Kullanıcı Adı
Şifre
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa | Konu Özetleri | Deneme Sınavları | Soru Bankası | Duyurular | Sınav Sonuçları | Personel İlanları | 20 Temmuz 2024 Cumartesi
Konu Özetleri
KPSS-A Konuları
KPSS-B Konuları
KPSS-SB Konuları
Deneme Sınavları
KPSS
KPSS-A
KPSS-SB
Bilgi
 Online Ziyaretçi: 4
Arama
 
Soru Bankası
KPSS Soruları
KPSS-A Soruları
KPSS-SB Soruları
Diğer Sınavlar
Sınav Sonuçları
KPSS Sonuçları
KPSS-SB Sonuçları
Diğer Sınav Sonuçları
İnsan Kaynakları
Personel İlanları
Sorularla KPSS
Verimli Ders Çalışma
Kişisel Gelişim
İlkyardım
Linkler
İlköğretim
Gezi Rehberi
Ansiklopedi
İlköğretim Kaynakları
Son Depremler
Web Hosting
Sayısal Loto
Şans Topu
İnternet Rehberi
İlkyardım Eğitim Mrk.
İlkyardım Eğitim Mrk.
Soru Bankası
 
2001 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI

 

1.I. Aşar Vergisi’nin kaldırılması
II. Doğru Anadolu ‘da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi.

III. Ziraat Bankasının kurulması.

Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artırmak amacında olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve II

E.II ve III

Cevap: A

 

2.Türk ordusunun, Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?

A. II. İnönü Savaşı

B. I. İnönü Savaşı

C. Sakarya Savaşı

D. Çerkez Etem Ayaklanması

E.Kütahya-Eskişehir Savaşları

Cevap: E

 

3.1933 yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk Sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı istenilen şekilde uygulanamamıştır.

İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A.    Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlaması

B.    II. Dünya Savaşı’nın çıkması

C.    Özel girişimcilerin sayıca az olması

D.    Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun

E. Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması

Cevap: B

 

4.I. Musul ve yöresinde yaşayan Türklerin korunması

II. Musul petrollerinden Irak’a kalan gelirin 25 yıl süreyle %10 unun Türkiye’ye verilmesi

III. Musul’un Irak’a bırakılması

5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nda yukarıdaki maddelerden hangileri yer almaz?

A. Yalnız I

B.Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve II

E.II ve III

Cevap: C

 

5.I. Bitki ve hayvan figürleri

II. Geometrik şekiller

III. İnsan figürleri

Anadolu Selçukluları Dönemi’nin süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?

A. Yalnız I

B.Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve II

E.II ve III

Cevap: D

 

6.Fatih Sultan Mehmet’ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti’nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatını vermiştir?

A. II. Mahmut

B. V. Murat

C. I. Abdülhamit

D. III. Selim

E.Abdülaziz

Cevap: A

 

7.I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır’ın yeniden Türk topraklarına katılması II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması

II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması

III. Kafkas petrollerinin işletilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması’nın kapsamındadır?

A. Yalnız I

B.Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve II

E.II ve III

Cevap: A

 

8.Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?

A.    Minyatür

B. Çini

C.    Müzik

D.    Hat

E. Mimari

Cevap: A

 

9.Konya’da bulunan;

I. İnce Minareli Medresesi

II. Karatay Medresesi

III. Sırçalı Medrese

Türk sanatının hangi dönemine aittir?

A.    Osmanlılar

B.    Büyük Selçuklular

C.    Anadolu Selçukluları

D.    Anadolu Beylikleri

E. Memlükler

Cevap: C

 

10.  Osmanlı Devleti’nde,

I.       Tanzimat Fermanı’nın ilanı

II. Islahat Fermanı’nın ilanı

III.  31 Mart Olayı’nın bastırılması

Gelişmelerden hangileri, mevcut bir tepkidir?

A. Yalnız I

B.Yalnız III

C. I ve II

D. II ve III

E.I, II ve III

Cevap: B

 

11.  I. Duvar resmi

II. Dokuma

III. Mimari

Uygurların yukarıdaki sanat alanlarının hangilerinde etkinlik göstermeleri, onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıt sayılabilir?

A. Yalnız I

B.Yalnız III

C. I ve II

D. II ve III

E.I, II ve III

Cevap: D

 

12.  Osmanlı Devleti’ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?

A. Divan-ı Hümayun

B.Kanunname-i Al-i Osman

C. Saltanat Şurası

D. Kanun-i Esasi

E.Vilayet Nizamnamesi

Cevap: D

 

13.  Osmanlı Devleti’nde,

I.Yöneticiler

II.  Hanedan üyeleri

III. Azınlıklar

Gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü?

A. Yalnız I

B.Yalnız III

C. I ve II

D. II ve III

E.   I, II ve III

Cevap: C

 

14. I. Alaşehir Kongresi

      II. Afyon Kongresi

      III. Erzurum Kongresi

Yukarıdaki kongrelerden hangisinde, Manda ve Himayenin reddi kararı alınmıştır?

A. I ve II

B. I ve III

C. II ve IV

D. I, III ve IV

E. II, III ve IV

Cevap: C

 

15. Osmanlılar’da

I. Ferman

II.  Fetva

III. Berat

Belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve III

E.   I, II ve III

Cevap: D

 

16. Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’dan çıkartılması isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerde dile getirilmiştir?

A. Lozan Antlaşması

B. Ankara Antlaşması

C. Mudanya Antlaşması

D. Atina Antlaşması

E.İstanbul Antlaşması

Cevap: A

 

17. I. Doğu Trakya

      II. İstanbul

      III. Boğazlar

      IV. Batı Trakya

      Mudanya görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar alınmamıştır?

A.             Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve III

E.I, II ve III

Cevap: C

 

18. Cumhuriyet Dönemi’nde erkeğin aile kurumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?     

A. Laiklik ilkesinin Anayasa güvencesine alınması

B. Türkiye’nin milletler Cemiyeti’ne üye olması

C. Medeni Kanunun kabul edilmesi

D. İtalyan Ceza kanunu’nun kabul edilmesi

E.Çok artili demokratik hayata geçirilmesi

Cevap: C

 

19. Aşağıdakilerden hangisi, Millet Mekteplerinin amaçlarından biridir?

A. Basılan kitap sayısını artırmak,

B. Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak

C. Eğitim ve öğretimi birleştirmek

D. Okuma yazma oranını artırmak

E.Yüksek okul sayısını artırmak

Cevap: D

 

20. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, aşağıdaki ilkelerden hangisini kötüye kullanarak Şeyh Sait Ayaklanması’nda ortam hazırlamıştır?

A. Halkçılık

B. Devletçilik

C. Milliyetçilik

D. İnkılapçılık

E.Laiklik

Cevap: E

 

21. Anlaşma Devletleri Anadolu’yu aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir?

A. Londra Antlaşması

B. Sevr Antlaşması

C. Paris Antlaşması

D. Berlin Antlaşması

E.Mondros Antlaşması

Cevap: E

 

22. I. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

      II. Miladi takvimin kabul edilmesi

      III. Medreselerin kapatılması

      Yukarıdaki inkılapların hangileri, inkılabın ilgili olduğu alanda birlik sağlamak amacıyla yapılmıştır?

A.             Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve III

E.I, II ve III

Cevap: E

 

23. I. Saltanatın kaldırılması

      II. Halifeliğin kaldırılması

      III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

      İnkılapların gerçekleştirilmesi sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. I, II ve III

B. I, III ve II

C. II, I ve III

D. II, III ve I

E.III, II ve I

Cevap: A

 

24. Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır.

A. Teşvik-i Sanayi Kanunu

B. Kabotaj Kanunu

C. Lozan Antlaşması

D. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

E.Birinci İzmir İktisat Kongresi

Cevap: B

 

25. Türkiye’nin komşularıyla ve Dünya devletleriyle barışçıl bir politika izlediğini gösteren aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir?

A. Balkan Atlantı’nın imzalanması

B. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

C. İtalya’nın Habeşistan’a saldırmasına tepki gösterilmesi

D. Sadabat Paktı’nın imzalanması

E.Hatay’ın anavatana katılması

Cevap: E

 

26. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi diğerlerini zorunlu hale getirmiştir?

A. Tekke ve türbelerin kapatılması

B. Medreselerin kapatılması

C. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

D. Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması

E.Yabancı okulların Türkiye Cumhuriyeti müfettişlerinin denetiminde olması

Cevap: C

 

27. Atatürk’ün isteğiyle kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Partide liberal ekonomi sisteminin benimsenmemesi

B. Gerici çevrelerin partiye girmeleri

C. Dünyada ekonomik bir bunalım yaşanması

D. Bursa’da ezanın Türkçe okunmasına karşı olayların çıkması

E. Laikliğin Anayasa güvencesine alınması

Cevap: B

 

28.  Atatürk’ün “Hayatta En hakiki mürşit ilimdir” (Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir) sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilişkilidir?

A. Halkçılık

B. Laiklik

C. Cumhuriyetçilik

D. İnkilapçılık

E.Devletçilik

Cevap: D

 

29. I. Halkevleri

      II. Millet Mektepleri

      III. Köy Enstitüleri

      Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Dönemi’nde kurulmuştur?

A.             Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve II

E.I, II ve III

Cevap: D

 

30. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, aşağıdaki alanlardan hanisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemiştir?

A. Tarım

B. Ticaret

C. Sanayi

D. Ulaştırma

E.Turizm

Cevap: E

 

31.


      Yukarıda verilen haritada taranmış platoların hangisinde yaz mevsimi sıcak ve kurak geçmez?

A. Haymana

B. Gaziantep

C. Erzurum-Kars

D. Obruk

E.Bozok

Cevap: C

 

32. Aşağıdaki beş bölgemizden hangisinde yaz aylarında coğrafi konum dikkate alındığında buharlaşma en fazla olur?

A. Güneydoğu Anadolu

B. Ege

C. Doğu Anadolu

D. Karadeniz

E.Marmara

Cevap: A

 

33. Yurdumuzda denize kıyısı olan bölgelerimizin ortak özelliği hangisidir?

A. Dağların kıyıya paralel uzanması

B. Kıyı kesiminde nüfusun iç kesimden fazla olması

C. Tarım gelirinin endüstri gelirinden fazla olması

D. Halkın temel geçim kaynağının balıkçılık olması

E.Kıyı boyunca geniş kumsalların bulunması

Cevap: B

 

34. Yurdumuzda 12 binden fazla bitki çeşidine rastlanmaktadır: yosun, at, ağaççık... vb. Bu bitki çeşitliliğini sağlayan neden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A. Kıtalar arası doğal geçiş alanı olması

B. Toprak üretiminin çeşitli olması

C. Yer şekillerinin çok çeşitli olması

D. İklimin bölgeler arasında farklılık göstermesi

E.Akarsu rejimlerinin farklılık göstermesi

Cevap: E

 

35.


      1950-1990 yıllarındaki sayım sonuçlarına göre kırsalı ve kentsel nüfus yukarıdaki grafikle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerdenhan8gisini söylemek doğru olmaz?

 

A.  1950 yılında kırsal nüfusun payı toplam nüfus içinde en fazladır.

B. 1950-1980 yılları arasında kent nüfusundaki artış, kır nüfusundakinden fazladır.

C. Birbirini izleyen sayım dönemleri dikkate alındığında kent nüfusundaki en fazla artış 1990 sayımındadır.

D. 1950-1980 yılları arasındaki sayımlarda nüfusun yarından fazlasını kır nüfusu oluşturmaktadır.

Cevap: D

 

36. Aşağıdaki eşleştirilmiş bölgelerden hangisinde nüfus yoğunluğu öteki verilenlerden fazladır?

A. Marmara-Ege

B. Karadeniz-İç Anadolu

C. Ege-Akdeniz

D. Marmara-Doğu Anadolu

E.İç Anadolu-Güneydoğu Anadolu

Cevap: A

 

37. Yurdumuzda kimi yerleşim birimleri ilk konumunda bırakılmamış yer değişikliğine gidilmiştir.

      Aşağıdakilerden hangisi, bu tür değişikliklere neden olan etkenlerden olamaz?

A. Yeni ulaşım yollarına sapa kalması

B. Yapılacak baraj gölünün altında kalması

C. Doğal afetlerin tehdidinde olması

D. Yeni endüstri kuruluşlarına uzak kalması

E.İdari bölümlemelerde değişiklik olması

Cevap: E

 

38. Türkiye’de belli bir yılda sağılan hayvan sayısını ve bunlardan elde edile süt miktarının dört hayvan türüne göre oransal dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

     


      Bu grafiklerde 4 numara ile gösterilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?

     

A. Koyun

B. Kıl keçisi

C. Tiftik Keçisi

D. İnek

E.Manda

Cevap: D

 

39. Yurdumuzun yedi coğrafi bölgesi farklı özellikler gösterir. Buna göre yurdumuzun diğerlerine göre ortalama yükseltisi daha az, tarım alanlarının payı daha yüksek ve sulama olanakları daha çok olan bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Karadeniz

B. Marmara

C. Doğu Anadolu

D. İç Anadolu

E.Akdeniz

Cevap: B

 

40. Aşağıdakilerden hangisinin Güneydoğu Anadolu’nun kimi yerlerinde yetiştirilebilmesi, bu bölgede Akdeniz iklimi görüldüğünün bir kanıtıdır?

A. Mercimek

B. Buğday

C. Kayısı

D. Zeytin

E.Üzüm

Cevap: D

 

41. Kimi ürünler farklı ovalarda yetişir. Buna göre Gediz Ovasının iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilen bir tarım ürününü, aşağıdaki ovaların hangisinde yetiştirebilmesi gerekir?

A. Çarşamba Ovası

B. Erene Ovası

C. Çukurova

D. Malatya Ovası

E.Elazığ Ovası

Cevap: C

 

42. Yurdumuzda en fazla elektrik enerjisi aşağıdaki barajların hangisinde elde edilir?

A. Hirfanlı

B. Karakaya

C. Atatürk

D. Oymapınar

E.Keban

Cevap: E

 

43. Akarsularımız en az hangi amaca hizmet etmektedir?

A. Enerji etme

B. Su sporları

C. Tarım alanlarını sulama

D. Kültür balıkçılığı yapma

E.Kullanma suyu elde etme

Cevap: B

 

44. Aşağıdaki madenlerden hangisi yurdumuzda en az yerde çıkarılmaktadır?

A. Demir

B. Bakır

C. Linyit

D. Krom

E.Taşkömürü

Cevap: E

 

45. Türkiye aşağıdakilerden hangisini ihraç etmemektedir?

A. Çay

B. Fındık

C. Tütün

D. Pamuk

E.Şekerpancarı

Cevap: A

 

46. Türkmenistan’dan gelen doğalgaz hattı, Azerbaycan’dan gelen petrol boru hattı yurdumuzdan geçerek Akdeniz’e ulaşacaktır.

Bu durumun Türkiye’ye sağlayacağı yarar aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A. Jeopolitik önemin artması

B. Enerji açığının kapanmasına katkıda bulunmasına

C. Doğu Akdeniz limanlarının öneminin artması

D. Turizm gelirlerinin artması

E.Petrole dayalı sanayi

Cevap: D

 

47. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun daha az gelişmiş olan bölümüdür?

A. Yukarı Kızılırmak Bölümü

B. Güney Marmara Bölümü

C. İç Batı Anadolu Bölümü

D. Ege Bölümü

E.Adana Bölümü

Cevap: A

 

48. Çay ve fındık fabrikaları ile orman ürünleri işletmeleri Doğu Karadeniz Bölümünde yaygındır. Bu durum, endüstri tesislerinin kuruluş yeri ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye örnektir.

A. Su kaynaklarının fazlalığı

B. Hammadde sağlama kolaylığı

C. Enerji kaynaklarının varlığı

D. Kara ve deniz ulaşımının gelişmişliği

E.Tüketim alanlarına yakınlığı

Cevap: B

 

49. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 1982 Anayasasına göre doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir?

A. Cumhurbaşkanı ve TBMM üyeleri

B. TBMM üyeleri, belediye başkanları ve muhtarlar

C. Başbakan ve belediye başkanları Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Belediye başkanları

D. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Belediye Başkanları

E.TBMM üyeleri, Başbakan ve Bakanlar

Cevap: B

 

50. 1982 Anayasasına göre, hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?

A. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı

B. İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı

C. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı

D. Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı

E.Milli Savunma Bakanı, Adalet Bakanı ve Maliye Bakanı

Cevap: C

 

51. Ülkemizde yapılan seçimlerde sıkça kullanılan “Genel Oy” kavramı ne demektir?

A. Milletvekili genel seçimlerinde ülke genelinde kullanılmış olan oyların tümü

B. Bir siyasal partinin herhangi bir seçim çevresinden milletvekili çıkarabilmesi için ülke genelinde alması gereken asgari oy sayısı.

C. Bir siyasal partinin, milletvekili seçimlerinde ülke genelinde aldığı oyların tümü

D. Milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinden seçme kütüğüne kayıtlı olan seçmenlerin tümü.

E.Her vatandaşın, milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olması.

Cevap: E

 

52.  Aşağıdakilerden hangisi “yarı-doğrudan demokrasi” araçlarından biridir?

A. Milletvekillerinin kanun teklif edebilmesi

B. Cumhurbaşkanının yayımlamayı uygun bulmadığı kanunları bir kez daha görüşülmesi için yasama organına geri gönderebilmesi.

C. Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması.

D. Cumhurbaşkanının yasama organınca seçilmesi

E.Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi

Cevap: C

 

53. Yargı yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi, hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?

A. Avrupa Birliği

B. Avrupa Ekonomik Topluluğu

C. Birleşmiş Milletler

D. Avrupa Konseyi

E.NATO

Cevap: D

 

54. 1982 Anayasasına göre, milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir?

A. Tercihli Oy

B. İki dereceli sistem

C. İki türlü sistem

D. Dar bölge sistemi

E.Seçime katılmayan seçmenlere para cezası verilebilmesi

Cevap: B

 

55. 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden değildir?

A. Yabancı devletlerden veya uluslararası kuruluşlardan maddi yardım alması.

B. Tüzük ve programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması.

C. Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması

D. Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi.

E.Önceden izin almadan kurulması.

Cevap: E

 

56. Aşağıdakilerden hangisi “doğal yargıç” (kanuni hakim) güvencesinin bir sonucudur?

A. Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanamaması,

B. Görülecek davaya göre olağanüstü yargılama

C. Herkesin dilediği kişiye karşı dava açabilmesi

D. Herkesin her konuda dava açabilmesi

E.Herkesin dilediği yerde dava açabilmesi

Cevap: A

 

57. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur?

A. Belediyeler

B. Üniversiteler

C. İl Özel İdareleri

D. TRT

E.Bakanlıklar

Cevap: C

           

58. Küreselleşme. Dünyadaki tüm ekonomik ve sosyal birimlerin daha yoğun etkileşim içine girmesi ve çeşitli ögelerin uluslar arası hareketliliğini artırması olarak tanımlanır.

      Küreselleşme sürecinde, uluslar arası hareketliliği en az artan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sermaye

B. Mal

C. Emek

D. Teknoloji

E.Bilgi

Cevap: C

 

59. Türkiye’de 1999 sonunda uygulanmaya başlanan ekonomik istikrar programı 2000 yılının Kasım ayında krizle sonuçlanmıştır.

      Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılının Kasım ayında başlayan krizin öncü göstergelerinden biri değildir?

A. Türk lirasının aşırı değer kaybetmesi

B. İthalat ve ihracat farkının artışından kaynaklanan cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranının büyümesi

C. Bankacılık kesimi pozisyonunun döviz rezervine oranının büyümesi.

D. Kamu bankaları ve KİT lerden kaynaklanan açıkların büyümesi.

E.Faiz oranlarının hızla düşmesi.

Cevap: A

 

60. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılının Nisan ayında, “5 yılda 1 milyar çocuğa eğitim” kampanyasını başlatan sivil toplum örgütüdür?

A. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği

B. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı

C. Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı

D. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

E.Türk Eğitim Vakfı

Cevap: D

     

 

 
HERKESE AÇIK
KONU ÖZETLERİ
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
HERKESE AÇIK
DENEME SINAVLARI
Eğitim Bilimleri
Türkçe
Matematik
Tarih
Coğrafya
Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Duyurular
YENİ ÜYE KAYITLARIMIZ KAPATILMIŞTIR 01.01.2014
 
Lisans Düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Konu Dağılımları Güncellendi 17.04.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 16.04.2013
 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular 27.02.2013
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/6): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03.01.2013
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 24.12.2012
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 20.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İçin (KPSS-2012/5) Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine 19.12.2012
 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması 12.12.2012
 
KPSS-2012/2 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları 30.11.2012
 
| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfası Yap | Arkadaşına Tavsiye Et | Bize Ulaşın | Reklam Verin |
© Copyright 2004-2024  -  KPSSOnline.com

SiteRehber.com
KPSS Online - KPSS 2013, KPSS hakkında aradığınız her şey burada... KPSS Dersleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS sınavına hazırlık için soru bankası. KPSS deneme sınavları, Çıkmış KPSS Hukuk, İktisat, İşletme, İngilizce, Eğitim Bilimleri Soruları, OSYM, ÖSYM, ÖSS, OSS, KPSS 2008, KPSS 2009, KPSS 2010, KPSS 2011, KPSS 2012