Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 24 Mart 2023 Cuma
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 14
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2005 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınav Soru ve Cevapları

ANAYASA HUKUKU


1- Yasama sorumsuzluğu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır ?
TBMM üyelerinin meclis çalışmaları sırasındaki hakaret ve sövmeleri Anayasada açıkça suç olarak düzenlenmiştir. ( Anayasamız hakaret ve sövme suçlarını sorumsuzluk kapsamı dışında tutmamıştır)


2-183 TBMM üyesi ile 1 tane de milletvekili olmayan bakanın katılımı neticesinde toplam 184 kişinin verdiği teklifle anaysanın bir maddesi değiştirilmek isteniyor. Birinci maddenin görüşmesinde 340 kabul ikinci maddenin görüşülmesinde 380 kabul tüm değişikliğin görüşülmesinde ise 370 kabul oyu veriliyor.buna göre hangisi doğru?
140 milletvekilinin anayasa değişikliği teklif yeter sayısı oluşmadığından bahisle açtığı iptal davası kabul edilir.

3-Hangi yetki TBMM tarafından KHK ile devredilemez?
Bütçede giderlerin arttırılmasına ilişkin yetki


4-Milletvekilliğinin düşmesi ile ilgili hangileri doğrudur?

5-Kanunun yürürlüğü ile ilgili hangisi yanlıştır?
TBMM Başkanı olağanüstü durumlarda kanunun yürürlüğünü 30 gün erteler.


6-Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili olmayan görevi hangisidir?
Milletlerarası antlaşmaları onaylamak.

7-Kanunların şekil bakımından denetinmi ile ilgili hangisi doğrudur?
Kanunların şekil bakımından denetimi değişikliğin resmi gazatede yürürlüğe girmesinden itibaren 10 gün içinde yapılır.


8-TBMMnin hükümet üzerindeki dolaylı denetim yolu hangisiyle sağlanır ?
Bütçenin kabul edilmemesi.

9-Yasama dokunulmazlığı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
Dokunulmazlığı kaldırılıp yargılama neticesi beraat eden milletvekilinin milletvekilliği sırasında yeniden yargılanması doknulmazlığın yeniden kaldırılmasına bağlıdır.

10- Dilekçe hakkıyla ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?
Cevap sözlü olarak da bildirilebilir.


İDARE HUKUKU


1- Hangi dava idari yargıda görülür?
Tehlike sorumluluğu nedeniyle emniyetin zırhlı aracının devrilmesi sonucu ölen polis memurunun ailesinin açtığı dava (Ben deVakıf üniversiteleri… fazla kesilen ödeneğin iadesi için açılan dava dedim ama sanırım yukardaki seçöenek doğru zira olayda araç trafikte vs. değil.hizmet kusuru sebebiyle verilen bir zarar söz konusu maalesef.)


2- Hangisi özel hukuk sözleşmesi değildir?
İmtiyaz sözleşmesi.


3- Kamu tüzel kişiliği olanlar hangileridir?
2-SPK 3-Savunma Sanayi Müsteşarlığı ( Ben I-HSYK 2-SPK dedim)


4-Büyükşehir Belediyesinin dolmuş ücretlerine %35 zam konulu idari işleminin iptali davası neticesinde ilk inceleme üzerine hangi karar verilir?
Doğrudan idareye tebliğ eder.


(Ben İdari merci tecavüzü nedeniyle dilekçenin idareye tebliği dedim hangisi kesin doğru bilemiyorum)


5- Belediyenin davası ile ilgili olarak yürütmenin durdurulması kararının reddine ilişkin karar üzerine hangi yola gidilir?
Nihai kararı beklemeden itiraz edilir.


6- İtiraz üzerine verilen karara karşı ne yapılır?
Bölge idare mahkemesinin kararı kesindir.


7- Milli Güvenlik Kuruluna hangisi katılmaz?
MİT Başkanı


8- Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı dava hangisidir?
Maliye bak. müsteşarının atanmasına ilişkin müşterek kararnamenin iptali


9- Yönetmeliklerle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Başbakanlığın yönetmelikleri Danıştay incelemesinden geçirilir.


10- Bakanlığın merkez teşkilatında görevli olan A İstanbul’daki Valilik birimine atanıyor.Atama kararının iptali için A neresi?
Hem Ankara hem İstanbul İdare Mahkemesi

MEDENİ HUKUK


1-X taşınmazına üst hakkı Y taşınmazına bağlı olarak ve 50 yıl süre ile kuruluyor.Daha sonra taşınmazların ayrılmasından ortaya çıkan Z taşınmazı üzerindeki üst hakkı belirtilmeden tapuya tescil ediliyor.İyiniyetli C taşınmazı bu haliyle satın alıyor ve adına tescil ettiriyor.Buna göre hangisi doğrudur?
Devletin sorumluluğuna gidilir.( Ben İyiniyetli C den bir talepte bulunulamaz.dedim.kesin doğru yanıtı bilemiyorum)


2-17 yaşındaki A ile 15 yaşını tamamlayan B evleniyor.Hangisi doğrudur?
Evlilik mutlak butlanla sakattır.


3- Takdir yetkisi hangi hallerde kullanılır?
Kural içi boşluk hallerinde.


4- Ehliyetle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tam ve sağ doğumla ana rahmine düşen cenin hak ve fiil ehliyetini kazanır. / Tam ehliyetsize tayin edilen vasi ehliyet durumunda bir değişikliğe neden olmaz.


5- Muris M ölmüş , mirasçı olarak geriye eşi E kardeşinin çocuğu B ve amcası C kalmıştır.Buna göre miras nasıl paylaşılır?
E ½ , B ½


6- Avusturya’ya 10.06.2005 te çalışmak için giden A’dan bir daha haber alınamamıştır.


Buna göre A hakkında gaiplik kararı alınabilmesi için mahkemeye en erken hangi tarihte başvurulabilir? 10.06.2010


7- Tenkisle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ölen saklı pay sahibinin mirasçıları bu davayı açamazlar.


8- A, B’ye bir mal kiralıyor. Daha sonra bu malı C ye satıyor.B bu mal üzerindeki zilyetliği ne şekilde kazanmıştır?
Eşyanın teslimi. (Arkadaşlar soruyu özellikle iki-üç kez okudum.İfade böyleydi ve B’NİN ZİLYETLİĞİNİ soruyordu.Sanırım soruda dikkat ölçen bir şaşırtmaca yapmışlar. Cnin zilyetliği sorulsaydı hükmen teslim olacaktı ama B’nin zilyetliği sorulmuş..)


9- Hayri amaçlarla kurulan bir vakıflarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Amaç belirli olmadığından kurulması geçerli değil.


10- 5 yıllk serh var 1 yıl sonra alım hakkı kulanılıyor sonrasında Baska bırı kendı adına mulkıyetıne gecırıyor alım sözleşmesiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Alım bedelinin belirtilmesi gerekir.


11- Bir paydaş payını rehnediyor.Hangisi doğrudur?
Eşyanın tamamı üzerinde rehin kurulamaz.


12-Taşkın inşaatla ilgili malikin katlanma yükümlülüğü için olarak verilen ifadelerden hangisi aranmaz?
Taşkın inşaatın değerinin arsa değerinden fazla olması ve başkasının malzemesinden oluşması


13- Elbirliği mülkiyeti ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Kanunda sayılanlardan başka elbirliği mülkiyeti kurulamaz.


BORÇLAR HUKUKU


1-Aslında istemediği halde A arkadaşı B’yi kırmamak için onun bankadan alacağı krediye kefil olmuştur.Bu durum ne olarak ifade edilebilir?
Zihni kayıt.


2-Şeker hastası A hastalığı nedeniyle iki ilaç kullanıyor. Bir müddet sonra A felç oluyor ve ölüyor. Yapılan otopsi neticesinde hazırlanan raporda “ her iki ilacın da tek başına felce neden olabileceği ancak olayda hangisinin sebep olduğunun tespit edilemediği” belirtiliyor.Buna göre hangi illiyet durumundan söz edilebilir?
Yarışan illiyet.


3-Anın B den aldığı bir borç nedeniyle çıkan tartışmaya A nın kardeşleri C ve D katılıyor.Tartışma neticesinde C ve D B’yi yaralıyor. B bu nedenle doğan zararlarını karşılamak üzere dava açıyor.Olayda bu zarardan dolayı kimler , ne şekilde sorumludur?
C ve D müteselsilen.

4-Satıcı A 100 ton buğdayı vadesinde teslim etmezse alıcı B ye 15 milyar ödeyecektir.Bununla ilgili olarak hangisi doğrudur?
B daha fazla zarara uğradığını ispatlayarak bu zararın tazminini de talep edebilir. (Arkadaşlar soruda ister seçimlik cezai şartı ister cezai şart türlerinden başka birini sorsun kanundan ve iki tane borçlar kitabından kontrol ettiğim kadarıyla bu şıkta yer alan ifade tüm cezai şart türleri için geçerli ve soruda bize hangisi doğrudur deniyordu.)


5-Borcun nakli (dış üstlenilmesi) ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
Borcu devralan şahsi def'ilerin ileri sürülmesi dışındaki defileri alacaklıya karşı ileri sürebilir.


6-A, S ile yaptığı sözleşme ile belli bir tarihte yayınlanacak olan şarkı yarışmasını izlemek için S nin evindeki TV yi alma konusunda anlaşmıştır. Sözleşmeye göre S , TV'yi (yarışmadan önceki) belli bir günde teslim edecektir. S TV yi vadesinde teslim etmemiştir.Vadeden sonra da yine S teslim borcunu yerine getirmeden deprem olmuş ve TV tahrip olmuştur.Buna göre hangisi doğrudur?
Borç sona ermediğinden S aynı marka yeni bir TV yi A ya teslim etmelidir.(parça borcu .aslında S temerrüde düşmede kusurlu olduğundan temerrütten itibaren hasar ve zarar'ye geçmiştir.ancak deprem olduğundan tv A'nın evinde de olsa zarar göreceğinden S'nin borcu sona ermiştir ve semen de talep edemez diyenler de var)


7-A kiralık katil B ile 24000 YTL ye Cnin öldürülmesi için anlaşır.Buna göre hangisi doğrudur?
A kiralık katil B ye verdiği 24000 YTL yi geri isteyemez.


8-Pul koleksiyonu meraklısı olan ve İstanbul’da oturan A, Ankara’da oturan E’nin değerli bir koleksiyonu satışa çıkardığını öğreniyor. A temsil yetkisi geri alınmamak kaydıyla temsilci T yi tayin edip koleksiyonu 20000 YTL ye satın alması için yetki belgesi veriyor.T 10000 YTL sini peşin olarak ödüyor. E ise A’dan kalan alacağını ܒye temlik ediyor.Hangisi doğrudur?
Temsil belgesinin geri alınmaması halinde üçüncü kişi iyiniyetliyse işlem bağlayıcıdır. (Alacağın temliki için özel yetki gerekir. diyenler var)


9-Apartman yöneticisi yakıt almak için B ile 48000 e anlaşıyor yakıtın değeri ise 50000 daha sonra B ben bu işleri bıraktım kardeşim diyerek borcunu vadesinde yerine getirmiyor vade tarihinde ise yakıtın değeri 60000 i buluyor.Buna göre hangisi doğrudur?


10-01.07 2004 haksız fııl işleniyor.01.05 2005’te fazlaya ilişkin hak saklı tutularak dava açılıyor. 1.06.2005’te tespıt bılırkısi tarfından 4000 ytllık zarar olduğu tespit ediliyor.Saklı tutulan kısım için en gec hangı tarıhte dava açılabilir?
01.07.2005 (01.07.2014 dedim)


TİCARET HUKUKU


1- Nama yazılı senetlerde “veya hamiline” kaydı eklenirse ne olur?
Eksik nama yazılı senet (Hatırladığım kadarıyla çek için sorulmuyordu ama çek için soruluyorsa doğru cevap hamile yazılı senet olacak arkadaşlar)


2- Hangisi çekte muhatabın kabul yasağının sonuçlarından değildir?


3- A.Ş.lerin genel kurul kararına ilişkin olay sorusu hangisi doğrudur?
Ortak A ,temettü payı dağıtılmadığı için geçersiz olan kararın tespiti istemiyle dava açabilir.


4- Üzerine miktar yazılmayan poliçe ile ilgili olay sorusu hangisi yanlıştır?
Poliçenin eksik poliçe olduğu


5- Limited şirket müdürü ile kolektif şirket ortağının rekabet yasağı açısından farkı nedir?
Ltd. şti. müdürü komanditer ortak veya lmt.şti. ortağı sıfatıyla da aynı iş alanında başka bir işletmeye iştirak edemez


6- M,N,R kolektif şirket kuracaklardır. Ancak aralarında yazılı bir sözleşme yapmadan R biriyle bir sözleşme yapıyor.Sorumluluk durumu ne olur?
M,N,R 1 derecede müteselsilen sorumlu olur –adi şirket gibi- (Ben R 1 derecede sorumlu olur dedim.)


7-Tacir A , iki tane temsilci atayıp yetkilerini birlikte temsil kaydıyla sınırlıyor.Hangisi doğrudur?
Bildirim alma pasif dava ehliyeti olup sınırlayıcı kayıt pasif dava ehliyeti açısından geçerli değildir.


8-Anonim şirkete hangisi sermaye olarak getirilemez?
Ticari itibar.


9-Hangisinde ticaret sicil memuru resen düzeltme yapamaz?
Tescil talebinin 3 ay gecikmesi hali.


10- Hangi hallerde Anonim Şirkette oybirliği gerekir?
1-Şirketin tabiyeti 2-Tür değişikliği 3- Konu değişikliği 4- Payların arttırılması …


11- Zamanaşımına uğramış bononun hükmü nedir ?
Yazılı delil başlangıcı (Adi senet dedim)


12- Hangisi ticari işletmenin rehni kapsamında değildir?
Taşınmaz.


13- Tacir A şirket merkezinin dışında fazla masraflı olmaması için şube açmadan mallarının satışını sağlamak, sözleşme yapılması vs. için bir yardımcı tayin ediyor.Bu yardımcının niteliği nedir?
Seyyar tüccar memuru.


14- Esnaf işletmelerinde ticaret siciline kaydı zorunlu olan hangisidir?
Ticari mümessilin atanması


15- Tacirler arası temerrüt fesih ve dönme ihbarları hangi şekillerde yapılabilir?
Noter, iadeli taahhütlü mektup veya telgrafla.


16- Marka ile ilgili telefon şirketinin yöneticilerinin diğer ortağın görüşünü almadan ege bölgesinde inhisar hakkını bir şirkete veriyorlar daha sonra Yücefon şirketinin de aynı bölgede bu markayı kullandığını öğrenen inhisar hakkı alan şirket dava açıyor.Hangisi doğrudur?

CEZA HUKUKU

1-Faili bilinmeyen adam öldürme ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Kavga ile faili bilinmeyen adam öldürme aynı anda bulunamaz.


2-Hırsız A , Bnin evindeki kasayı açmaya uğraşırken maymuncuk kırılıyor.A bir dahaki gelişinde kasayı açma düşüncesiyle oradan ayrılıyor.Hangisi doğrudur?
Hırsızlığa teşebbüs.


3-A yaralama kastıyla B yi vuruyor.Hemofili hastası olan B kan kaybından ölüyor.Hangisi doğru?
Kastı aşan adam öldürmeden alınacak ceza ortak sebep nedeniyle indirilir.


4-Cezada arızi sebeplerin etkisi nedir?
Cezayı ortadan kaldırır veya azaltır

5-Askere uğurlama töreni nedeniyle arkadaşları konvoy yaparak ark larını askere uğurluyorlar.bu arada arbayla seyir halindeyken havaya rastgele ateş açıyorlar bu sırada bu kurşunlardan birisi pamuk toplayan işçileri taşıyan kamyonun lastiğine çarparak kamyonun devrilemsine yol açıyor bir işçi ölüyor 2/3 işçide yaralanıyor. Bu durumda bu kişinin sorumluğu ne olur?
Bilinçli taksir veya olası kast yoksa diye... devam eden şık olmalı


6-Adamın kesinleşmiş cezası var firardayken bir suç daha işliyor.Hangisi doğrudur?
Gerçek içtima kuralları uygulanır.


CEZA USUL HUKUKU


1-Yetkisizle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yetki yönünden redde ilişkin karar talep üzerine verilir.


2-Hangisi tanıklıktan çekinemez?
Sanığın patronu.


3-Asliye cezada bakılmakta olan davada davaya konu suçun tehdit olup sulh cezanın yetkisine girdiği anlaşılıyor. Buna göre hangisi doğrudur?
Asliye ceza davaya tehdit olarak bakmaya devam eder.


4-Hangisinde ceza mahkemesi davanın neticesini zorunlu bekletici sorun saymak zorundadır?
Anayasa aykırılık nedeniyle Anayasa Mahkemesinde görülmekte olan dava.


5-Hangisi şikayet hakkına sahiptir?
Suçtan zarar gören


6-Tahkik sistemi ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Açıklık ilkesi (Ben Hakim talep olmadan davayı başlatabilir dedim.)


7-Acele itiraz için süre ne kadardır?
1 hafta


MEDENİ USUL HUKUKU


1-İç tahkimle ilgili olarak hangisi HUMK’da düzenlenmemiştir?
Hakimin memnuiyeti


2-Yargılamanın yenilenmesi hallerinden hangisinde süre 1 aydır?
Mahkumunleh ile mahkumunaleyh beyninde bilittifak kendilerine karşı vuku bulan hile sebebiyle iadei muhakeme talebinde.


3-Hangisi düzenleyici sürelerdendir?
Hakimin 3 gün içinde…

4-Hangisinin dava ehliyeti yoktur?
Miras ortaklığı


5-Davadan feragatle davanın geri alınması arasındaki fark nedir?
Davalının rızası.


6-Hangisi maktu harca tabiidir ?
89 menfi tespit (ben istirdat davası dedim)

7- İhtiyati tedbir kararı verilmesi için 10 gün içinde dava açılmasına ek olarak yapılması gerekli işlem nedir?
İcra müdürüne dava açıldığına dair belgenin verilmesi.


8- Hangisinde karar düzeltmeye gidilebilir?
İcra mahkemesinden verilen kararda


9- İcra mahkemesinden verilen hangi karar kesin hüküm oluşturur?
İhalenin feshinin kabulüne ilişkin karar


İCRA -İFLAS HUKUKU

1-Hangisi kesinleşmeden icraya konabilir?
İhtiyaç nedeniyle tahliye davası neticesinde alınan ilam.


2-İflasta sıra cetveline itiraz davasına hangi mahkeme bakar?
İflasın açıldığı yerdeki herhangi bir ticaret mahkemesi


3-İstinabe suretiyle izale-i şüyuun giderilmesi için satış yapılması halinde ihalenin feshi davasına bakmakla yetkili mahkeme hangisidir?
İstinabe olunan yerdeki sulh hukuk mahkemesi.

4-Hangisinde özel dava şartı aranır?
Borçtan kurtulma davası


5-Hangisi icra-inkar tazminatının şartlarından değildir?
Geçerli bir ilamlı icra takibi yapılmış olmalı. (İcra inkar tazminatı için ilamsız icra takibi gerekliymiş arkadaşlar Kaynak:Baki Kuru)


6-Hangisi konkordato çoğunluğunun tespitinde dikkate alınmaz?
(Bu soru hatalıydı arkadaşlar sorunun doğru cevabı yoktu!!!)


7-Hangisinde icra mahkemesi yetkili değildir?
İflastaki istihkak davasında mal üçüncü kişinin elindeyse


8-Hangisi İİK kapsamında ipotek değildir?
Taşınmaz yükü


9-İİK'daki iptal davası ile BK'daki muvazaa arasındaki fark nedir?
Aciz belgesi (İspat yükü açısından)


10- …. ile .....arasındaki fark ?

Alanda malesef hatırlayamadığımız 9 soru kaldı arkadaşlar!!!


GENEL KÜLTÜR


1- I-Selimiye II-Süleymaniye III-Nuruosmaniye eserlerinden hangileri Mimar Sinan’a aittir?


I-II


2- Eski Türkler’de hangisi gelişmiştir? 1-Tarım 2-Demircilik 3-Dokumacılık


3- Hangisinde ikta sistemi uygulanmıştır? Büyük Selçuklu Devleti.


4- Buğdayın Doğu Anadolu’da yükseklere çıkıldıkça yerini arpaya , Karadeniz’de ise kıyılara gidildikçe yerini mısıra bırakmasının sebebi nedir? Doğu Anadolu’da yüksekliklerin ısıyı azaltması , Karadeniz’de nem oranının artması.


5- Doğu Anadolu’dan sonra nüfusu en az olan bölge Güneydoğu Anadolu olmasına karşın Güneydoğu Anadolu nüfus yoğunluğu bakımından en üst bölgelerden biridir.Bunun sebebi nedir? Etkin nüfusun yoğun olarak tarımda alanlarında çalışması.


6- Kurtuluş Savaşı sırasında önce İngilizler’in işgal edip sonra Fransızlar’a bıraktıkları yer neresidir? Urfa


7- Terakkiperver Cumhuriyet fırkası hangi nedenle kapatıldı? Hilafet yanlılarının partiye girmesi ve Şeyh Sait Ayaklanması


8- Hangisi misakı millide alınan kararlardan değildir?


9- Hangisi mandacılığın reddi nedenlerindendir? Sömürgeciliğe izin vermesi.


10- Hangisi yararlı derneklerdendir? Milli Kongre


11- Batum’un Gürcistan’a verilmesi hangi antlaşma ile olmuştur? Moskova Antlaşması


12- TBMM Hükümetinin Londra Konferansı’na çağrılmasında hangileri etkili olmuştur? 1. İnönü Zaferi – Moskova Antlaşması.


13- Alınan kararlar için neden hemen TBMM nin toplanması ve kararların burada aldırılmak istenmesinin altında yatan düşünceler nedir? Ulusal Egemenliğe dayanması-Milli birlik ve beraberlik


14- Batı cephesinin ikiye bölünmesi hangi olay üzerine olmuştur? Eskişehir Kütahya savaşları


15- Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla hangisini yargılayamaz? TBMM Başkanı


16- Cumhurbaşkanının seçimiyle ilgili olarak hangileri doğrudur?


17- 2004 yılı içinde Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlayacak iken istenen şartı yerine getirmediği için müzakere tarihi ertelenen ülke hangisidir? Hırvatistan


18- AB Anayasasının kabulü için referandum düzenleyen ilk ülke hangisidir? İspanya


19- Birleşmiş Milletler Kalkınma Bankasına aday olarak gösterilen ilk milletvekili kimdir? Kemal Derviş

20-2004 yılında ekonomik olarak en fazla büyüyen alan hangisidir? Ticaret (İthalat vergisi diyenler var)


21-2004 yılında son yılların en büyük büyümesi olarak kabul edilen oran yüzde kaç oranında gerçekleşmiştir? 9.9


22- 2001 yılındaki ekonomik krizin ardından merkez bankasının uyguladığı program hangisine yöneliktir? Fiyat istikrarının sağlanması.

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2023  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012