Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 17 Nisan 2024 Çarşamba
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 12
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2004 KPSS MALİYE SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi devlet bütçesinin özelliklerinden biri değildir?

a) Tahmini olması

b) Yıllık olması

c) Gayri safi olması

d) Hükümet tasarrufu olması

e) Denk olması

 

2. Bütçe tasarısında gelir tahminleri hangisinde gösterilir?

a) Gerekçe

b) A cetveli

c) B cetveli

d) C cetveli

e) Milli ekonomik rapor

 

3. Yapılan kamu harcamaları ile gerçekleştirilmek istenen amaçların esas alındığı sınıflandırma biçiminde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Sağlık harcamaları

b) Eğitim harcamaları

c) Adalet harcamaları

d) Askeri harcamalar

e) Bayındırlık harcamaları

 

4. Köy bütçesi aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanarak kesinleşir?

a) Muhtar

b) Köy ihtiyar Meclisi

c) Kaymakam veya Vali

d) İçişleri Bakanlığı

e) Maliye Bakanlığı

 

5. Belli bir dönemdeki genel bütçe giderleri 47, katma bütçe giderleri 7 olarak gerçekleşmiş ve aynı dönemde, genel bütçeden katma bütçeli kuruluşlara 6,5’luk hazine yardımı yapılmıştır. Buna göre konsolide bütçe gideri ne kadar olur?

a) 60,5

b) 54

c) 46,5

d) 47,5

e) 53,5

 

6. Türkiye’de gelir bütçesi tahminlerinde hangi yöntem kullanılmaktadır?

a) Doğrudan tahmin yöntemi

b) Bir önceki yıl yöntemi

c) Otomatik yöntem

d) Ortalama artışa göre artırma

e) İstatistiki metod

 

7. Belli bir dönemdeki kamu harcamalarının ülke ekonomisi üzerindeki büyüklüğü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a) Faiz dışı bütçe fazlası / GSMH

b) Bütçe gelirleri / Kamu harcamaları

c) Vergi gelirleri / GSMH

d) Bütçe Açığı / GSMH

e) Kamu harcamaları / GSMH

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın denetimine tabi değildir?

a) Belediyeler

b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri

c) İl Özel İdareleri

d) Bakanlıklar

e) Karayolları Genel Müdürlüğü

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Ihale Kanunu’na tabi değildir?

a) Sosyal Sigortalar Kurumu

b) Belediyeler

c) İl Özel İdareleri

d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

e) İdari Kamu Kurumları

 

10. Devletin kişilere sunduğu bazı hizmetlere karşılık olarak alınacak harçları ve bunlara uygulanacak tarifeleri belirleme yetkisi hangisinindir?

a) TBMM

b) Bakanlar Kurulu

c) Maliye Bakanlığı

d) Başbakan

e) Gelirler Genel Müdürlüğü

 

11. Genel polis hizmetlerinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Bölünebilir / pazarlanabilir

b) Bölünemez / tüketimi engellemez.

c) Bölünemez / tüketimi engellenebilir

d) Bölünebilir / pazarlanabilir

e) Bölünemez / pazarlanabilir

 

12. Aşağıdakilerden hangisi parafisyal kurumların özelliklerinden biridir?

a) Giderleri genel bütçe gelirleri ile finanse edilir.

b) Giderleri kendi özel gelirleri ile finanse edilir.

c) Belediye hizmetlerini gören kuruluşlardır.

d) Kamu ihale kanununa tabidirler.

e) Parafiskal kurumların gelirleri devlet bütçesi içinde yer alır.

 

13. Vergi ödeme gücüne ulaşmak için, öncelikle, bireyin gelirinin vergi tarifesine göre vergilendirildiği ve daha sonra bireyin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürebileceği gelirin toplam vergiden düşüldüğü sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Matrahtan İndirim Sistemi

b) Dekot Sistemi

c) Bölme (Katsayı) sistemi

d) Tarifelerden yararlanma

e) Götürü sistemi

 

14. Verginin yüksek fiyat içerisinde tüketicilere doğru yansıması ne tür bir yansımadır?

a) Fiili yansıma

b) Kanuni yansıma

c) İleriye doğru yansıma

d) Diferansiyel yansıma

e) Geriye doğru yansıma

 

15. Kanuni süresi içinde vergi beyannamesini vermeyen mükellef için uygulanacak tarih yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Re’sen tarih

b) İdarece tarih

c) İkmalen vergi tarih

d) Götürü tarih

e) Beyan üzerine tarih

 

16. Yansıma ölçüsüne göre aşağıdaki durumlardan hangisinde vergi dolaysız bir vergidir?

a) Vergi mükellefi ile vergiyi ödeyen farklı kişi ise

b) Vergi mükellefi ile vergi sorumlusu aynı kişi ise

c) Vergi mükellefi ile vergi yüklenicisi aynı kişi ise

d) Vergi mükellefi ile vergi sorumlusu farklı ise

e) Vergi mükellefi ile vergiyi ödeyen farklı ise

 

17. Dolaylı vergilerin vergi ödeme gücü açısından en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yükümlünün mali gücünü dikkate alır.

b) Gelire göre artan oranlıdır.

c) Yükümlünün vergi ödeme gücünü tam olarak gözetir.

d) Gelire göre tersine artan oranlıdır.

e) Tarifelerin kişisel ödeme güçlerine uydurulması kolaydır.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi dalgalı borçlar içinde yer alır?

a) Bayındırlık işlerinde müteahhitlere yaptıkları iş

karşılığında verilen bonolar

b) Hazine bonoları (3-6-9-12 ay vadeli)

c) (On yıl vadeli) devlet tahvilleri

d) Gelir ortaklığı senetleri

e) İş Bankası’nın kamuya açtığı 5 yıl vadeli kredi

 

19. Piyasanın uyruklugu kriterine göre aşağıdakilerden hangisi dış borç niteliğindedir?

a) Türkiye’de şubesi bulunan yabancı bir bankanın şubesi vasıtasıyla hazine bonosu alması

b) Türkiye’deki yabancıların hazine bonosu alması

c) Almanya’daki bir Türk vatandaşının Türkiye’deki döviz tevdiat hesabındaki devlet tahvili alması

d) Tokyo Piyasasında satışa sunulan Türk devlet tahvillerinin Türk yatırımcılarca satın alınması

e) Türkiye’de faaliyet gösteren bir Amerikan Bankasına devlet tahvili satılması

 

20. Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirilemez?

a) Küçük ticaret erbabı

b) Küçük zanaat erbabı

c) Nakliyeciler

d) Çiftçiler

e) Ödünç para alıp verenler

 

21. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedeni olabilir?

a) Nüfus artışı nedeniyle artan eğitim harcamaları

b) Sınır genişlemesi nedeniyle artan altyapı harcamaları

c) Sosyo-ekonomik amaçlı kamu harcamalarındaki artış

d) Bütçe usul ve tekniklerindeki değişmeler

e) Para ekonomisinin yaygınlaşması ve paranın değerindeki düşüşler

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Bütçe Kanununun özelliklerinden biri değildir?

a) Gelirleri toplamak ve giderleri yapmak için hükümete yetki verir.

b) TBMM’de görüşülmesi diğer kanunlarla aynı usullere tabidir.

c) Cumhurbaşkanının veto yetkisi yoktur.

d) TBMM üyeleri gelir azaltıcı ve gider artırıcı önerilerde bulunamazlar.

e) Bütçe kanunu özel bir kanundur.

 

23. Bütçenin gerçek durumu yansıtması bütçenin hangi özelligi ile ilgilidir?

a) Genellik ilkesi

b) Açıklık ilkesi

c) Doğruluk ilkesi

d) Anlaşılır olma ilkesi

e) Ayırım ilkesi

 

24. Kamu personel giderleri ne tür bir giderdir?

a) Transfer giderleri

b) Cari giderler

c) Yatırım giderleri

d) Verimli giderler

e) Verimsiz giderler

 

25. Transfer harcamaları aşağıdaki vergilerden hangisine benzetilebilir?

a) Nötr vergi

b) Negatif vergi

c) Dolaylı vergi

d) Dolaysız vergi

e) Pozitif vergi

 

26. Bir malın kısmen veya tamamen vergi dışında tutulması sonucu malın değerinde eydana gelen artışa ne ad verilir?

a) Verginin dönüştürülmesi

b) Verginin Amortismanı

c) Verginin Kapitilizasyonu

d) Vergi Aşınması

e) Vergi Erozyonu

 

27. Devlet borçlarının ekonomiler için zararlı olduğu görüşü aşağıdakilerden hangisi ile son bulmuştur?

a) Birinci Dünya Savaşı

b) 1929 Dünya Ekonomik bunalımı

c) İkinci Dünya Savaşı

d) Birinci Petrol Krizi

e) Körfez Savaşı

 

28. Işlediği kaçakçılık suçu ile vergi zıyanına neden olan A’ya 12 milyar TL ceza kesilmişse suça iştirak eden B’ye kesilecek ceza ne olmalıdır?

a) 2 Milyar TL

b) 4 Milyar TL

c) 6 Milyar TL

d) 12 Milyar TL

e) 24 Milyar TL

Cevap anahtarı:

 

1

d

 

11

b

 

21

c

2

c

 

12

b

 

22

e

3

c

 

13

b

 

23

c

4

c

 

14

c

 

24

b

5

d

 

15

b

 

25

b

6

a

 

16

c

 

26

c

7

e

 

17

d

 

27

b

8

b

 

18

b

 

28

d

9

a

 

19

d

 

 

 

10

a

 

20

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi devlet bütçesinin özelliği değildir?(şıklarda tahmini olması,yıllık olması,hükümet tasarrufu olması…)
2. Bütçenin gerçek durumu yansıtması hangi özelliği gösterir(şıklarda doğruluk,dönemsellik.. .)
3. Kamu kurum giderleri hangi bütçe cetvelinde yer alır?(B)
4. Köy bütçesini kim Onatlar?(vali veya kaymakam)
5. Genel bütçe47,katma bütçe7,hazine yardımı6,5 konsolide bütçe?
6. Türkiyede bütçe gelir tahminlerinde hangi yöntem izlenir?(şıklarda doğrudan tahmin,önceki yılın doğrudan uygulanması …)
7. Parafiskal kurumların özelliği hangisidir?(şıklarda gelirleini kendileri belirler …)
8. Azalan maliyet koşulu sürekli geçerliyse hangi durum vardır?(şıklarda doğal tekeller …)
9. Polis hizmetleri nasıl bir hizmettir?(bölünemez,tüketimi engellenemez)
10. Aşağıdakilerden hangisinde katı doğal tekel bulunur?(sigara üretimi,tütün üretimi,elektirik iletimi …)
11. Personel giderleri nasıl giderlerdir?(cari,transfer falan …)
12. Transfer giderleri hangi vergiye benzer?(şıklarda nötr falan …)
13. Kamu giderlerinin genel artışına neden olan aşağıdakilerden hangisidir?(sosyal amaçlı ödemeler arttırır şıkkı…)
14. Fonksiyonel gider ayrımında hangisi yoktur?(idari,askeri,adli,transfer…)
15. Kamu giderlerinin genel artışı nedenyle oluşacak durum?(şıklarda sosyal amaçlı ödeme artar,…)
16. Kamu hizmetininden yararlananlar belirlenirken hangisine dikkat edilmez?(hizmetlerden yararlananların yaşına,…;
17. Rasyonel beklentiler kuramı
18. Dışlama etkisi
19. Monoteristlere göre ekonomik isrikrarsızlıkta para arzı neye bağlı olarak arttırılır?(şıklarda bütçe açıklığı büyüklüğünebağlı olarak, falan vardı)
20. Para talebinin faiz esnekliği sonsuzsa geliri arttırmak için ne yapılmalı?(şıklarda kamu harcamalarını arttırma,…)
21. Gelir vergilerinin,gider vergilerinden daha üstün olmasının sebebi?(şıklarda düz oranlı olması falan vardı)
22. 1929-1930 ekonomik krizi(kanımızca sorunun doğru şıkkı bu olmalı ancak bazı arkadaşlar petrol krizinde ısrar ediyor)
23. Klasikler
24. Borç tahvilleri ile belirlenen kişilerden borçlanma?(şıklarda zorunlu,ihtiyari falan vardı)
25. Piyasanın uyruğu ile ilgili iç borçlanma(şıklarda Almanya,İngiltere ve Türkiyede faliyet gösteren firmadan borçlanma şokları vardı)
26. Verginin kapitilasyonu
27. Karma sistem
28. (şıklarda ileriye doğru,sınırsız yansıma falan vardı)
29. Harçları him belirler?(TBMM,iç işleri,Maliye bakanlığı falan vardı)
30. Verginin dolaysız olması nasıl olur?(mükellefle yüklenenin aynı kişi olması)
31. Beyanname vermeyene uygulanacak tarh?(idarece tarh)
32. A nın 12 milyar Kaçakçılık ve vergi suçu sonucu kendine menfaat sağlayan B ye verilecek ceza?(24 milyar diyenler olduğu gibi 6 milyar diyenler de var)
33. Basit usulde vergilendirilmeyenler?(şıklarda ödünç para verenler falan vardı)
34. Çiftçinin gerçek usulde vergilendirilebilmesi için?(traktör,biçerdöver,tabela şıkları vardı.Tabela şıkkını söyleyenler tabelanın asılabilmesi için ticari işletme olma zorunluluğu olduğunu iddia ediyorlar)


 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012