Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 24 Mart 2023 Cuma
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 9
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 

2002 Yılı Devlet Hava Meydanları Müfettiş Yardımcılığı Sınav Soruları


Hukuk Soruları
1-1982 Anayasasını 1961 Anayasasından ayıran temel özellikler nelerdir, anlatınız.
2-1982 Anayasasıyla öngörülen olağanüstü yönetim yolları nelerdir, açıklayarak anlatınız.
3-Türk Kamu Yönetimi sitemi içinde Bağımsız İdari Otorite kavramının anlamını ve özelliklerini açıklayınız.
4-Vesayet denetimi kavramını anlatınız.
5-Hukukun yazılı kaynaklarını sıralayarak açıklayınız.
6-Haksız fiil kavramını tanımlayarak unsurlarını sayınız.
7-Haksız rekabet kavramını açıklayarak anlatınız.
8- Müteselsil borçluluk kavramının özelliklerini sıralayarak anlatınız.

İktisat Soruları
1-Kronik enflasyonun geçerli olduğu ve sermaye hareketliliğinin tam olduğu bir ekonomide, kamu harcamalarının iç borçlanma ve para arz ederek finans etme olasalığı da var ise,
a)Kamu harcamalarının borçlanma yoluyla finanse edildiği durumu,
b) Kamu harcamalarının para arz ederek finanse edildiği durumunu,
finansal piyasalar üzerindeki etkisini açıklayınız.

2-Neo-klasik analizde enflasyon oranı ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

3-Döviz kuru sistemleri nelerdir. Sermaye hareketliğinin tam olduğu bir ülkede döviz kurunun bir çıpa (anchor) olarak kullanılmasının sonuçlarını Mundell-Fleming modeli çerçevesinde değerlendiriniz.

4-Bazı iktisatçıların gelişmekte olan ülkelerin izledikleri ihracata yönelik büyüme modeli tercihlerini, fakirleştirici büyüme olarak nitelendirmenin nedenleri nelerdir? Bu tezi ortaya atan İktisatçıların görüşlerini kullanarak tartışınız.

5-Türkiye’de yurtiçi havayolu taşımacılığı hangi piyasa türü için bir örnektir. Bu piyasada yer alan firmanın kısa dönem dengesini şekil yardımı ile açıklayınız.

6-Fiyat endeksi ne demektir? Makro İktisat politikaları belirlenirken hangi fiyat endeksleri kullanılmaktadır? Sıralayarak açıklayınız.

7-Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) arasındaki farklılığı açıklayınız. Bu iki milli gelirin birbirinden çok farklı olmasının nedenleri neler olabilir? Açıklayınız.

8-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) görevlerini ve yetkilerini düşünerek, bu iki kurumun finansal sistem üzerindeki denetleme işlevinin önemini açıklayınız.

Maliye Soruları
1-Kamu giderlerinin fonksiyonel ayrımını açıklayınız. Kamu hizmetleri ve giderlerinin planlanması bakımından önemini tartışınız.
2-Maliye politikasının amaçlarını belirtiniz. Bu amaçlar arasında ortaya çıkabilecek çatışmaları tartışınız.
3-Enflasyonla mücadele açısından, arzı artırıcı kamu giderlerinin niteliklerini inceleyiniz, günümüzdeki geçerliliğini ve önemini tartışınız.
4-Kurumlar vergisi kanununa göre örtülü sermaye ve örtülü kazanç uygulamaları ne demektir? Koşullarını belirtiniz ve uygulanabilirliğini inceleyiniz.
5-KDV de yer alan indirim sisteminin ; gerek KDV ve gerekse gelir vergisi ile kurumlar vergisi açısından oto kontrol özelliğini tartışınız.
6-Bütçede genellik ilkesini açıklayınız ve günümüzde bütçe uygulaması açısından önemini tartışınız.
7-Bütçenin uygulanması bakımından, kamu giderlerinin idari aşamada denetimini açıklayınız ve etkinlik açısından önemini tartışınız.
8-Borç yükünü açıklayınız, borç yükünün yaşayan ve gelecek kuşaklar açısından olabilecek etkilerini tartışınız.


Muhasebe Sınavı Soruları

1-Muhasebenin temel kavramlarını sayarak ihtiyatlılık ve dönemsellik kavramlarını açıklayınız.

2-İşletmenin 31.12.2001 de maddi duran varlıklarının görünümü aşağıdadır. İşletme Maddi Duran Varlıklarını yeniden değerlemeye tabi tutmaktadır. 2001 yılı yeniden değerleme oranı % 70 tir (varsayım).

Bina İçin:
Aktifleştirme Yılı: 2001
Maliyet bedeli: 800.000
Birikmiş amortismanlar: -
Amortisman oranı: %2

Arsa
Aktifleştirme Yılı: 1999
Maliyet bedeli: 300.000
Birikmiş amortismanlar: -
Amortisman oranı: -

Demirbaş
Aktifleştirme Yılı: 2000
Maliyet bedeli: 250.000
Birikmiş amortismanlar: 50.000
Amortisman oranı: %20

Normal amortisman yöntemi uygulayan işletmenin yeniden değerleme işlemini ve 31.12.3001 de yapması gereken muhasebe kayıtlarını gösteriniz.

3-İşletme 01.09.2002 de A bankasına 5.000.000.000 TL yatırarak vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. Yıllık faiz oranı %30 olduğuna göre bu işletmenin Eylül 2002 sonunda elde edeceği faiz gelirini hesaplayınız.

4-Bir işletme 2001 yılı içinde şüpheli hale gelen ve yasal yollara mürücaat ettiği 400.000.000 TL lık ticari alacağı için % 20 oranında karşılık ayırmıştır.
İşletme bu alacağının tamamını 15.09.2002 de 430.000.000 TL olarak tahsil etmiştir.
İşletmenin sadece tahsilat işlemlerini kaydediniz.

5- A işletmesinin bilançosunda yer alan hesapları aşağıdaki gibidir:
Kasa: 150.000
Sermaye:?
Verilen Çekler (-):80.000
Birikmiş Anortismanlar (-):100.000
Banka kredileri (kısa vadeli): 400.000
Stoklar : ?
Bankalar:?
Taşıtlar:500.000
Borç senetleri (kısa vadeli):100.000
Çıkarılmış tahviller:?

A işletmesinin analizinden elde edilen bazı oranları aşağıdaki gibidir:
Nakit oranı = % 40
Cari oranı = 1.25
Finansal kaldıraç oranı = % 50
Finansman oranı= 1
A işletmesinin bilinmeyen tutarlarını hesaplayarak Bilançosunu düzenleyin.

6-A işletmesinin gelir tablosuna ilişkin bazı verileri aşağıdaki gibidir;
Dönem net karı:32.000
Genel yönetm giderleri:15.000
Karşılık giderleri:2.000
Satılan ticari malın maliyeti:250.000
Finansman giderleri:1.000
Pazarlama satış ve Dğt. Giderleri:5.000
Mekul kıymetler satış karı:5.000
Satış indirimleri:10.000
Net satışlar:300.000

İşletmenin karlılık analizi sonucunda elde edilen;
Faliyet karı / Net satışlar oranı= % 10 olarak hesaplandığına göre;
İşletmenin Gelir tablosunu faaliyet karına kadar olan kısmını düzenleyiniz.

7-Bir işletmenin bilançosu ve gelir tablosuna ait bazı hesapları şöyledir;
31.12.2000’de
Dönem net karı:25.000
Satılan ticari mal maliyeti:85.000
Ticari alacaklar:9.000
Net Satışlar:150.000
Stoklar:10.000

31.12.2001’de
Dönem net karı:45.000
Satılan ticari mal maliyeti:130.000
Ticari alacaklar:13.000
Net Satışlar:220.000
Stoklar:16.000

İşletmenin 2001 yılına ilişkin:
-Alacak devir hızı
-Stok devir hızını ve
-Alacakların ortalama tahsilat süresinin hesaplayarak işletmenin çalışma durumunu yorumlayınız.

Kaynak:Memurlar.net

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2023  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012