Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 24 Mart 2023 Cuma
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 15
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2005 Kasım Ayı Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınav Soru ve Cevapları

2005 Kasım Ayı Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınav Soru ve Cevapları


ANAYASA


1- Uyuşmazlık mahkemesinin oluşumuyla ilgili hangisi doğrudur.
Kanunla düzenlenir başkanını anayasa mahkemesi seçer

2- Olağan KHK lar ile olağanüstü hal KHK lerı arasında hangisi açısından fark vardır?

3- Hangileri meclis kararı gerektiren düşme nedenleridir diye bir soru vardı.
İstifa, kesintisiz faaliyetlere katılmama , ... ...

4- Meclis soruşturması ile ilgili olarak hangileri doğrudur .

5- Anayasa değişiklikleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır..
C.Başkanı 3/5 ile kabul edilen A.Y değişikliğini ya halk oyuna sunar ya da R.G de yayınlar.

6- Kanunların şekil bakımından A.Y uygunluk denetiminde hangisi doğrudur.
Esastan red edilen kanuna karşı 10 yıl içinde (resmi gazete yayınından sonra)dava açılamaması

7- Anayasal sistemimizde hangi ilke hiç değişikliğe uğramamıştır
Tabi hakim ilkesi

8- Aşağıdakilerden hangisi A.Y nın katılaştırılması için başvurulan yollardan değildir

9- Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanma sebeplerinden hangisi değişmemiştir gibi bir soru
Cevabı hatırlamıyorum ama bu soru büyük ihtimalle genel kültürdeydi.

10-Siyasi partilerle ilgili hangisi yanlıştır.
Mali yardım alamaması

11-Anayasaya göre bakanlar kurulu nasıl kurulur
Cumb. meclis üyelerinden başbakanı , başbakanda meclis içi ve dışından bakanları seçer. Güvenoyu aranmadan kurulur. Program meclise sunulur

12- Anayasa ve diğer mevzuat değişikliklerine itiraz süreleri nasıldır?
Anayasanın şekil denetimi 60 gündür

özetle


1)Olağan ve olağanüstü KHK ile ilgili soru
2)Milletvekilliğinden düşmede genel kurur kararı gereken haller
3)Meclis soruşturması ile ilgili soru
4)Anayasa değişikliği ile ilgili yanlış olan soru
5)1982 Anayasasında hiç değişmeyen ilke
6)Anayasa mahkemesi hangilerini denetleyebilir (içtüzük vs.)
7)Anayasa aykırılık iddiasında sürelerle ilgili bir soru
8)Bakanlar kurulunun oluşumu ile ilgili soru
9)Anayasa mahkemesi 10 yıl dolmadan yeniden davaya bakmaması hali
10)Uyuşmazlık mahkemesi ile ilgili bir soru


İDARE HUKUKU

1- İçki ruhsatının iptali , ne tür işlemdir?
Kaldırma

2-Kuş gribinden etkilenen çiftlik sahibinin tam yargı davası gerekçesi itlafın ne tür işlem olduğu
Fedakarlığın denkleştirilmesi (emin değilim ama diğer şıklar bu olaya uymadığı için işaretledim)

3-Kuş gribi olayında tavukların itlaf edilmesi hangi kamu hizmetidir.
Kolluk hizmeti (idari olabilir)

4-Bölge teşkilatlanması olmayan kurum
Emniyet Genel Müdürlüğü

5-İl Genel Meclisinin bütçesi ilk olarak kime gönderilir.
Başkan hazırlar ilk olarak encümene sunar

6-Bir yerde Müşterek kararname ile belediye kurulması için nerden görüş alınmak zorundadır.
Danıştay

7- Belediye meclisi kararlarında başkanın iade süresi
5 gün içinde iade eder

8-Belediye başkanının yetersizlikte görevine son veren yer?
Danıştay

9- Meslek kuruluşları ile ilgili olarak yanlış olan hangisidir.
Görevlerine ilgili bakanlık son verebilir

10- İdari Vesayetin faydalarından değildi.
Hiyerarşi denetimini güçlendirir


11- kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-idarenin mali ve idari denetimine tabiidir.
b-kamu tüzelkişilikleri vardır
c-?
d-?
e-kanunda gerçekleşen bazı sebeplerle organlarının görevlerine idarece son verilebilir.

12- belediye kurulurken öncelikle hangisinin görüşü alınır?
-il genel meclisi
-il idare kurulu
-danıştay
-bayındırlık ve iskan bak.
özetle


1)Belediye başkanının yetersizliği durumunda düşürülmeye kim karar verir
2)Belediyenin müşterek kararname ile kurulmasında kimin görüşü alınır
3)Belediye başkanının meclis kararına itirazı
4)İl özel idaresinde vali hazırladığı bütçe tasarısını önce kime inceletir
5)Kuş gribi (Fedakarlığın denkleştirilmesi)
6)Kuş gribi (Kolluk Faaliyeti / idari kamu hizmeti )
7)Mesleki kuruluşlarla ilgili yanlış olan hangisidir
8)İdari vesayetle ilgili yanlış olan hangisidir
9)Bölge teşkilatlanması (Emniyet genel müdürlüğü)
10)İçki ruhsatının iptali


MEDENİ HUKUK

1- Hangisi Medeni Kanununda belirtilmeyen kısıtlama sebebi değildir.
Yaş Küçüklüğü

2- Vakıflarla ilgili olarak hangisi yanlıştır.
a-tüzel kişiler tarafından kurulamaz
b-tüzel kişilikleri vardır
c-?
d-üyelik yoktur
e- sadece gerçek kişiler vakıf kurabilir (d)


3- Vesayet yetkisi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır

4-miras bırakanla miras sözleşmesi yapanın daha sonra mirasbırakanın karısını öldürmeye teşebbbüs etmesi halinde ne olur?
Sözleşme kendiliğinden geçersiz hale gelir

5-mirasta hangi durumda kişinin artık denklestirme payı indirilir veya hiç verilmez

6-Sınırlı ehliyetsiz A kuyumcudan karısı için yüzük satın alıyor.içine eşinin adını yazdırmak için kuyumcuda bırakıyor kuyumcu da yüzüğü C'ye satıyor? Hangisi doğrudur?
C mülkiyeti kazanmıştır.

7- Geçit irtifakının oğula geçmesi halinde hak sahibinin hakkını talep etmesi sorusu?
Oğul hakkı bilmeden kazandığını idaa ederek sorumluluktan kurtulamaz.

8- Türkiyede ki kredi kuruluşundan döviz değeri karşılığı türk lirası üzerinden ipotek yapılıyor. hangisi doğrudur?
Aynı derecede ipotek kurabilmek için daha önceki tl ipoteğinin terkini gibi br şık vardı ama emin değilim

9- Zilyetliğin gaspı halinde açılan davada hakim hangi konuyu çözemez?
Gerçek hak sahipliğini

10- Taşınmazların Olağanüstü zamanaşımı ile kazanımı hakkında hangisi yanlıştır?

11- Sınırlı ehliyetsizin yapacağı miras sözleşmesi ile ilgili bir soru
Sözleşme için onay gerekir vasiyette gerekmez. (başka bir sorunun şıklarıyla karıştırıyor olabilirim)

12- Eşi ölen kadının alacağı miras payı ile ilgili bir soru
Önce kendi edinilmiş mallarının yarısını eşe, eşininkini kendine sonrada eşinin kişisel malları ve edinilmiş malları üzerinden miras hissesine düşen miktar

13- Ergin kısıtlı bilgisayar alıyor hangisi doğrudur?

14- Kat mülkiyeti ile ilgili soru

15-Miras sebebiyle istihkak davası ile ilgili hangisi yanlıştır.?
a-eda davasıdır
b-ayni davadır
c-mirasbırakandan mirasçıya geçen davadır
d-?
e-belli sürelere tabidir


özetle

1)Medeni kanunun 405-406 maddelerindeki kısıtlama sebeplerinden değildir
2)Vakıfla ilgili hangisi yanlıştır (Yalnızca gerçek kişiler kurabilir)
3)Zilyetliğin gaspı halinde yed'in iadesi davasıyla ilgili hangisi doğrudur (hak sorununu çözülmemesi zira zilyetlik davaları yalnızca zilyetliğe dayalı dava hakkı verir)
4)Ergin kısıtlının kısıtlılık hali ilan edilmiş. Bununla ilgili bir soru
5)Mirasta istihkak davası ile Mülkiyet hakkına dayanan istihkak arasındaki fark
6)Savurganlıktan kısıtlanmış kişi bilgisayar alıyor. Buna göre hangisi doğru
7)Hangisi haklarla ilgili söylenemez
8)Taşınmaz üzerinde geçit irtifakı ile ilgili bir soru
9)Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine tabi çift boşanmak üzere iken biri ölmüş. Tasfiye nasıl yapılır?
10)Kat Mülkiyeti ile ilgili bir soru
11)Taşınmazların zamanaşımı ile kazanılması ile ilgili bir soru
12)Vesayet yetkisi ile ilgili bir soru
13)Euro ile kurulmuş bir rehin
14)Artık değerin tamamen veya kısmen verilmemesi (zina ve hayata kast)
15)Mirasçı miras bırakanı öldürmeye teşebbüs etmiş (Kendiliğinden hükümsüz zira mahrumiyet sebebi)


MEDENİ USUL


1- Hangisinin davada taraf ehliyeti yoktur?
Adi şirket

2- Hangisinde mecburi dava arkadaşlığı yoktur?

3- Hangisi dava şartı değildir?

4- Hangisi karşılık dava olamaz?

5- Aşağıdakilerden hangisi tek başına temyiz edilemez. (ara karar soruyordu)(
Tic Mahkemesinin verdiği gönderme kararı

6- Hangisi davayı genişletme yasağına girer?

7-Hangisi hakimin reddi nedeni değildir?

8- Hangisi yazılı delil başlangıcı değildir?

9- Temyiz süresi adli tatile denk gelen soruda hangisinin temyiz süresi uzar diye bir sorusu vardı.
Gayrımenkule ilişkin tescil davası

10- Hangisi Asliye hukuk mahkemesinin görevine girer
kamulaştırma davası

özetle


1)Hangisinin dava ehliyeti yoktur
2)Hangisi hakimi ret nedeni değildir
3)Hangisi talep değiştirmedir
4)Hangisi tek başına temyiz edilemez
5)Hangisi dava şartı değildir
6)Hangisi karşılık dava olarak açılamaz
7)Mecburi dava arkadaşlığı olmayan hangisi
8)Hangisine adli tatilde devam edilir
9)Yazılı delil başlangıcı olmayan hangisidir
10)Hangisi Asliye Hukuk mahkemesinin görev alanına girer


BORÇLAR HUKUKU


1- Menfi zarar hangisinde istenir.
Vekille yapılan sözleşmede sonradan fesih (büyük ihtimalle doğru)

2-Yardımcı kişinin işi yapmaması halinde boru patlamış vs. Ne olur?
(adam tamirci ile anlaşıyor.tamirci yanında çalışana not al şugün tamire gitcez diyor.çalışan unutuyor.su boruları patlıyor evde zarar oluyo tamircinin sorumlulugu nedir?)

3- Eser sözleşmesi ile ilgili bir soru

4- İş makinesi alınıyor ve diğer bir şirkete devroluyor gibi bir soru
Alacağın temlikiyle ilgi cevabı vardı

5- akit alde olamayan nedenlerden tamamlanamadığı için 3000 liralık un 4000 liraya alınmak zorunda kalınmıştır. Ne olur?
Aradaki fark menfi zarar olarak istenebilir. (kusur olmasada istenir)

6- Zamanaşımı ile ilgili hangisi doğrudur (birinin zamanaşımından feragati diğerlerini etkilemez)


7- Elemanın deftere kaydetmeyi unuttuğu ve bu sebepler yapılamayan boru tamiratı ile ilgili soruda BK-100 olmalı zira zarar görenle işi yapacak olan arasında sözleşme var.


8- Borçlunun Temerrüdü ile ilgili hangisi yanlıştır (temerrüt ile borç sona erer

9- Hangisinden Menfi zarar istenir

CEZA HUKUKU ve CEZA MUHAKEMELERİ KANUNU


1- Şikayetle ilgili hangisi yanlıştır ?
Bir kişi için şikayetten vazgeçme hepsini kapsamaz

2- Eski hale iade süresi kaç gündür?
7 gün

3-Teşebbüsle ilgili olarak hangisi doğrudur?
Kast olmadan teşebbüs olmaz

4-Adam evrakta tahrifat yapıyor ve para çalıyor hangi suç oluşur
Fikri içtima (tek fille birden fazla suç)

5-Adam imar ile ilgili birimde çalışıyor. Ve yapması gereken bir iş için para talep ediyor hangi suç oluşur.
Basit rüşvet yeni tck da kalktı. Burada görevi kötüye kullanma var.

6- Yağma suçuyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Hürriyet aleyhine işlenen suçlar arasında düzenlenmiştir.

7-. Adam 120 kilometre hızla gidiyor. Ve kırmızı ışıkta geçiyor. Yoldan geçen çocuğa çarpıyor. Hangisi doğrudur?
Aslında burda sadece taksir var ama 120 km hız bir öngörü sayılırsa biliçli taksir olur. ÖSYM ne derse artık.

8-CMUK ta tutuklamayla ilgili olarak hangisi yanlıştır.demişti.
Cezaevi müdürü ile ilgili birşeyi hiç duymadım

9- Hangisi yeminsiz dinlenenlerden değildir.
18 yaş 15 olacakmış


(Çoğu arkadaşın dalgınlıklarına gelip yanlış cevapladıkları bir soru==


yeminsiz dinlenecek tanıklara ilişkin soru
-18 yaşını doldurmamış tanıklar yeminsiz dinlenir yanlış seçenek

10- Savcı kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin bir kararı vermiş bununla ilgili hangisi yanlıştır.
İdanamenin süresi ve ağır ceza mahkemesi başkanına itiraz ile ilgili şılkar vardı sanırım.

11- Yer yönünden yetkisizlik iddiası en son ne zamana kadar ileri sürülür
Sorguya kadar

12-Adam rekabet halinde olduğu ortağının üç ayrı ildeki iş yerlerini yakıyor neresi yetkili mahkeme.
Son suçun işlendiği yerde (konya)

13- Adama biri tokat atıyor oda adam giderken arkasından vuruyor. Nedir?
Haksız tahrik

14-İfade alma ve sorguyla ilgili hangisi yalnıştır?
Tekrar ifade gerekirse kolluk alır. (savcı almalıdır)

15-Hırsızlıkla ilgili hangisi yalnıştır?

16-Yağmayla ilgili yalnış olan nedir?


17--memur a görevine girmeyen bir işin yapılması için b adlı şahıstan bir miktar para almıştır.oluşan suç nedir?
a-rüşvet
b-irtikap
c-yetkili olmadığı iş için yarar sağlama
d-görevi kötüye kullanma
e-?


18- Eski hale getirme dilekçesi kaç gün içinde verilir?
a-2
b-3
c-5
d-7
e-6


Özetle


CEZA GENEL VE ÖZEL HUKUKU – 10

1)Kırmızı ışıkta bisikletliye çarpanın durumu ile ilgili bir soru
2)Evrak üzerinde tahrifat ile bankadaki paralardan kendine pay çıkaran
3)Teşebbüsün özellikleri ile ilgili bir soru
4)Görevine girmediği halde bir şeyi yapmayı vaad eden
5)Biri tokat atıyor kaçmaya çalışırken diğeri sopayla kafasına vuruyor.
6)Hırsızlık ile ilgili soru
7)Yağma ile ilgili soru
8)İmar müdürü yapması gereken bir iş için para istiyor
9) A, B/ye ateş ediyor ama kurşun B/ye isabet etmiyor


CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU – 10

1)Yeminsiz dinlenemeyen (18 yaş)
2)Yakalama/tutuklama ile ilgili yanlış olan
3)İfade alma/sorgu ile ilgili yanlış olan
4)Yetkili Konya mahkemesi
5)Yetkisizlik iddiası (sorguya kadar yapılabilir)
6)Şikayet hakkı ile ilgili hangisi doğrudur (geri alınması diğer sanıklara da sirayet eder)
7)İtirazla ilgili hangisi yanlıştır
8)Takipsizlik kararı ile ilgili soru
9)Eski hale getirme süresi
10)Şu anki temyiz hükümlerine göre cevap verilmesi istenen bir soru


İCRA İFLAS HUKUKU


1-Takip talebini değiştirme
Haciz yolu bırakılıp iflas yolu olabilir

2- Haciz talebinin takip hukukuna etkisi değildir
Zamanaşımı

3-İcra mahkemesinin hangi kararı kesin hüküm değildir
İtirazın kaldırılması

4-İhtiyati hacze katılamayan borçlunun yapamayacağı itiraz hangisidir?

5-İptal davası ile butlan davasının ortak özelliği değildir?

6-Hangisi İcra hukukunda ipotek kapsamında değildir?
1 yıl

7-İcrada harç ödemeden haciz-iflas arasında değişiklik yapılabilir


8-Hangisi maddi anlamda kesin hüküm değildir


9-Hangisi haczin takip hukukuna ilişkin sonucu değildir

10-Hangisi konkordato süresi içinde haciz yolu ile takip yapılabilir

11-Hangisi icra ve iflas açısından rehin kapsamında değerlendirilmez

12-Normal iptal davası ile icradaki iptal davası hangi bakımdan farklılık gösterir

13-Erteleme süresi en fazla ne kadardır

14-İflasa kara verildiyse hangi dava olduğu yerde durur.

15-Hangisi İflas idaresinin görevi değildir

TİCARET HUKUKU


1)A.Ş. lerin sona erme sebeplerinden değildir


Ortaklardan birinin iflası

2)Ticari hükümlerin uygulanma sırası


Ticari hükümlerin uygulanma sırası hangisidir
Sözleşme , ticari hükümler , örf adet , genel hükümler , hukuk yaratma

3)Ticari mümessilin yapamayacağı (rehin veremiyor)

4)Adi Şirkette emekle ilgili bir soru .. Adi ortaklık şeklinde emlakcı işletenlerle ilgili soru.
Sorumlulukları sınırsızdır

5)Tacir sıfatının kazanılması ile ilgili hangisi doğrudur

6)A.Ş. Genel kurul kararlarının iptali ile ilgili bir soru

7)Bonoya adi kefalet yazılmış. hangisi yanlıştır

8)Keşide tarihi olmayan bir senetle kambiyo takibi yapılamaz.


Bononun keşide tarihi yazılmamış olan sorda keşide tarihi yoksa bono oluşmamıştır ve o artık bir emre yazılı ödeme vaadi olur.. soruda yanlış ifade soruluyordu,bono olmadığı için bununla kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna başvurulabiliceğini söyleyen şık yanlıştı

9)Tescilin olumlu/olumsuz etkisi ile ilgili bir soru

10)Ticari Mümessil atanıyor, azlediliyor ve azil tescil ve ilan ediliyor. Mümessil yine de işlem yapıyor.


Ticari Mümessil atanıyor. Azledildikten sonra durum tic. Sic tescil ediliyor.ama buna rağmen mümessil 3. kişi ile işlem yapıyor.Bununla ilgili hangisi doğru.
Temsil olunan işlemle bağlı değildir. İşlemi yapan karşı taraf bilmediğini iddaa edemez

11)Kolektif şirkette sorumluluk

12)Hangisi tacir olmadığı halde iflasa tabidir.


limited şirket ortağı


13)Poliçe ve bono ciro ediliyor. Son ciranta devredilemez diye kayıt düşmüş


Poliçe veya bono ciro ediliyodu son ciranta devredilemez diye kayıt düşmüştü
Kaydı düşen sorumlu olmaz diğerleri sorumlu olmaya devam eder

14)Banka tahsil cirosu yapıyor, bono kayboluyor. Senedi ciro eden kaybolan senet için dava hakkını kaybetmiş midir

15)Karşılıksız çekle ilgili bir soru


TARİH

1-batı Trakya'da halk oylamasını gidilmesi nerede kararlaştırıldı (Misak-ı Milli)

2-Ege'deki ayaklanma (sadece anzavur)

3-cevabı vagon-Li olan soru

4-1.Meşrutiyetin ilanında etkili olan (cevap:Genç Osmanlılar.. Diğer şıklar hürriyet ve vatan ile ittihat ve terakkiydi)

5-Musul görüşmeleri hangisiyle kesilmiştir tarzı bir soruydu (şeyh sait isyanı)

6-eskişehir kütahya savaşından sonra ne oldu (Mustafa kemal2e başkomutalık verildi,ordu sakarya tarafına çekildi)

7-orhun kitabeleriyle ilgili doğru olan (Türk adının geçtiği ilk metin olması,8.yy'a yapılması)

8-Lozan barış anlaşması sonucunda olanlar (işgalci güçler İstanbul'u terk etti,

9-Eğitimin laik olmasını sağlayan (şıklar nispeten şöyleydi;tevhidi tedrisat,halifeliğin kaldırılması,saltanatın kaldırılması)

10-Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneklerinin birleştirilmesi kararı nerede alındı (sivas kongresi)

11-1.dünya savaşıyla kaldırılan kapütilasyonları tekrar nasıl getirilmiştir (mondoros ile diye biliyorum,tam bulamadım)

12-Arapların halifenin sözünü dinlememesinin sebebi (ümmetçilik anlayışının yok olması,ingilizlerin teşvikiyle kendi çıkarlarına yönelmeleri)

13-sanki bi kuvay-i Milliye sorusu vardı

14- Uluslar arası alana uyum için yapılan inkılaplar (şıklar fes,soyadı,resmi tatil günü cebı siz takdir edin ben yalnız 3 dedim)
birkiüç


 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2023  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012