladığı yanlış tedaviyle hastanın sağlığının daha çok bozulmasına neden olan hekim, aşağıdakilerden hangisinden sorumludur?
A. Adam öldürmeye eksik teşebbüsten
B. Adam öldürmeye tam teşebbüsten
C. Müessir fiile tam teşebbüsten
D. Taksirli müessir fiilden
E. Müessir fiile eksik teşebbüsten
Cevap: D

17. Aşağıdakilerden hangisi, taşınmazların fevkalade zamanaşımıyla iktisabı için aranılan şartlardan biri değildir?
A. Mülkiyeti kazanılacak taşınmazın tapulu veya tapusuz olabilmesi
B. Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin malik sıfatıyla olması
C. Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin iyi niyetle sürdürülmesi
D. Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin davasız ve aralıksız olması
E. Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin en az 20 yıl sürmesi
Cevap: A

18. İpotekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Şarta bağlı bir alacak ipotek ile temin edilebilir.
B. Miktarı belli olmayan bir alacak ipotekle temin edilebilir.
C. İpoteğe ilişkin tescil, alacağın varlığına karine teşkil etmez.
D. İpotekle temin edilen alacak sona erse dahi, ipoteğe ilişkin tescil rehinli alacaklının muvafakati ile terkin edilebilir.
E. İpoteğin kurulmasıyla borçlunun kişisel sorumluluğu sona erer.
Cevap: E

19. A'nın taşınmazını S sahte bir vekaletname ile iyi niyetli B'ye satmış ve taşınmazın mülkiyetinin B adına tescilini sağlamıştır. Bir süre sonra iflas eden B, bu taşınmazı C'ye satıp temlik etmiştir.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. İyiniyetli B, taşınmazın mülkiyetini kazanır.
B. A, B'den sadece B'nin taşınmazdan elde ettiği kira gelirlerini isteyebilir.
C. İflas, tapu kütüğüne şerh verilmedikçe iyi niyetli C, taşınmazın mülkiyetini adına yapılan tescille kazanmış olur.
D. A ancak tapu sicilinin yolsuz tutulmasından dolayı devletten tazminat edebilir.
E. Taşınmazın gerçek maliki hala A'dır.
Cevap: D

20. H. M'den çaldığı saati arkadaşı K'ye ödünç vermiş, K de bunu pazarda Ü'ye satmış ve teslim etmiştir.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. K, emin sıfatıyla zilyet olduğundan Ü iyiniyetli ise saatin mülkiyetini kazanır.
B. K, emin sıfatıyla zilyet olduğundan Ü iyiniyetli de olsa saatin mülkiyetini kazanır.
C. Ü, kötüniyetli de olsa, pazardan satın aldığı için, saati ancak bedeli kendisine ödenmesi şartıyla M'ye iade etmek zorundadır.
D. M, Ü iyiniyetli ise, ona karşı saatin çalındığı tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra menkul davası açamaz.
E. Ü, saati iyiniyetle, davasız aralıksız 5 yıl kullandığı takdirde onu ancak bedeli kendisine ödenmesi şartıyla, M'ye iade etmek zorundadır.
Cevap: C

21. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması ile aşağıdakilerden hangisi arasında sıkı bir ilişki vardır?
A) Iyiniyet ilkesi B) Makimin açık boşluk doldurması
C) Hakimin takdir yetkisi D) Dürüst davranma ilkesi
E) Hakimin kural içi boşluk doldurması
Cevap:D

22. Aşağıdakilerden hangisinin tapu kütüğüne şerhi en çok 5 yıl için etkili olur?
A) Kira
B) Gayrimenkul satış vaadi
C) Sözleşmeden doğarı şufa haltla
D) Sözleşmeden doğan iştira hakta
E) Boşalan rehin derecesinden yararlanma hakkı
Cevap: B

23. A, S'den evindeki televizyonunu satın almış re tarafları tele
vizyonun 10 Aralık günü A'ya teslim edilmesi konusunda
anlaşmışlardır. S, 12 Aralık günü yapılacak milli maçı izlemek
için vade günü televizyonu teslim etmemiş; 11 Aralık günü
yan dairede çıkan yangının S'nin evine sıçramasıyla fcievi?-
yon kullanılamayacak hale gelmiştir.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Satım sözleşmesi, konusunun imkânsızlaşması nedeniyle
sona erer.
B) Televizyonun Selef olmasında kusuru bulunmadığından,
S'nin borcu sona erer; ancak hasar sözleşmenin yapılmasıyla
A'ya geçtiğinden, A semeni ödemek zorundadır.
C) Televizyonun telef olmasında kusuru bulunmadığından,
S'nin borcu sona erer; fakat S temerrüde düşmüş olduğun
dan, hasardan sorumlu olup A'dan semenin ödenmesini
isteyemez.
D) S, temerrüde düşmüş olduğundan, kasadan sorumlu olup
borcun ifa edilmemesi nedeniyle A'nın uğradığı zararları ö-
demek zorunda kalır.
E) Cins borcu söz konusu olduğundan, S bu borcunu aynı
marka başka bir televizyonla ifa edebilir.
Cevap: D

24. A, onarması için malik M tarafından kendisine teslim edilen apartman dairesini kendi adına ve hesabına B ye kiralamıştır.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır?
A) Kira sözleşmesi, konusu imkânsız olduğundan geçersizdir.
B) Kira sözleşmesi, M tarafından iptal edilebilir.
C) Kira sözleşmesi, A ve B arasında hukuki sonuç, doğurur,
M'yi bağlamaz.
D) Yetkisiz temsil söz konusudur; B iyiniyetli ise sözleşme M'yi
de bağlar.
E) M sözleşmeye icazet vermezse, B'nin borcu ifa imkânsızlığı nedeniyle sona erer,
Cevap: A

25. A ile B arasında yapılan satım sözleşmesinde bedel 100 Amerikan Doları olarak kararlaştırılmıştır
Bu durumda, alıcı bakımından aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Seçimlik yetki B) Seçimlik borç C) Parça borcu D) Sınırlı cins borcu E) Sürekli borç
Cevap: B

26. A ile B, A'nın Ü'ye olan para borcunu B'nin ödemesi konusunda anlaşırlar.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Üçüncü kişi yararına bir sözleşme söz konusudur.
B) Bundan böyle Ü, borcun ifasını ancak B'den isteyebilir.
C) Bu sözleşme A ile B arasında hüküm doğurur, Ü alacağını sadece A'dan talep edebilir.
D) B'nin Ü'ye yapacağı ödeme, elden bağışlama sayılır.
E) Ü, B'nin kendisine yaptığı ifayı kabul etmek zorunda değildir.
Cevap: C

27, Ahlaka aykırı amaç güden bit borç sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Borcun ifası imkânsız olduğundan, borç sona erer.
B) Sözleşme kesin olarak hükümsüz olup hiçbir borç doğmaz,
- ancak verilen şeyin ladesi istenemez,
C) Sözleşme batıl olup alacaklı' kendisine bu sözleşmeden doğan borcun ifası amacıyla verilen şeyi iade etmek zorunda-
dır.
D) Taraflar sözleşmeyi 1 yıl içinde iptal edip verilen şeylerin
iadesini talep edebilirler
F) Sözleşme eksik borç doğurur
Cevap: B

28, A, tacir S'den iki yüz adet halı alıp Anadolu'da satabildikle-
rini' satacak, kalanım S'ye iade edecektir,
A ile S arasındaki bu sözleşme aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Satış vaadi sözleşmesi
B) Art arda teslimli satış sözleşmesi
C) Taksitle satım sözleşmesi
D) Taşınır mal satış sözleşmesi
E) Satış için tevdi sözleşmesi
Cevap: E

29, Çekte, düzeltme hakkı nedir?
A) Çekin şekli şartlardaki eksikliğin giderilmesidir.
B) Borçlar Kanununda yer alan ve çekle ilgili olan bir uygulamadır,
C) Yabancı para üzerine düzenlenmiş bir çekin ihtiva ettiği
meblağın Türk parası üzerinden hesaplanmasıdır.
D) Muhatap bankanın, çekle işleyen hesaptaki önemsiz hataları,
keşideciye sormadan düzeltebilmesi imkânsızdır,
E) İbrazında karşılıksız çıkan bir çekin bedelinin, kanuni süresi
içinde ve gerekli ilavelerle muhatap bankaya ödenmesidir.
Cevap: E

30. Aşağıdakilerden hangisi alacak senedidir?
A) Tahvil B) İpotekli borç senedi
C) Taşıma senedi D) Konişmento
E) Hisse senedi
Cevap: A

31, Ticaret unvanının devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tek basma herhangi bit sınırlama olmaksızın devredilebilir.
B) Ticari işletmeyle birlikte devredilebilir.
C) Tacirin ismini ihtiva ettiğinden devri mümkün değildir.
D) Tek basma devredilebilir, ancak devralan bu durumu gösteren bir ek kullanmışa şarttır.
E) işletmenin hakiki sahibinin kim olduğunun anlaşılmasını
engelleyeceğinden devri, hiçbir şekilde mümkün değildir.
Cevap:

32, Aşağıdakilerden hangisi; acentanın temsil yetkisinin kapsamında değildir?
A) Müvekkili adına kambiyo senedi imzalamak
B) Müvekkili adına sözleşme yapmak
C) Müvekkili adına hakkı koruyucu beyanlarda bulunmak
D) Bizzat sattığı malların bedelini kabzetmek
E) Müvekkilini mahkemede temsil etmek
Cevap: A

33. Kollektif şirketin idaresi ortak olmayan bir kişiye bırakıldığında, bu kişi hukuken hangi konumdadır?
A) Ticari vekil
B) Ticari mümessil
C) Acenta
D) Genel yetkili vekil
E) Komisyoncu
Cevap: B

34.Limited şirkette, bir ortağın şahsi alacaklısının alacağını elde edebilmek için sahip olduğu imkânlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ortağın şahsi alacaklısı, borçlu ortağın şirketteki sermaye
payına ihtiyati haciz koydurabilir.
B) Ortağın şahsi alacaklısı, borçlu ortağa düşen kar payını hac-
zettirebilir.
C) Ortağın şahsi alacaklısı, şirket mallarının satılmasını talep
edebilir.
D) Ortağın şahsi alacaklısı, borçlu ortağın sermaye payı üzerine
ihtiyati haciz koydurur ve şirketin feshini talep edebilir.
E) Ortağın şahsi alacaklısı, tasfiye sonunda borçlu ortağa düşecek tasfiye payı tespit edilince, alacağını tahsil imkânını sahip
olur.
Cevap: C

35. İflas ödeme emrinde aşağıdakilerden hangisi yeralmaz?
A) Mal beyanında bulunma zorunluluğu
B) Borçlu olunmadığı yolundaki itirazın 7 gün içinde yapılması
gerektiği
C) İflasa tabi olunmadığı yolundaki itirazın 7 gün içinde yapılması gerektiği
D) Borç miktarı
E) Borcun 7 gün içinde ödenmesi gerektiği
Cevap: A

36. İflas masasına giren malların bedeli tamamen tahsil edildikten ve sıra cetveli kesinleştikten sonra, iflas idaresince düzenlenen ve bütün alacaklılara düşen iflas hisselerini gösteren cetvele ne ad verilir?
A) Sıra cetveli
B) Nihai sıra cetveli
C) Aciz belgesi
D) Pay cetveli
E) Son hesap
Cevap: D

37. Konkordato mühleti içinde borçlunun yaptığı aşağıdaki işlemlerden hangisi hükümsüzdür?
A) Otobüsünü sarmak
B) Kefil olmak
C) Eser yapını sözleşmesi yapmak
D) Leasing sözleşmesi yapmak
E) Limited şirket ortağı olmak
Cevap: B

38, Aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğinde bir belge değildir?
A) Temyiz kefaletnamesi
B) İcra dairesindeki kefalet
C) Mahkeme huzurunda kabul
D) Onaylama biçimindeki noter senedi
E) Mahkeme huzurunda sulh
Cevap: D

39, İcra tetkik merciinin gördüğü işlerden hangisi, maddi anlamda kesin hüküm oluşturur?
A) Temyiz kefaletnamesi
B) İtirazın kesin kaldırılması
C) İhalenin feshi
D) Şikayet
E) Konkordato talebi
Cevap: C

40, Aşağıdakilerden hangisi telinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmasına imkan vermez?
A) İrat senedi
B) Gayrimenkul mükellefiyeti
C) Hapis hakkı
D) Alacak rehni
E) Üst hakkı
Cevap: E


 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2023  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012